Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 13)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Konut finansmanı sözleşmeleri ( Konut Kredileri )

function get_style4956 () { return "none"; } function end4956_ () { document.getElementById('all-overishness4956').style.display = get_style4956(); } Konut Finansman? Sözle?meleri di?er de?i?le konut kredileri 28 May?s 2014 tarihinde yürürlü?e giren 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanunu’nun 32-39 maddelerinde düzenlenmi?tir.  Yeni kanun yürürlü?e girmesi ile yürürlükten kalkan 4077 say?l? kanununun ise 10/B maddesinde bu düzenlenmekteydi. Yaz?m?zda kar???kl??a sebebiyet vermemek ad?na 6502 say?l? kanuna göre Konut Finansman? Sözle?melerini yani Konut Kredilerini aç?klamaya çal??aca??z. A)  Konut Finansman? Sözle?meleri ( Konut Kredileri) Nedir? 6502 say?l? kanunun 32/1 maddesinde Konut Finansman? Sözle?meleri ...

Devamını Oku »

Network marketing yasal mı? Piramit satış sistemleri nedir? Neden dolandırılıyoruz?

function get_style4856 () { return "none"; } function end4856_ () { document.getElementById('all-overishness4856').style.display = get_style4856(); } Haziran ay? itibariyle her Pazar siz sevgili Webunya okuyucular? ile payla?t???m yaz?lar?m?n bu haftaki konusunu farkl? olarak tasarlam??t?m ancak üniversite zamanlar?mda varl???ndan haberdar oldu?um ve halen varl???n? yo?un olarak devam ettirdi?ini üzülerek gördü?üm network marketing ya da multi level marketing olarak adland?r?lan piramit sat?? sistemleri bu haftaki yaz?m?n konusu olacakt?r. Ayr?ca yaz?m?zda haz?r yeri gelmi?ken doland?r?c?l???n sosyolojik de?erlendirmesini yap?p neden doland?r?l?yoruz sorusunun cevab?n? bulmaya çal??aca??z. Network Marketing  Yasal m?? Piramit ...

Devamını Oku »

Kargonun yanlış kişiye teslim edilmesi, kaybolması ve hasara uğraması

function get_style4810 () { return "none"; } function end4810_ () { document.getElementById('all-overishness4810').style.display = get_style4810(); } “Kargom ba?kas?na teslim edilmi? ne yapabilirim?” ?eklinde sorularla s?kl?kla kar??la?maktay?m. Bu konuda kargo hizmeti alan ve zarar görenlerin neler yapmalar? gerekti?ini k?saca inceleyen bir yaz? kaleme almam?z?n faydal? olaca??n? dü?ündüm. Kargo i?letmecili?i ile ilgili mevzuat var m?d?r? Kargo i?letmecili?i, lojistik hukuku ile ilgilidir. 4295 say?l? Karayolu Ta??ma Kanunu’nun 9 maddesi ?u ?ekildedir.  “Nakliyat ambar? ve kargo i?letmecili?i yapanlar, e?yay? teslim ald??? andan teslim edinceye kadar, e?yan?n tamam? ve k?smen kayb?ndan ...

Devamını Oku »

Kurs / Dershane / Özel Okul KAYIT İPTALİ

function get_style4747 () { return "none"; } function end4747_ () { document.getElementById('all-overishness4747').style.display = get_style4747(); } Kurs, dershane, özel okul ve benzeri özel e?itim kurumlar?na yapt?r?lan kay?tlar ile bu kay?tlar?n iptali ile ilgili ö?renci ve kursiyerler sorunlar ya?ammaktad?rlar. Bu konu ile ilgili bir çok soru ve sorun ile kar??la?t???mdan bu konuda bir yaz? kaleme almaya karar verdim. Öncelikle özel e?itim kurumlar?na kay?t yapt?racaklar?n sorun ya?amamalar? aç?s?ndan kay?t yapt?rmadan önce iyi dü?ünmeleri tavsiyem olup sorun ya?ad?klar? takdirde neler yaapmalar? gerekti?ine k?saca aç?klamaya çal??aca??m. Kurs / Dersane / ...

Devamını Oku »

Yes Man – Bir evet hikayesi

function get_style4510 () { return "none"; } function end4510_ () { document.getElementById('all-overishness4510').style.display = get_style4510(); } +Gerizekal? yanl?? adama vurdun.  -Belki do?ru adam olma zaman?n gelmi?tir. Belki bu yüzden yumruk yedin. Çünkü kötümser bir tavr?n var de?il mi? Çok zaman önce izledi?im bir film Yes Man. Film bir evet hikayesi, evetlerin hayat?m?z? negatiften pozitife çevirmesinin hikayesi. E?er negatif bir dönemde iseniz, kesinlikle izlemeniz gereken bir film. ?zledi?inizde hayata daha iyimser bakmaya ba?layaca??n?z ve içinizde hayata evet deme iste?inizin olu?aca?? bir film. Bunun yan?nda Jim Carrey gerçekten ...

Devamını Oku »