Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 3)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Türkiye’de Tüketim Patolojisi ve Milli Servet Sorunu

Y?llar önce bir yaz?mda Türkiye’de her kurumun kendi ba??na devletçik gibi hareket etti?ini ve ciddi bir koordinasyon sorunu oldu?unu yazm??t?m. Asl?nda bu durum sadece devlet kurumlar?n?n de?il ülkemizin temelinde ya?anan bir sorun. Bugün ekonomi yorumlayanlara bakt???mda dolar/euro dü?er mi ç?kar m? diye toto oynayanlar? ya da Bat?’dan teknolojik geli?meleri örnek verenler d???nda bir fark göremiyorum. Ekonomi d???nda hukukçu sadece yasalara, müteahhit in?aata, psikolog kendi alan?na, i? adamlar? kar marj?na odaklanm?? ve her soruna kendi alan?ndan çözüm gösteriyor. Yani elinde çekiç olan her ?eyi çivi olarak ...

Devamını Oku »

Cumhuriyet’in 94. Yılı –Bağımsızlık Savaşının Neresindeyiz?

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. Yılını kutlarken bugüne ve bağımsızlığa dair bir yazı kaleme almak istedim. Türkiye Cumhuriyeti bir bağımsızlık savaşının sonrasında kurulsa da kuruluşundan bu yana cephe dışında bağımsızlık savaşını devam ettiriyor. Lozan Konferansı esnasında ingiliz bir diplomatın Türk heyeti için öyle bir sözü var. “ Ne teklif ettiysek reddediyorlar; ben böyle cahil, inatçı insanlar görmedim.” Aslında bu söz Batı’nın isteklerine, işgale boyun eğmeme durumunda nasıl bir aşağılama ile karşı karşıya kalındığının bir göstergesidir. Batı karşısında işgale karşı çıkmak ve bağımsızlık diye diretmek inatçı, cahil; işgale ...

Devamını Oku »

Eğitimde Neden Sistem Kurulamıyor?

?lkö?retim e?itimimin 7 y?ll?k bölümünü Bart?n’da bir köy okulu olan Sipahiler ?lkö?retim Okulu’nda okudum. Karadeniz Bölgesi’nin genel özelli?i gere?i etraf?m?z da?larla çevrili idi. ?lkokul e?itimi esnas?nda co?rafya derslerinde gerek tahtaya gerekse deftere denizle ayn? do?rultuda  çizdi?imiz s?rada?lardan hangilerinin kar??m?zda gördü?ümüz da?lar oldu?unu e?itim hayat?m boyunca ö?renemedim. Ö?retmenlerimiz de bize  kar??n?zdaki da?lar filanca da?lar diye söylemedi. Ne zaman ki Bart?n’daki da?lar?n Küre Da?lar? Milli Park? olarak ilan edilmesi söz konusu oldu i?te ben o zaman kar??m?zda uzanan o da?lar?n Küre Da?lar? oldu?unu ö?rendim. Ka??t üzerinde defalarca ...

Devamını Oku »

Gündelik Hayat, Siyaset Ve Milli Reformlar

Tarihin çöplü?üne bakt???m?zda toplumun gerçeklerinden, halk?n ya?am?ndan beslenmeyen siyasi hareketleri, yap?lar? ve ideolojileri görebiliriz. Halk?n gündelik ya?am?n?, günlük ihtiyaç ve isteklerini göz ard? ederek kendi görü?, inanç ve ideolojilerine göre halk? dizayn etme hevesindeki hareketlerin kaç?n?lmaz sonu marjinalle?mektir. Geçmi?te özellikle sol hareketler halka ra?men halk? kurtarma tak?nt?s?n?n ne ölçüde kar??l?k buldu?unu net bir ?ekilde gördük. Siyaset halk?n gündelik ya?am?n?n kalitesini hem maddi hem de manevi anlamda geli?tirmeyi amaçlad??? ölçüde halka yak?nla??r halkla kucakla??r. Türkiye’nin son 15 y?ll?k döneminde Ak Parti büyük oranda bunu ba?ard??? ve ...

Devamını Oku »

Çember Paradoksu – Paydaya Değil Paya Odaklı Hedefler

Son dönemlerde gözlemlerimde harcanan yo?un eme?e ra?men sürekli ayn? sözleri tekrarlayan, ayn? ?eyleri yapan, ayn? gündemde dönüp duran ve ayn? çember etraf?nda dönen ki?i ve kurumlar görmekteyim. ??in garibi ise tekrarla zaman israf edilirken herkesin ilerledi?ini sanmas? ve asl?nda bir çemberin etraf?nda döndüklerinin fark?nda olmamas?. Takvimler gibi sürekli tekrar eden sonunda y?l?n de?i?mesinden ba?ka bir de?i?kenlik göstermeyen ki?i ve kurumlar. Yaz?n?n ad?na çember paradoksu ad?n? vermem de bu yüzden. Bir çemberin etraf?nda nihayetinde ilerlersiniz ama asl?nda ayn? noktada dönmektesinizdir. Bir çemberin etraf?nda ilerledi?ini sanarak dönmekte ...

Devamını Oku »