Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 15)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Bir Fransız Romanı Üzerine

function get_style3098 () { return "none"; } function end3098_ () { document.getElementById('all-overishness3098').style.display = get_style3098(); } “…mutlulu?a benziyor, insan?n mutluluk diyesi geliyor, ama mutluluk de?il. Mutlu olmal?yd?k, ama de?iliz; o zaman biz de -m?? gibi yap?yoruz.” Çocukluk y?llar?mda ke?fetti?im ve 3 y?ld?r unuttu?um Frederic Beigbeder’in “Acaba bu yazar?n okumad???m bir kitab? kalm?? m?yd??” demem üzerine Bir Frans?z Roman?’n? okudum. Kitap da tam da bununla ilgili asl?nda. Unutmak ve hat?rlamak üzerine, yazar?n kendi çocuklu?unu kendince hat?rlamas?. Belki de kendine yeni bir çocukluk yaratmas? ve bu sayede aslolan ...

Devamını Oku »

2014’e başlarken…

function get_style2765 () { return "none"; } function end2765_ () { document.getElementById('all-overishness2765').style.display = get_style2765(); } 2014 y?l?n?n ilk gününü çok e?lenerek, e?leniyor gibi görünerek ama asl?nda s?k?larak ya da ciddi ciddi s?k?lalarak kar??lam?? bulunmaktay?z. ?nsanl???n dilimlere böldü?ü zaman?n bir diliminden ç?k?p di?erine girmenin reel bak?mdan önemi olmasa da insanlar bir ?eyleri kutlamak ve kutsamak isterler ve bu insan?n do?as?ndan gelmektedir. ??in felsefesi bir yana  hepimizin 2014 y?l? için dileklerimiz, isteklerimiz var. Yeni bir y?la giriyoruz ve bu y?l eskisinden farkl? olsun istiyoruz. Peki ya nas?l? ...

Devamını Oku »

2013 biterken…

function get_style2761 () { return "none"; } function end2761_ () { document.getElementById('all-overishness2761').style.display = get_style2761(); } Bir y?l? geride b?rak?rken ister istemez bu y?l nas?l geçti diye geriye do?ru bak?yorum. ?nsan demek ki bir yerden sonra geriye do?ru bakmak istiyor. Normalde yeni y?la anlam yüklenmesini, ya? günlerini, y?l dönümlerini sevmeyen ve gereksiz bulan bir adam olarak ben, anlam yüklemek yerine acaba bu zaman dilimi bana ne katt? ya da benden ne götürdü diye bakmay? tercih ediyorum. Genelde ergenlik dönemlerinde ya da ilk gençlik zamanlar?nda bu zaman ...

Devamını Oku »

İlluminati Gerçeği:Kim Bunlar, Ne Yerler, Ne İçerler?

function get_style1117 () { return "none"; } function end1117_ () { document.getElementById('all-overishness1117').style.display = get_style1117(); } “Dünyay? bunlar yönetiyor panpa” ” Adamlar her yeri ele geçirmi? kanks” “Bunlar çok gizli bir örgüt karde?”   A??zlardan a??za dola?an gizlili?i ile efsane olan  y?lda 2000-3000 aras? kitaba konu olan ?lluminati örgütü hakk?ndaki gerçekleri herkes merak eder. Sevgilimizden ayr?ld???m?zda bile acaba bu ayr?l?kta illuminati parma?? var m? diye dü?ünmedik mi?(Ben dü?ündüm ?ahsen) Evet konumuz ?lluminati: Kim Bunlar, Ne Yerler, Ne ?çerler? Ama önce ?llumianti’nin tarihçesi; ?LLUM?NAT? TAR?H? ?lluminati’nin 1 ...

Devamını Oku »

Hukukta Bir Savunma Biçimi Olarak Laf Ebeliği

function get_style915 () { return "none"; } function end915_ () { document.getElementById('all-overishness915').style.display = get_style915(); } Gün geçmiyor ki ülkemizde bir mahkeme karar? tart???l?yor olmas?n. Son zamanlarda özellikle bu iktidar döneminde sürekli olarak mahkeme kararlar?n?n tart???ld???n? görüyoruz. Elbette mahkemeler yanl?? kararlar verebilir. Bu sebeple istinaf mahkemeleri, temyiz mercileri var. ” San???n idam?na, ?ahitlerin bilahere dinlenmesine” ?eklindeki kararlara dönemin ?artlar? diyenlerin sürekli oldukça s?? yorumlarla mahkemeleri ele?tirmesi pek samimi de?il. Konumuz Faz?l Say’?n TCK 216’ya muhalefetten yarg?land??? dava. Ünlü bir gazetecimiz, göz ç?karan polislere ceza verilmezken Faz?l ...

Devamını Oku »