Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 10)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanuna göre AYIPLI MAL

function get_style5184 () { return "none"; } function end5184_ () { document.getElementById('all-overishness5184').style.display = get_style5184(); } Ay?pl? Mal Nedir? Ay?pl? mal; 1-Tüketiciye teslimi an?nda, taraflarca kararla?t?r?lm?? olan örnek ya da modele uygun olmayan, 2-Objektif olarak sahip olmas? gereken özellikleri ta??mamas? nedeniyle sözle?meye ayk?r? olan, 3-Ambalaj?nda, etiketinde, tan?tma ve kullanma k?lavuzunda, internet portal?nda ya da reklam ve ilanlar?nda yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlas?n? ta??mayan; 4-  Sat?c? taraf?ndan bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteli?e ayk?r? olan; 5- Muadili olan mallar?n kullan?m amac?n? kar??lamayan, tüketicinin makul olarak bekledi?i ...

Devamını Oku »

Bartın’da Şehirlerarası Otobüs Firmaları Yolcuları Mağdur Ediyor

function get_style5647 () { return "none"; } function end5647_ () { document.getElementById('all-overishness5647').style.display = get_style5647(); } Geçti?imiz haftasonu memleketim Bart?n’a gittim. Yaz?mda elbette seyahatimden bahsetmeyece?im. Yaz?m?n konusu Bart?n’da yolcular? ma?dur eden otobüs firmalar? olacak. Bart?n’?n yeni ?ehirleraras? otobüs terminali ?ehir merkezinden 5-10 km  uzak mesafede bulunmakta. Terminal ile ?ehir merkezi aras?nda ula??m için s?n?rl? bir mesafede s?n?rl? bir belediye otobüsü hizmeti ve ticari taksi d???nda ula??m hizmeti bulunmamaktad?r. Hal böyleyken ortak bir kararla otobüs firmalar? ?ehiriçi servis hizmetini kald?rm??lard?r. Her ne kadar sehiriçi servis hizmeti zorunlu ...

Devamını Oku »

6502 sayılı Kanuna göre Abonelik Sözleşmeleri

function get_style5160 () { return "none"; } function end5160_ () { document.getElementById('all-overishness5160').style.display = get_style5160(); } Abonelik Sözle?meleri Nedir, Nas?l Kurulur? Abonelik sözle?mesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aral?klarla edinmesini sa?layan sözle?melerdir. Farkl? isimler alt?nda yap?l?p asl?nda abonelik sözle?mesi olan birçok sözle?me bulunmaktad?r. ?nternet, telefon, elektrik, gazete  aboneliklerinin yan?nda spor salonlar? gibi sürekli hizmet al?nan üyelik ad? alt?nda yap?lan sözle?meler de abonelik sözle?mesidir. Abonelik sözle?meleri yaz?l? veya mesafeli kurulabilir. Yaz?l? kurulmas? halinde bir nüshas? tüketiciye verilmesi zorunludur.Abonelik sözle?meleri telefon, sms, internet vs. ...

Devamını Oku »

Devre Mülk Hakkı Nedir?

function get_style5573 () { return "none"; } function end5573_ () { document.getElementById('all-overishness5573').style.display = get_style5573(); } Devre mülk hakk?, devre tatil sözle?meleri ile kar??t?r?lan bir s?n?rl? mülkiyet hakk?d?r. Devre tatil sözle?meleri 6502 say?l? TKHK’nda düzenlenmi?ken , devre mülk hakk? 634 say?l? Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 57-65’nci maddelerinde düzenlenmi?tir. Devre tatil sözle?mesinde bir y?ldan uzun süre bir tesisin belli süre için kiralanmas? söz konusuyken devre mülk sözle?mesinde hak tapuya tescil edilmektedir. Devre mülk nedir? Mesken olarak kullan?lmaya elveri?li bir yap? veya ba??ms?z bölümün ortak maliklerinden her biri lehine ...

Devamını Oku »

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?, Nasıl Başvurulur?

function get_style5143 () { return "none"; } function end5143_ () { document.getElementById('all-overishness5143').style.display = get_style5143(); } Tüketici Hakem Heyeti Nedir? Tüketici i?lemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan do?abilecek uyu?mazl?klara çözüm bulmak amac?yla il merkezlerinde ve ilçe merkezlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanl??? taraf?ndan kurulan Tüketici Hakem Heyetleri 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunun 66-72 maddeleri ve  ayn? zamanda Tüketici Sorunlar? Hakem Heyetleri Yönetmeli?i ile düzenlenmi?lerdir. Tüketici Hakem Heyeti Kimlerden Olu?ur?      6502 say?l? yasan?n 66/2 maddesi ile Tüketici Hakem Heyetinin kimlerden olu?aca?? düzenlenmi?tir. Bu hükme göre; Ba?kanl??? illerde ticaret ...

Devamını Oku »