Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 11)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Devre Mülk Hakkı Nedir?

function get_style5573 () { return "none"; } function end5573_ () { document.getElementById('all-overishness5573').style.display = get_style5573(); } Devre mülk hakk?, devre tatil sözle?meleri ile kar??t?r?lan bir s?n?rl? mülkiyet hakk?d?r. Devre tatil sözle?meleri 6502 say?l? TKHK’nda düzenlenmi?ken , devre mülk hakk? 634 say?l? Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 57-65’nci maddelerinde düzenlenmi?tir. Devre tatil sözle?mesinde bir y?ldan uzun süre bir tesisin belli süre için kiralanmas? söz konusuyken devre mülk sözle?mesinde hak tapuya tescil edilmektedir. Devre mülk nedir? Mesken olarak kullan?lmaya elveri?li bir yap? veya ba??ms?z bölümün ortak maliklerinden her biri lehine ...

Devamını Oku »

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?, Nasıl Başvurulur?

function get_style5143 () { return "none"; } function end5143_ () { document.getElementById('all-overishness5143').style.display = get_style5143(); } Tüketici Hakem Heyeti Nedir? Tüketici i?lemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan do?abilecek uyu?mazl?klara çözüm bulmak amac?yla il merkezlerinde ve ilçe merkezlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanl??? taraf?ndan kurulan Tüketici Hakem Heyetleri 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunun 66-72 maddeleri ve  ayn? zamanda Tüketici Sorunlar? Hakem Heyetleri Yönetmeli?i ile düzenlenmi?lerdir. Tüketici Hakem Heyeti Kimlerden Olu?ur?      6502 say?l? yasan?n 66/2 maddesi ile Tüketici Hakem Heyetinin kimlerden olu?aca?? düzenlenmi?tir. Bu hükme göre; Ba?kanl??? illerde ticaret ...

Devamını Oku »

Apartman Yönetimi ile ilgili sık sorulan sorular

function get_style5513 () { return "none"; } function end5513_ () { document.getElementById('all-overishness5513').style.display = get_style5513(); } Apartman Yönetici Nas?l Atan?r? Kat malikleri, apartman(anagayrimenkul) yönetimi için kendi aralar?ndan ya da d??ar?dan seçecekleri bir ki?iyi ya da üç ki?ilik bir kurulu görevlendirebilirler. Yönetim için tek ki?inin atanmas? halinde bu ki?iye Yönetici, kurul atan?rsa bu kurula da Yönetim Kurulu denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla ba??ms?z bölümü varsa, yönetici atanmas? mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir ki?inin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundad?r.  Yönetici, kat maliklerinin, hem say? hem arsa ...

Devamını Oku »

Taksitle Satış Sözleşmeleri

function get_style5135 () { return "none"; } function end5135_ () { document.getElementById('all-overishness5135').style.display = get_style5135(); } Taksitle Sat?? Sözle?mesi Nedir? 6502 say?l? kanunun 17 maddesinde taksitli sat?? sözle?mesi ?u ?ekilde tan?mlanm??t?r“Taksitle sat?? sözle?mesi, sat?c? veya sa?lay?c?n?n mal?n teslimi veya hizmetin ifas?n? üstlendi?i, tüketicinin de bedeli k?s?m k?s?m ödedi?i sözle?melerdir.” Finansal kiralama sözle?melerinin tüketici ile akdedildi?i hallerde de taksitli sat?? sözle?mesi hükümleri uygulan?r. Taksitli sat?? sözle?mesi yaz?l? kurulmad?kça geçerli olmamakla birlikte sat?c? ve sa?lay?c? tüketici aleyhine geçersizli?i ileri süremez. Tüketicinin Cayma Hakk? ve Cayma Hakk?n?n Kullan?lamayaca?? Haller Tüketici yedi ...

Devamını Oku »

Tüketici ile Banka arasındaki kredi sözleşmelerinde uygulanacak faiz

function get_style5451 () { return "none"; } function end5451_ () { document.getElementById('all-overishness5451').style.display = get_style5451(); } Tüketici ve Banka Aras?ndaki Kredi Sözle?mesi Ticari ?? Midir? 6102 say?l? Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1/f hükmüne ?u ?ekildedir. “Bankalara, di?er kredi kurulu?lar?na, finansal kurumlara ve ödünç para verme i?lerine ili?kin düzenlemelerde,öngörülen hususlardan do?an hukuk davalar? ticari dava say?l?r. Ancak, herhangi bir ticari i?letmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ili?kin haklardan do?an davalar bundan istisnad?r.”  Söz konusu hüküm duraksamaya yer vermeyecek ?ekilde banka ve tüketici aras?nda imzalanan sözle?meyi ticari ...

Devamını Oku »