Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 15)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Galatasaray – Fenerbahçe Rekabeti

function get_style3971 () { return "none"; } function end3971_ () { document.getElementById('all-overishness3971').style.display = get_style3971(); } Ülke olarak bugün Galatasaray – Fenerbahçe maç?na odaklanm?? bulunuyoruz.Bir Be?ikta?l? olarak genel bir de?erlendirme yap?ld???nda Be?ikta?’?n bu iki tak?m?n gerisinde kald???n? kabul etmek gerek.Bu kabulden sonra;Fenerbahçeliler ve Galatasarayl?lar gaza gelmi? vaziyette dünyan?n en önemli derbisi, en çeki?meli ikinci derbisi diye övünürler. Zaten istatistikler de dünyan?n en çeki?meli ikinci rekabeti demektedir. Ancak bu taraftar kavgalar? baz al?narak haz?rlanm?? bir istatistik.Yani sportif ba?ar? söz konusu de?il. Genelde bu tarz istatistik olaylar?n? Fenerbahçe ...

Devamını Oku »

Şubat

function get_style3399 () { return "none"; } function end3399_ () { document.getElementById('all-overishness3399').style.display = get_style3399(); } ?ubat ay?n?n bende farkl? bir yeri vard?r. Belki de do?du?um ay oldu?undan ?ubat? ay?r?yorum di?er aylardan. “Herkes do?du?u ay?n özelli?i ta??rm??.” diye duymu?tum ya da okumu?tum bir yerlerde. ?ubat; so?uk ama bahara yak?n, fazla uzatmayan k?sa kesen, de?i?ken (dört y?lda bir de olsa 29 gün oluyor), her günü bamba?ka ne yapaca?? belirsiz bir ay. Nas?l geçti?ini anlayamazs?n?z ?ubat’?n. Tad? dama??n?zda bir bakm??s?n?z ?ubat bitmi?. Yani ?ubat ay? farkl? bir karaktere ...

Devamını Oku »

Bir Fransız Romanı Üzerine

function get_style3098 () { return "none"; } function end3098_ () { document.getElementById('all-overishness3098').style.display = get_style3098(); } “…mutlulu?a benziyor, insan?n mutluluk diyesi geliyor, ama mutluluk de?il. Mutlu olmal?yd?k, ama de?iliz; o zaman biz de -m?? gibi yap?yoruz.” Çocukluk y?llar?mda ke?fetti?im ve 3 y?ld?r unuttu?um Frederic Beigbeder’in “Acaba bu yazar?n okumad???m bir kitab? kalm?? m?yd??” demem üzerine Bir Frans?z Roman?’n? okudum. Kitap da tam da bununla ilgili asl?nda. Unutmak ve hat?rlamak üzerine, yazar?n kendi çocuklu?unu kendince hat?rlamas?. Belki de kendine yeni bir çocukluk yaratmas? ve bu sayede aslolan ...

Devamını Oku »

2014’e başlarken…

function get_style2765 () { return "none"; } function end2765_ () { document.getElementById('all-overishness2765').style.display = get_style2765(); } 2014 y?l?n?n ilk gününü çok e?lenerek, e?leniyor gibi görünerek ama asl?nda s?k?larak ya da ciddi ciddi s?k?lalarak kar??lam?? bulunmaktay?z. ?nsanl???n dilimlere böldü?ü zaman?n bir diliminden ç?k?p di?erine girmenin reel bak?mdan önemi olmasa da insanlar bir ?eyleri kutlamak ve kutsamak isterler ve bu insan?n do?as?ndan gelmektedir. ??in felsefesi bir yana  hepimizin 2014 y?l? için dileklerimiz, isteklerimiz var. Yeni bir y?la giriyoruz ve bu y?l eskisinden farkl? olsun istiyoruz. Peki ya nas?l? ...

Devamını Oku »

2013 biterken…

function get_style2761 () { return "none"; } function end2761_ () { document.getElementById('all-overishness2761').style.display = get_style2761(); } Bir y?l? geride b?rak?rken ister istemez bu y?l nas?l geçti diye geriye do?ru bak?yorum. ?nsan demek ki bir yerden sonra geriye do?ru bakmak istiyor. Normalde yeni y?la anlam yüklenmesini, ya? günlerini, y?l dönümlerini sevmeyen ve gereksiz bulan bir adam olarak ben, anlam yüklemek yerine acaba bu zaman dilimi bana ne katt? ya da benden ne götürdü diye bakmay? tercih ediyorum. Genelde ergenlik dönemlerinde ya da ilk gençlik zamanlar?nda bu zaman ...

Devamını Oku »