Anasayfa / Yazar Arşivi: Mustafa Bayındır

Yazar Arşivi: Mustafa Bayındır

Mustafa Bayındır
Farklı sektörlerde ve farklı kademelerde görev aldığı profesyonel yöneticilik deneyimlerinin akabinde Nöronüs Nöron Eğitim Merkezi ve Nöromedya adını verdiği iki ayrı şirketi ile Yönetim Danışmanı, kurumlara yönelik kişisel gelişim eğitmeni, seminer ve motivasyon konuşmacısı, Profesyonel Koç ve Mentör olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Hizmet Alınmaz, Verilir Takım Oyunu İle Başarı Gelir…

“Etkili bir insan olmak ve insanlar üzerinde olumlu etki b?rakmak istiyorsan?z, onlar?n aras?na kar??mal? ve gerçekten hayatlar?na dahil olmal?s?n?z. “ John C. Maxwell Geçti?imiz aylarda önemli bir toplant? için ?zmir’den Adana’ya seyahat etmek durumundayd?m. Sabah 06:45’te hareket edecek uça??m? hafta için yo?un çal??man?n verdi?i yorgunlu?u etkisi ile uyanamay?p kaç?rd?m. Fakat bir kere söz vermi?tim ve orada olmal?yd?m. Bu sorumluluk ve görev bilincinden hareketle sonraki uçu?larda yer arad?m. En erken buldu?um uçu? maalesef aktarmal? idi ve ancak ö?leden sonra orada olabilecektim. Toplant?y? biraz erteleyerek de olsa ...

Devamını Oku »

Turna Balığı Sendromunun Kurbanı Olmak

function get_style47268 () { return "none"; } function end47268_ () { document.getElementById('all-overishness47268').style.display = get_style47268(); } Uzun süredir üniversitedeki laboratuvar?nda çal???yordu. Berlin’deki Humboldt üniversitesinden 1849 y?l?nda mezun oldu?u günden bu yana birçok ara?t?rma yapm??t? elbet, ancak bu sefer ki bir ba?kayd?. Uykusuz ve yorgun geçen onca zaman sonra art?k sonuca yakla?t???n? hissediyordu. Yakla??k 3 hafta önceydi. Karl, üniversitedeki laboratuvara büyük bir akvaryum kurdu ve içini birebir deniz ortam? olu?turacak ?ekilde tasar?mlad?. Ard?ndan denizlerin h?rç?n çocu?u etçil Turna Bal???n? akvaryumun içerisine koydu. Turna bal???n?n etçil beslenen bir ...

Devamını Oku »

Şarkı Rotaları

function get_style14322 () { return "none"; } function end14322_ () { document.getElementById('all-overishness14322').style.display = get_style14322(); } Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imhâ ise nesilleri mâzisinden, tarihinden ve bilhassa millî ve mânevî de?erlerinden koparmakla mümkündür. B.Lewis Bildi?iniz gibi Avusturalya’da ya?ayan yerli halk Aborjinler ad?yla an?l?r. Aborjin’ler ilkel bir ?rk olarak an?lsa da, yap?lan ara?t?rmalar ya?am biçimleri ve ritüellerine bak?ld???nda dü?ünsel anlamda oldukça ileri bir medeniyet olduklar?n? ortaya koymu?tur. Aborjinlerin bu yönüne i?aret eden bir çok hikayeye farkl? kaynaklarda rastlamak mümkündür. ...

Devamını Oku »

Olmasaydın Olmazdı

function get_style8128 () { return "none"; } function end8128_ () { document.getElementById('all-overishness8128').style.display = get_style8128(); } Geçti?imiz aylarda ?stanbul’a i? amaçl? gerçekle?tirdi?im ziyaretlerimden birinde, toplant?y? gerçekle?tirece?imiz firma yönetici orta?? dostum beni havaliman?ndan alarak toplant?n? yap?laca?? yere götürmeyi teklif etti. Ben de bu mükemmel jesti kabul ettim. Sabah erken saatte uçaktan indim ve havaliman?nda bulu?tu?umuz dostumla i?yerine do?ru arac? ile ilerlerken keyifli bir sohbete dald?k. Sohbetin orta yerinde laf dönüp dola??p “hayat?n amac?n nedir?” sorusuna gelince, arac? kullanan arkada??ma sordum, “Senin hayat amac? ne?” Dü?ünmesi pek fazla ...

Devamını Oku »

Bir Çift Zarla Gelen Şans

function get_style7880 () { return "none"; } function end7880_ () { document.getElementById('all-overishness7880').style.display = get_style7880(); } Facebook’un anlaml? anlams?z içerikleri aras?nda gezinirken bir dostumun payla?t??? bir sat?r yaz? gözüme ili?ti.   “ ?ans önemli bir ?ey hayatta….. “   Ço?u zaman kendimi öyle midir?  de?il midir?  tart??malar?n?n içinde buldu?um bu konunun içine tekrar çekilmi?tim. ?lgili resim ve yaz?n?n alt?na yorum yapmadan duramad?m ve “ Üzgünüm bu söze kat?lm?yorum” diye bir yorum b?rakt?m.   O bir sat?r yorumu yazm??t?m yazmas?na ama bu yeterli gelmedi ve dayanamay?p klavyeye ...

Devamını Oku »