Anasayfa / Yazar Arşivi: Murat Yavuz

Yazar Arşivi: Murat Yavuz

Murat Yavuz
89 yılında İstanbul 'da doğdum. Spora çok küçük yaşta başladım ve sonra yaşam tarzı olarak benimsedim. Yüksek öğrenimimi de Marmara Üniversitesi Spor Akademisi' nde tamamladıktan sonra kendi okulumda yüksek lisans eğitimine devam ettim. Spor sektöründe trend sahibi olan birebirspor personal trainer oluşumunu kurduktan sonra hem personal trainer hem de makale yazarı olarak görevime devam ediyorum. Ayrıca ABD kökenli Equinox Fitness Club'ta fitness müdürüyüm. Spor konusundaki bilgi birikimimi paylaşmayı seviyorum işte tam da bu sebeple yazılarımla karşınızdayım.

Ünlüler Bu Antrenmanı Yapıyor!

function get_style7616 () { return "none"; } function end7616_ () { document.getElementById('all-overishness7616').style.display = get_style7616(); } Bulundu?umuz ça?da en büyük problemimiz zamans?zl?k. Çal??an çal??mayan hemen hemen herkesin ba?l?ca sorunu bu. Biz spor bilimcilerin de en s?k duydu?u bahanelerden birisi. Ancak bizim amac?m?z sadece sorunun ne oldu?unu bulup ç?karmak de?il ayn? zamanda bu sorunlara bir çözüm aray???nda olmak ve bunun üzerinde trendler olu?turup k?sa zamanda iyi sonuçlar ald?rabilmek. Dikkat edilmesi gereken konu, sonuç ald?r?rken bireylerin sa?l???n? da asla göz ard? etmemek. Yani spor yapan bireye k?sa zamanda ...

Devamını Oku »

10 Maddede “Hocam, Nasıl Baklava Sahibi Oluruz?”

function get_style7353 () { return "none"; } function end7353_ () { document.getElementById('all-overishness7353').style.display = get_style7353(); } Bir personal trainer olarak, çal??t???m ki?ilerden ya da benimle çal??mak isteyen ki?ilerden en çok ald???m soru: “Hocam, bu baklavalar nas?l ç?kar?” Hemen hemen herkesin en çok ?ikâyet etti?i bölge olan kar?n bölgesindeki ya?lardan nas?l kurtulup düzgün bir görünüme hatta sixpacklere sahip olabilece?inizi 10 maddede derledim. Kas hacminizi artt?r?n. Ben genelde bunu arabalardan örnek veririm. Yüksek motor hacmine sahip bir araç nas?l daha fazla yak?t harc?yorsa, kas miktar?n?z da fazla olursa ...

Devamını Oku »

Detoks Yarardan Çok Zarar mı?

function get_style7215 () { return "none"; } function end7215_ () { document.getElementById('all-overishness7215').style.display = get_style7215(); } Detoks, vücuttaki toksik maddelerden ar?nd?rmak için uygulanan beslenme ?eklidir. Son zamanlarda bu popülariteden yararlan?larak detoks diyeti denen bir beslenme türü ortaya ç?km??t?r. Düzgün yap?lmad??? takdirde insan vücuduna kal?c? hasarlar verece?i yönünde ciddi ara?t?rmalar yap?lm??t?r. ?sim vermeden birçok ünlü bireyin bu yüzde sa?l???na ciddi zararlar verdi?i dedikodular? oldukça yay?lm??t?r. Ben bir spor bilimci ve beslenme dan??man? olarak detoks hakk?ndaki ele?tirilerimi objektif bir ?ekilde payla?mak istiyorum. ?lk olarak bahsetmek istedi?im konu kilo. ...

Devamını Oku »

Çağımızın Salgın Hastalığı: Hareketsizlik

function get_style7140 () { return "none"; } function end7140_ () { document.getElementById('all-overishness7140').style.display = get_style7140(); } Dillere pelesenk olmu? bir cümle ile ba?lamak istiyorum: ‘’Spora yaz?laca??m.’’ Asl?nda bu cümle bizim spora ne kadar yanl?? bakt???m?z? aç?kça anlat?yor. Hareketsizli?in dönem dönem akl?m?za gelip sonradan çabucak ç?kt???n?n göstergesi de bu bak?? aç?s?d?r. Milletçe spora sanki yaz?l?p gidilecek bir kurum gözüyle bak?yoruz. Peki, bu ne kadar do?ru? Sporun asl?nda her yerde oldu?unun unutulmas?, ülkece ve kültürel olarak bizi hem uluslar aras? arenada hem de kendi içimizde ba?ar?s?zl??a itiyor maalesef. ...

Devamını Oku »