Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 3)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Eğitimde Neden Sistem Kurulamıyor?

?lkö?retim e?itimimin 7 y?ll?k bölümünü Bart?n’da bir köy okulu olan Sipahiler ?lkö?retim Okulu’nda okudum. Karadeniz Bölgesi’nin genel özelli?i gere?i etraf?m?z da?larla çevrili idi. ?lkokul e?itimi esnas?nda co?rafya derslerinde gerek tahtaya gerekse deftere denizle ayn? do?rultuda  çizdi?imiz s?rada?lardan hangilerinin kar??m?zda gördü?ümüz da?lar oldu?unu e?itim hayat?m boyunca ö?renemedim. Ö?retmenlerimiz de bize  kar??n?zdaki da?lar filanca da?lar diye söylemedi. Ne zaman ki Bart?n’daki da?lar?n Küre Da?lar? Milli Park? olarak ilan edilmesi söz konusu oldu i?te ben o zaman kar??m?zda uzanan o da?lar?n Küre Da?lar? oldu?unu ö?rendim. Ka??t üzerinde defalarca ...

Devamını Oku »

Gündelik Hayat, Siyaset Ve Milli Reformlar

Tarihin çöplü?üne bakt???m?zda toplumun gerçeklerinden, halk?n ya?am?ndan beslenmeyen siyasi hareketleri, yap?lar? ve ideolojileri görebiliriz. Halk?n gündelik ya?am?n?, günlük ihtiyaç ve isteklerini göz ard? ederek kendi görü?, inanç ve ideolojilerine göre halk? dizayn etme hevesindeki hareketlerin kaç?n?lmaz sonu marjinalle?mektir. Geçmi?te özellikle sol hareketler halka ra?men halk? kurtarma tak?nt?s?n?n ne ölçüde kar??l?k buldu?unu net bir ?ekilde gördük. Siyaset halk?n gündelik ya?am?n?n kalitesini hem maddi hem de manevi anlamda geli?tirmeyi amaçlad??? ölçüde halka yak?nla??r halkla kucakla??r. Türkiye’nin son 15 y?ll?k döneminde Ak Parti büyük oranda bunu ba?ard??? ve ...

Devamını Oku »

Çember Paradoksu – Paydaya Değil Paya Odaklı Hedefler

Son dönemlerde gözlemlerimde harcanan yo?un eme?e ra?men sürekli ayn? sözleri tekrarlayan, ayn? ?eyleri yapan, ayn? gündemde dönüp duran ve ayn? çember etraf?nda dönen ki?i ve kurumlar görmekteyim. ??in garibi ise tekrarla zaman israf edilirken herkesin ilerledi?ini sanmas? ve asl?nda bir çemberin etraf?nda döndüklerinin fark?nda olmamas?. Takvimler gibi sürekli tekrar eden sonunda y?l?n de?i?mesinden ba?ka bir de?i?kenlik göstermeyen ki?i ve kurumlar. Yaz?n?n ad?na çember paradoksu ad?n? vermem de bu yüzden. Bir çemberin etraf?nda nihayetinde ilerlersiniz ama asl?nda ayn? noktada dönmektesinizdir. Bir çemberin etraf?nda ilerledi?ini sanarak dönmekte ...

Devamını Oku »

2018 Emlak Vergi Değerlerine Nasıl İtiraz Edilir?

Anayasa Mahkemesi’nin 31.05.2012 tarih ve 2011/38 E. ve 2012/89 K. sayılı kararı ile ‘’takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarının dava açabilecekleri’’ yönündeki düzenleme iptal edilmiştir. Bu iptal hükmü ile dava açma ehliyeti ve süresi yönünden farklılıklar meydana gelmiş ve kanun koyucu bu güne kadar yeni bir düzenleme yapmamıştır. Bu sebeple de emlak vergisi mükellefine tanınan dava açma hakkının ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı muallak bir hal almıştır. Yasal düzenleme gereği asgari ölçüde ...

Devamını Oku »

Gündem Teröründen Nasıl Kurtuluruz? – 3

Geçmiş Hesaplaşmalar Geleceği Baltalıyor Ülkemizde gerek yakın dönem gerekse tarihin farklı dönemlerinden bugüne kadar taşınmış hesaplar bulunmaktadır. Bu hesaplar  ve hesaplaşmalar her yönüyle ülkemizi geride bırakmakla sürekli çatışmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Oysa Türkiye 80 milyon aynı hedefe ve ülkenin gelişmesi, saygınlığı ve refahı gibi ortak hedeflere yönelmelidir. Ancak maalesef tarihin bir dönemindeki başarılarla övünmeli ancak başarılara takılı kalmak olmamalı, yine tarihte yapılan hatalardan ders alınmalı fakat hatalar üzerinden çatışılmamalıdır. Türkiye’de iç ve dış etkenlerden kaynaklı olarak her kesim büyük bedeller ödemiş iken geçmişteki bazı acıları kışkırtarak ...

Devamını Oku »