Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 12)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

İcra takibinin iptali halinde peşin harcın iadesi

Ülkemizde milyonlarca icra takibi bulunmakta ve usulüne aykırı açılan ve borçlunun icra mahkemesine şikayeti üzerine iptal edilen icra takiplerinin sayısı da oldukça fazladır. Her icra takibi açılırken takip sonunda alınacak asıl harca mahsup edilmek üzere peşin harç alınmaktadır. İptal edilen icra takiplerinde her ne kadar düşük miktarlardaki peşin harçlar göze batmasa da icra takibi alacak bakiyesi yüksek olduğunda yüksek harç miktarlarının ne olacağı hususunda bir netlik olmaması sorun teşkil etmektedir. İcra Ve İflas Kanunu ve Harçlar Kanunu’nda icra takiplerinin iptali halinde harçların durumunun ne olacağı ...

Devamını Oku »

Şehirlerarası tarifeli yolcu taşıma hizmeti ( Karayolu ile yolcu taşıma )

function get_style4988 () { return "none"; } function end4988_ () { document.getElementById('all-overishness4988').style.display = get_style4988(); } Ramazan Bayram?’n?n yakla?t??? ?u günlerde binlerce ki?i Ramazan Bayram? tatilini geçirmek için bulundu?u yerden ba?ka bir yere seyahat edecek ve seyahat edenlerin büyük ço?unlu?u bu seyahati ?ehirler aras? yolcu ta??mac?l??? yapan firmalar? arac?l???yla yapacakt?r. Bu durumu göz önünde bulundurarak bu haftaki yaz?mda yolcular ve ?ehirleraras? yolcu ta??ma hizmeti verenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini detayl? bir ?ekilde ele alaca??z. ?ehirleraras? Yolcu Ta??mac?l??? Hangi Mevzuata Tabidir? ?ehirleraras? yolcu ta??mac?l??? 4925 say?l? Karayolu ...

Devamını Oku »

Devre Tatil Sözleşmeleri

function get_style5255 () { return "none"; } function end5255_ () { document.getElementById('all-overishness5255').style.display = get_style5255(); } Devre Tatil Sözle?mesi Nedir? Devre tatil sözle?mesi, bir y?ldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarf?nda birden fazla dönem için bir veya daha fazla say?da gecelik konaklama imkân? veren sözle?melerdir. Esas?nda devre tatil sözle?meleri ile belirlenen dönemlerde tatil için ta??nmaz?n kiralanmas? söz konusudur. Bu ta??nmaz sözle?me kurulmas? an?nda mevcut olabilece?i gibi proje a?amas?nda da olabilir. Devre tatile konu ta??nmaz henüz proje a?amas?ndaysa ön ödemeli devre tatil sözle?mesi söz ...

Devamını Oku »

Tüketici Kredisi sözleşmeleri

function get_style5019 () { return "none"; } function end5019_ () { document.getElementById('all-overishness5019').style.display = get_style5019(); } Tüketici  kredisi sözle?meleri 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunun 22-31 maddelerinde düzenlenmi?tir. Bu madde hükümlerine göre yo?un uygulama alan? bulunan Tüketici Kredilerini de?erlendirece?iz. A) Tüketici Kredisi Sözle?mesi Nedir? Tüketici Kredi sözle?mesi 6502 say?l? yasan?n 22/1 maddesinde ?u ?ekilde tan?mlanm??t?r “Tüketici kredisi sözle?mesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat kar??l???nda ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman ?ekilleri arac?l???yla kredi verdi?i veya kredi vermeyi taahhüt etti?i sözle?meyi ifade eder.” Bunun d???nda ...

Devamını Oku »

Rent A Car ( Oto Kiralama) Sözleşmeleri

function get_style5054 () { return "none"; } function end5054_ () { document.getElementById('all-overishness5054').style.display = get_style5054(); } Rent A Car sözle?meleri yani oto kiralama sözle?meleri ile ilgili özel bir mevzuat bulunmamaktad?r. Bu sebeple Rent A Car sözle?meleri yani oto kiralama sözle?meleri Borçlar Kanunu’nda düzenlenen kira sözle?meleri çerçevesinde de?erlendirmek gerekmektedir. Esas?nda giderek büyük bir alan olan oto kiralama sektörüne yönelik bir düzenleme gerekmekle birlikte yaz?m?zda Karayolu Trafik Mevzuat?n? da göz önünde bulundurarak, oto kiralaman?n özelli?ini de dikkate alarak Rent A Car konusunu Borçlar Kanununa göre aç?klamaya çal??aca??z. Rent ...

Devamını Oku »