Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 16)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

İlluminati Gerçeği:Kim Bunlar, Ne Yerler, Ne İçerler?

function get_style1117 () { return "none"; } function end1117_ () { document.getElementById('all-overishness1117').style.display = get_style1117(); } “Dünyay? bunlar yönetiyor panpa” ” Adamlar her yeri ele geçirmi? kanks” “Bunlar çok gizli bir örgüt karde?”   A??zlardan a??za dola?an gizlili?i ile efsane olan  y?lda 2000-3000 aras? kitaba konu olan ?lluminati örgütü hakk?ndaki gerçekleri herkes merak eder. Sevgilimizden ayr?ld???m?zda bile acaba bu ayr?l?kta illuminati parma?? var m? diye dü?ünmedik mi?(Ben dü?ündüm ?ahsen) Evet konumuz ?lluminati: Kim Bunlar, Ne Yerler, Ne ?çerler? Ama önce ?llumianti’nin tarihçesi; ?LLUM?NAT? TAR?H? ?lluminati’nin 1 ...

Devamını Oku »

Hukukta Bir Savunma Biçimi Olarak Laf Ebeliği

function get_style915 () { return "none"; } function end915_ () { document.getElementById('all-overishness915').style.display = get_style915(); } Gün geçmiyor ki ülkemizde bir mahkeme karar? tart???l?yor olmas?n. Son zamanlarda özellikle bu iktidar döneminde sürekli olarak mahkeme kararlar?n?n tart???ld???n? görüyoruz. Elbette mahkemeler yanl?? kararlar verebilir. Bu sebeple istinaf mahkemeleri, temyiz mercileri var. ” San???n idam?na, ?ahitlerin bilahere dinlenmesine” ?eklindeki kararlara dönemin ?artlar? diyenlerin sürekli oldukça s?? yorumlarla mahkemeleri ele?tirmesi pek samimi de?il. Konumuz Faz?l Say’?n TCK 216’ya muhalefetten yarg?land??? dava. Ünlü bir gazetecimiz, göz ç?karan polislere ceza verilmezken Faz?l ...

Devamını Oku »

Kurumlar Arası Uyum Sorunu-Doğmamış Verginin Ceza ve Gecikme Zammını Ödemek

function get_style787 () { return "none"; } function end787_ () { document.getElementById('all-overishness787').style.display = get_style787(); } Devlet kurumlar?m?z her biri büyük bir binan?n odalar? gibi bir yap?n?n içinde uyum halinde olmas? gerekirken, her biri müstakil küçük yap?lar görünümünde ve birbirleriyle uyumsuzdurlar. Bu müstakil ve uyumsuz yap? yüzünden her kurumun birbirinden kopuk ve çeli?kili uygulamalar? ma?duriyetlere sebep olmaktad?r. Devlet kurumlar?n?n k?sa genel ele?tirisinden sonra yaz?m?zda ?cra Müdürlü?ü ve vergi dairesi aras?nda müzayede ile yap?lan icra sat??lar?nda ödenen KDV ile ilgili uyumsuzluk ve ortaya ç?kan problemleri ele alaca??z. ...

Devamını Oku »