Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 14)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Yes Man – Bir evet hikayesi

function get_style4510 () { return "none"; } function end4510_ () { document.getElementById('all-overishness4510').style.display = get_style4510(); } +Gerizekal? yanl?? adama vurdun.  -Belki do?ru adam olma zaman?n gelmi?tir. Belki bu yüzden yumruk yedin. Çünkü kötümser bir tavr?n var de?il mi? Çok zaman önce izledi?im bir film Yes Man. Film bir evet hikayesi, evetlerin hayat?m?z? negatiften pozitife çevirmesinin hikayesi. E?er negatif bir dönemde iseniz, kesinlikle izlemeniz gereken bir film. ?zledi?inizde hayata daha iyimser bakmaya ba?layaca??n?z ve içinizde hayata evet deme iste?inizin olu?aca?? bir film. Bunun yan?nda Jim Carrey gerçekten ...

Devamını Oku »

Denetimli Serbestlik

function get_style4435 () { return "none"; } function end4435_ () { document.getElementById('all-overishness4435').style.display = get_style4435(); } Denetimli Serbestlik Nedir? Denetimli serbestlik, bir alternatif ceza  ve tedbir yöntemidir. Denetimli serbestlik ile ceza, ceza infaz kurumu yerine toplum içerisinde çektirilir. Denetimli serbestlik ile ?üpheli, san?k ve hükümlülerin takibi yap?l?rken ayn? zamanda suça neden olan davran??lar?n düzeltilmesi amaçlan?r. Denetimli Serbestlik Ko?ullar? Nelerdir? Denetimli  serbestlik karar? hiç hapse girmeden verilebilece?i gibi ceza infaz kurumunda belirli bir sürenin iyi halli geçirilmesi halinde de verilebilir. a)  Ceza ?nfaz Kurumuna Girmeden Verilen Denetimli Serbestlik ...

Devamını Oku »

ETKİN İŞ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR? İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMASI HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

function get_style4366 () { return "none"; } function end4366_ () { document.getElementById('all-overishness4366').style.display = get_style4366(); } Soma’da meydana gelen maden kazas? göstermi?tir ki Türkiye’de  etkin bir i? güvenli?i denetimi yap?lmamaktad?r.  Bunun neticesinde i? kazalar? ve i?çi ölümleri meydana gelmekte ve Soma ‘da ya?and??? gibi büyük facialar ya?anmaktad?r. Bu sebeple ?? Güvenli?i Uzmanl??? konusunda mevcut kanunlarda de?i?ikli?e gidilmelidir. ??verene ba?l? i? güvenli?i uzman? ya da i?verenin bizzat i? güvenli?i uzmanl??? yapmas?n?n öngörüldü?ü 6331 say?l? kanun  etkin bir i? güvenli?ini mümkün k?lmamaktad?r. Kald? ki i? güvenli?i uzman?n maa?? ...

Devamını Oku »

Yeni Avukatlık yasa tasarısı üzerine kısa bir değerlendirme

function get_style4304 () { return "none"; } function end4304_ () { document.getElementById('all-overishness4304').style.display = get_style4304(); } Yeni Avukatl?k Yasa Tasar?s?n?n aç?klanmas? ile tasar?n?n avukatl?kla ba?da?mayan bir kanun tasar?s? oldu?unu gördük. Tasar?y? ele?tirmeden önce kendi meslek kurulu?lar?m?z olan Türkiye Barolar Birli?i ve ?stanbul Barosuna de?inmek istiyorum. 1136 say?l? Avukatl?k Kanunu’nun yetersizli?i dile getirilirken sevgili meslek kurulu?lar?m?z ortaya ne koydu bakmak laz?m. ?stanbul Barosu yönetimi çekincelerimizde hakl?ym???z diyerek sorumluluktan kendini kurtaramaz. Söz konusu avukatl?kla ba?da?mayan yasa tasar?s? meslek kurulu?lar?m?z?n ortaya bir tasar? ç?karamamas?ndan ötürü dayat?lm??t?r. Avukatlar söz konusu tasar?y? istemiyor peki ...

Devamını Oku »

Galatasaray – Fenerbahçe Rekabeti

function get_style3971 () { return "none"; } function end3971_ () { document.getElementById('all-overishness3971').style.display = get_style3971(); } Ülke olarak bugün Galatasaray – Fenerbahçe maç?na odaklanm?? bulunuyoruz.Bir Be?ikta?l? olarak genel bir de?erlendirme yap?ld???nda Be?ikta?’?n bu iki tak?m?n gerisinde kald???n? kabul etmek gerek.Bu kabulden sonra;Fenerbahçeliler ve Galatasarayl?lar gaza gelmi? vaziyette dünyan?n en önemli derbisi, en çeki?meli ikinci derbisi diye övünürler. Zaten istatistikler de dünyan?n en çeki?meli ikinci rekabeti demektedir. Ancak bu taraftar kavgalar? baz al?narak haz?rlanm?? bir istatistik.Yani sportif ba?ar? söz konusu de?il. Genelde bu tarz istatistik olaylar?n? Fenerbahçe ...

Devamını Oku »