Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 11)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Taksitle Satış Sözleşmeleri

function get_style5135 () { return "none"; } function end5135_ () { document.getElementById('all-overishness5135').style.display = get_style5135(); } Taksitle Sat?? Sözle?mesi Nedir? 6502 say?l? kanunun 17 maddesinde taksitli sat?? sözle?mesi ?u ?ekilde tan?mlanm??t?r“Taksitle sat?? sözle?mesi, sat?c? veya sa?lay?c?n?n mal?n teslimi veya hizmetin ifas?n? üstlendi?i, tüketicinin de bedeli k?s?m k?s?m ödedi?i sözle?melerdir.” Finansal kiralama sözle?melerinin tüketici ile akdedildi?i hallerde de taksitli sat?? sözle?mesi hükümleri uygulan?r. Taksitli sat?? sözle?mesi yaz?l? kurulmad?kça geçerli olmamakla birlikte sat?c? ve sa?lay?c? tüketici aleyhine geçersizli?i ileri süremez. Tüketicinin Cayma Hakk? ve Cayma Hakk?n?n Kullan?lamayaca?? Haller Tüketici yedi ...

Devamını Oku »

Tüketici ile Banka arasındaki kredi sözleşmelerinde uygulanacak faiz

function get_style5451 () { return "none"; } function end5451_ () { document.getElementById('all-overishness5451').style.display = get_style5451(); } Tüketici ve Banka Aras?ndaki Kredi Sözle?mesi Ticari ?? Midir? 6102 say?l? Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1/f hükmüne ?u ?ekildedir. “Bankalara, di?er kredi kurulu?lar?na, finansal kurumlara ve ödünç para verme i?lerine ili?kin düzenlemelerde,öngörülen hususlardan do?an hukuk davalar? ticari dava say?l?r. Ancak, herhangi bir ticari i?letmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ili?kin haklardan do?an davalar bundan istisnad?r.”  Söz konusu hüküm duraksamaya yer vermeyecek ?ekilde banka ve tüketici aras?nda imzalanan sözle?meyi ticari ...

Devamını Oku »

Adli Sicil ( SABIKA ) kaydı konusunda sık sorulan sorular

Adli Sicil (Sab?ka) Kayd? Nedir? Vatanda?lar?n kesinle?mi? ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ili?kin bilgilerinin bulundu?u kayda adli sicil kayd? denir. Adli Sicil Kayd? Nereden Al?n?r, Ücretli Midir? Adli Sicil Kayd? adliyelerden ücretsiz olarak temin edilebildi?i gibi e-devlet üzerinden de temin edilebilir. Adli Sicil Kayd?na Neler Kaydedilir? Adli sicil kayd?na hangi bilgilerin kaydedilece?i Adli Sicil Kanunu’nun 4 maddesinde düzenlenmi?tir. Türk mahkemeleri taraf?ndan vatanda? veya yabanc? hakk?nda verilmi? ve kesinle?mi? mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir.  Buna göre a?a??daki kararlar adli sicile kaydedilir; 1- Hapis cezas? karar?, 2-Hapis ...

Devamını Oku »

Ön ödemeli (maketten) konut satış sözleşmeleri

function get_style5023 () { return "none"; } function end5023_ () { document.getElementById('all-overishness5023').style.display = get_style5023(); } Ön ödemeli konut sat?? sözle?meleri di?er ad?yla maketten konut sat??lar? 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunun 40-46 maddeleri aras?nda düzenlenmi?tir. Bu konuda taslak halinde bulunan yönetmelik henüz yay?nlanmad???ndan de?erlendirmemiz 6502 say?l? kanun çerçevesinde olacakt?r. Ön ödemeli konut sat??? problemlerin ya?and???, müteahhitlerin para al?p konutlar? tamamlamad???, paray? toplay?p ortadan kayboldu?u ya da tüketicinin istedi?i gibi konut in?a edilmedi?i problemli bir aland?r. Geçmi?te bu konuda bir çok tüketici zarara u?ram??t?r. Bu sebeple ...

Devamını Oku »

İcra takibinin iptali halinde peşin harcın iadesi

Ülkemizde milyonlarca icra takibi bulunmakta ve usulüne aykırı açılan ve borçlunun icra mahkemesine şikayeti üzerine iptal edilen icra takiplerinin sayısı da oldukça fazladır. Her icra takibi açılırken takip sonunda alınacak asıl harca mahsup edilmek üzere peşin harç alınmaktadır. İptal edilen icra takiplerinde her ne kadar düşük miktarlardaki peşin harçlar göze batmasa da icra takibi alacak bakiyesi yüksek olduğunda yüksek harç miktarlarının ne olacağı hususunda bir netlik olmaması sorun teşkil etmektedir. İcra Ve İflas Kanunu ve Harçlar Kanunu’nda icra takiplerinin iptali halinde harçların durumunun ne olacağı ...

Devamını Oku »