Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 11)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?, Nasıl Başvurulur?

function get_style5143 () { return "none"; } function end5143_ () { document.getElementById('all-overishness5143').style.display = get_style5143(); } Tüketici Hakem Heyeti Nedir? Tüketici i?lemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan do?abilecek uyu?mazl?klara çözüm bulmak amac?yla il merkezlerinde ve ilçe merkezlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanl??? taraf?ndan kurulan Tüketici Hakem Heyetleri 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunun 66-72 maddeleri ve  ayn? zamanda Tüketici Sorunlar? Hakem Heyetleri Yönetmeli?i ile düzenlenmi?lerdir. Tüketici Hakem Heyeti Kimlerden Olu?ur?      6502 say?l? yasan?n 66/2 maddesi ile Tüketici Hakem Heyetinin kimlerden olu?aca?? düzenlenmi?tir. Bu hükme göre; Ba?kanl??? illerde ticaret ...

Devamını Oku »

Apartman Yönetimi ile ilgili sık sorulan sorular

function get_style5513 () { return "none"; } function end5513_ () { document.getElementById('all-overishness5513').style.display = get_style5513(); } Apartman Yönetici Nas?l Atan?r? Kat malikleri, apartman(anagayrimenkul) yönetimi için kendi aralar?ndan ya da d??ar?dan seçecekleri bir ki?iyi ya da üç ki?ilik bir kurulu görevlendirebilirler. Yönetim için tek ki?inin atanmas? halinde bu ki?iye Yönetici, kurul atan?rsa bu kurula da Yönetim Kurulu denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla ba??ms?z bölümü varsa, yönetici atanmas? mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir ki?inin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundad?r.  Yönetici, kat maliklerinin, hem say? hem arsa ...

Devamını Oku »

Taksitle Satış Sözleşmeleri

function get_style5135 () { return "none"; } function end5135_ () { document.getElementById('all-overishness5135').style.display = get_style5135(); } Taksitle Sat?? Sözle?mesi Nedir? 6502 say?l? kanunun 17 maddesinde taksitli sat?? sözle?mesi ?u ?ekilde tan?mlanm??t?r“Taksitle sat?? sözle?mesi, sat?c? veya sa?lay?c?n?n mal?n teslimi veya hizmetin ifas?n? üstlendi?i, tüketicinin de bedeli k?s?m k?s?m ödedi?i sözle?melerdir.” Finansal kiralama sözle?melerinin tüketici ile akdedildi?i hallerde de taksitli sat?? sözle?mesi hükümleri uygulan?r. Taksitli sat?? sözle?mesi yaz?l? kurulmad?kça geçerli olmamakla birlikte sat?c? ve sa?lay?c? tüketici aleyhine geçersizli?i ileri süremez. Tüketicinin Cayma Hakk? ve Cayma Hakk?n?n Kullan?lamayaca?? Haller Tüketici yedi ...

Devamını Oku »

Tüketici ile Banka arasındaki kredi sözleşmelerinde uygulanacak faiz

function get_style5451 () { return "none"; } function end5451_ () { document.getElementById('all-overishness5451').style.display = get_style5451(); } Tüketici ve Banka Aras?ndaki Kredi Sözle?mesi Ticari ?? Midir? 6102 say?l? Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1/f hükmüne ?u ?ekildedir. “Bankalara, di?er kredi kurulu?lar?na, finansal kurumlara ve ödünç para verme i?lerine ili?kin düzenlemelerde,öngörülen hususlardan do?an hukuk davalar? ticari dava say?l?r. Ancak, herhangi bir ticari i?letmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ili?kin haklardan do?an davalar bundan istisnad?r.”  Söz konusu hüküm duraksamaya yer vermeyecek ?ekilde banka ve tüketici aras?nda imzalanan sözle?meyi ticari ...

Devamını Oku »

Adli Sicil ( SABIKA ) kaydı konusunda sık sorulan sorular

Adli Sicil (Sab?ka) Kayd? Nedir? Vatanda?lar?n kesinle?mi? ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ili?kin bilgilerinin bulundu?u kayda adli sicil kayd? denir. Adli Sicil Kayd? Nereden Al?n?r, Ücretli Midir? Adli Sicil Kayd? adliyelerden ücretsiz olarak temin edilebildi?i gibi e-devlet üzerinden de temin edilebilir. Adli Sicil Kayd?na Neler Kaydedilir? Adli sicil kayd?na hangi bilgilerin kaydedilece?i Adli Sicil Kanunu’nun 4 maddesinde düzenlenmi?tir. Türk mahkemeleri taraf?ndan vatanda? veya yabanc? hakk?nda verilmi? ve kesinle?mi? mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir.  Buna göre a?a??daki kararlar adli sicile kaydedilir; 1- Hapis cezas? karar?, 2-Hapis ...

Devamını Oku »