Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 5)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Devremülk Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

  Son zamanlarda yo?un bir ?ekilde talep edilen devre mülk konusu bu yo?un arz ve talep ile birlikte birtak?m problemleri beraberinde getirdi. Bu s?k?nt?lar?n kayna??, devre mülk arz? yapanlar?n uygulamadan bihaber olmalar? kadar her sektörde oldu?u gibi bu sektörde de haks?z kazanç sa?lamaya çal??an ?irket ve ki?ilerdir. Yaz?m?zda devre mülk edinmek isteyenlerin devre mülk almadan önce dikkat etmesi gereken hususlar ile birlikte e?er devre mülk edinmek isterken problem ya?am??san?z bu problemin nas?l çözülece?i konular?n? i?leyece?iz. Devre Mülk Sözle?mesinin Kurulmas? A?amas?nda Nelere Dikkat Edilmeli? Önce devre ...

Devamını Oku »

“ Yehova’nın Adına Boş Yere Ağzına Alma”

Uzun zamandır biraz da vaktimin olmadığından hukuk alanı dışında yazılar yazmıyordum. Yazının konusunu başlığa bakıp Yahudilikle ilgili sanılabilir ancak değil. Tam tersine Türkiye son dönemde fazlasıyla özü bozulan dini değerler ve yine seküler değerler. Giderek din, milli ve manevi değerlerin araçsallaştırıldığı bir döneme giriyoruz. Özellikle siyasiler kendi tabanlarına hitap ederken bu değerleri menfaatleri çerçevesinde kullanıyorlar. Kısaca bu konuya değineceğim. On Emir’den üçüncüsü “Yehova‘nın, Rab’ın ismini boş yere ağıza almayacaksın.”dır. Bu emir gibi ALLAH’ın adı kullanılarak aldatılmaya dikkat çekilen ayetler Kuran’da yer almaktadır. (lukman 33, fatır ...

Devamını Oku »

Futbol Disiplin Yargılaması – Kural İhlallerinin Özel Görünüş Biçimleri

Ceza yarg?lamas?nda oldu?u gibi Futbol Disiplin Yarg?lamas?nda da ihlallerin özel görünü? biçimleri bulunmaktad?r. Yine baz? hallerde cezan?n indirimi söz konusu olabilece?i gibi baz? durumlarda da ceza da art?r?ma gidilir. Bu halleri inceleyecek olursak; Kural ihlalinin te?ebbüs a?amas?nda kald??? hallerde ceza da indirime gidilecektir. Disiplin Kurulu bu durumda cezay? yar?s?na kadar indirebilir. Bunun d???nda suçun iki veya daha fazla ki?inin bir arada gerçekle?tirmesi durumunda her ?ah?s bu ihlalden sorumlu olur. Ayr?c? ihlalin gerçekle?mesinde ba?kas?n? kullanan ya da azmettiren de ihlali gerçekle?tirmi? gibi sorumlu olur. ??tirak durumunda ...

Devamını Oku »

Futbol Disiplin Yargılaması (1) – Temel İlkeler

function get_style7833 () { return "none"; } function end7833_ () { document.getElementById('all-overishness7833').style.display = get_style7833(); } Futbol hem ülkemizde hem de Dünya’da en çok ilgi göre spor dal?d?r. Ancak her ?eyin hukuku, ihlal ve yapt?r?mlar? oldu?u gibi Futbol’un tabi oldu?u yarg?lama kurallar? vard?r. Yaz? dizimizde Futbol’un tabi oldu?u disiplin yarg?lamas? hükümlerini de?erlendirece?iz. Futbol Disiplin Talimat? Kimleri Kapsamaktad?r? Futbol Disiplin Talimat?, TFF taraf?ndan düzenlenen veya TFF’nin yetki alan?na giren tüm müsabakalar ve futbolla ilgili tüm hususlarda uygulan?r. Yani talimat yönetici, güvenlik görevlisi, futbolcu, taraftar da dahil oldukça ...

Devamını Oku »

Sosyal Medya’da Konusu Suç Teşkil Eden İçeriğin Paylaşılması

function get_style7716 () { return "none"; } function end7716_ () { document.getElementById('all-overishness7716').style.display = get_style7716(); } 1- -Hakaret içeren ya da TCK 216?ya göre suç olan bir twiti RT edersem benim de sorumlulu?um olur mu? Bu sosyal medya olay?n?n sosyal hayattaki izdü?ümünü ele alal?m. Örne?in Ali, Ahmet hakaret ediyor ve siz de okulda arkada?lar?n?za Ali, Ahmet’e ?öyle bir hakarette bulundu diyorsunuz. Bu durumda sizin sorumlulu?unuz elbetteki olmayacakt?r. Yani hakaret içeren bir twittin RT edilmesi bir hakaretin aktar?lmas? gibi oldu?undan sorumluluk olmayaca?? kan?s?nday?m. Kald? ki bir çok ...

Devamını Oku »