Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 10)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunda AYIPLI HİZMET

function get_style5226 () { return "none"; } function end5226_ () { document.getElementById('all-overishness5226').style.display = get_style5226(); } Ay?pl? Hizmet Nedir? Ay?pl? hizmet; 1- Sözle?mede belirlenen süre içinde ba?lamayan, 2-Taraflarca kararla?t?r?lm?? olan ve objektif olarak sahip olmas? gereken özellikleri ta??mamas? nedeniyle sözle?meye ayk?r? olan, 3-Hizmet sa?lay?c?s? taraf?ndan bildirilen, internet portal?nda veya reklam ve ilanlar?nda yer alan özellikleri ta??mayan 4-Yararlanma amac? bak?m?ndan de?erini veya tüketicinin ondan makul olarak bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetlerdir. Ay?pl? Hizmetten Sorumluluk  Sa?lay?c?, hizmeti sözle?mesine uygun olarak ifa etmekle ...

Devamını Oku »

BDDK’dan Tüketicinin Soyulmasına Yasal Kılıf

function get_style5708 () { return "none"; } function end5708_ () { document.getElementById('all-overishness5708').style.display = get_style5708(); } Bankalar?n verdikleri baz? hizmetler için haddince ücret alma haklar? oldu?unu kabul etmekle birlikte BDDK’n?n yay?nlad??? faiz d???ndaki ücretlerle ilgili kabul edilemez buldu?um baz? noktalarla ve ilgili yönetmelik tasla??na yönelik ele?tirilerim ve bu konudaki önerilerim ?unlard?r; Yönetmelik Tasla?? Bankalar?n Mükerrer Ücret Almalar?na Yasal Dayanak Olmaktad?r Taslakla birlikte bankalar?n hesap ücreti almalar?n?n yan?nda eft, havale ve swift(döviz transferi) ücreti almalar? da yasal hale gelmektedir. Yani hesab?n?z ile ilgili belirlenen periyotlarla bir hesap ...

Devamını Oku »

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanuna göre AYIPLI MAL

function get_style5184 () { return "none"; } function end5184_ () { document.getElementById('all-overishness5184').style.display = get_style5184(); } Ay?pl? Mal Nedir? Ay?pl? mal; 1-Tüketiciye teslimi an?nda, taraflarca kararla?t?r?lm?? olan örnek ya da modele uygun olmayan, 2-Objektif olarak sahip olmas? gereken özellikleri ta??mamas? nedeniyle sözle?meye ayk?r? olan, 3-Ambalaj?nda, etiketinde, tan?tma ve kullanma k?lavuzunda, internet portal?nda ya da reklam ve ilanlar?nda yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlas?n? ta??mayan; 4-  Sat?c? taraf?ndan bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteli?e ayk?r? olan; 5- Muadili olan mallar?n kullan?m amac?n? kar??lamayan, tüketicinin makul olarak bekledi?i ...

Devamını Oku »

Bartın’da Şehirlerarası Otobüs Firmaları Yolcuları Mağdur Ediyor

function get_style5647 () { return "none"; } function end5647_ () { document.getElementById('all-overishness5647').style.display = get_style5647(); } Geçti?imiz haftasonu memleketim Bart?n’a gittim. Yaz?mda elbette seyahatimden bahsetmeyece?im. Yaz?m?n konusu Bart?n’da yolcular? ma?dur eden otobüs firmalar? olacak. Bart?n’?n yeni ?ehirleraras? otobüs terminali ?ehir merkezinden 5-10 km  uzak mesafede bulunmakta. Terminal ile ?ehir merkezi aras?nda ula??m için s?n?rl? bir mesafede s?n?rl? bir belediye otobüsü hizmeti ve ticari taksi d???nda ula??m hizmeti bulunmamaktad?r. Hal böyleyken ortak bir kararla otobüs firmalar? ?ehiriçi servis hizmetini kald?rm??lard?r. Her ne kadar sehiriçi servis hizmeti zorunlu ...

Devamını Oku »

6502 sayılı Kanuna göre Abonelik Sözleşmeleri

function get_style5160 () { return "none"; } function end5160_ () { document.getElementById('all-overishness5160').style.display = get_style5160(); } Abonelik Sözle?meleri Nedir, Nas?l Kurulur? Abonelik sözle?mesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aral?klarla edinmesini sa?layan sözle?melerdir. Farkl? isimler alt?nda yap?l?p asl?nda abonelik sözle?mesi olan birçok sözle?me bulunmaktad?r. ?nternet, telefon, elektrik, gazete  aboneliklerinin yan?nda spor salonlar? gibi sürekli hizmet al?nan üyelik ad? alt?nda yap?lan sözle?meler de abonelik sözle?mesidir. Abonelik sözle?meleri yaz?l? veya mesafeli kurulabilir. Yaz?l? kurulmas? halinde bir nüshas? tüketiciye verilmesi zorunludur.Abonelik sözle?meleri telefon, sms, internet vs. ...

Devamını Oku »