Anasayfa / Yazar Arşivi: Mine Aktay

Yazar Arşivi: Mine Aktay

Mine Aktay
Mine Aktay (1989, Ankara), Türk TV sunucu ve model,yazar 1989 yılında Ankara'da doğdu.. Başkent Üniversitesi iletişim fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema mezunudur. Diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimleri almıştır.Anadolu üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkdili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisidir.

Biz süt taşıyan memeliyiz, bizi çeken ele göre süt veririz.

function get_style5690 () { return "none"; } function end5690_ () { document.getElementById('all-overishness5690').style.display = get_style5690(); } Derisinden, dilinden, töre ad? alt?nda, türban?ndan, saç?ndan, aç?k ve kapal? giyiminden dolay? öldürülüyor kad?nlar?m?z. Ah insanlar her ?eyi bulup kendini bulamayanlar…. Bir ?eyler yapmal?y?z, art?k gerçekten usand?k cinsiyet ayr?m? yap?lmas?ndan, ötekile?tirilmekten, insan oldu?umuzu dahi dü?ünmeyen beyinlerden … Biz kad?nlar daha ne kadar görülmezden gelece?iz?  ?iddet gören kad?nlar?m?z için sadece s???nma evleri var ki bunlarda yetersiz, an? kurtarmak için yap?lan bar?naklar. Cayd?r?c? cezalar?n gelmesi için daha kaç kad?n?n ölmesi, kaç çocu?un ...

Devamını Oku »

Cinsiyet ayrımı yapılan hiçbir gün KUTLANMAMALI!!

function get_style2587 () { return "none"; } function end2587_ () { document.getElementById('all-overishness2587').style.display = get_style2587(); } Her y?l 5 Aral?k  Kad?n haklar? günü olarak kutlan?yor……….  Bu günün anlam ve önemi ise ?udur; 5 Aral?k 1934 senesinde “Kad?nlara Seçme ve Seçilme Hakk?” tan?nan yasa ç?kar?lm??t?r.  O günden bu yana kad?nlar;  sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal olarak yasa önünde erkeklerle e?it …say?lacakt?. Ancak dünyada her 3 kad?ndan 1?i  ?iddet görüyor ve birçok  ülkede töre ve namus cinayetlerinden dolay? kad?nlar öldürülüyor.  Dünyada pek çok kad?n?n e?ini seçme, evlenme, bo?anma haklar? bulunmuyor. Bu ...

Devamını Oku »

Kadınlar BACIBOOK – Erkekler HACIBOOK

function get_style2088 () { return "none"; } function end2088_ () { document.getElementById('all-overishness2088').style.display = get_style2088(); } “Önce yeni bir ?ey üretmeli, sonra var olan? ele?tirmeli” Sosyal medyada yeni modam?z bac?lar hac?lar… 🙂 Güzel ülkemde iyi kötü her ?eye  ayak uydurmak gerekiyor. Kendimizce  ya?an?l?r k?labilmek ad?na modam?z? yarat?yoruz. 🙂 Sosyal medya olmadan olmaz art?k, bir kere al??t?k onunla ya?amaya. Onsuz eskisi gibi müzik kanal?nda  ki alt yaz?lara m? geçece?iz haberle?mek için… YOO YOOOO OLMAZ. 🙁 Çenem dursa da kalemim durmuyor. Dayanam?yorum yine  yaz?yorum. Çok söyler oldum ?u ...

Devamını Oku »

“Yaşlanma belirtileri ile mücadele için Bilet” YÜZ SÜTYENİ

function get_style1919 () { return "none"; } function end1919_ () { document.getElementById('all-overishness1919').style.display = get_style1919(); } Gö?üslerden, kalçalardan sonra Japon i?i yüz sütyenimizde art?k var. Bakal?m daha nerelerimize sütyen tak?ca??z. Asl?nda bana kal?rsa … a?z?na sütyen takmak laz?m ama neyse. Kad?nlar ve genç kalmak, söz konusu oldu?unda yeni bir iksir, cerrahi müdahale, cihazlar, kremler, vb icatlar derken  akla durgunluk veren  Japon i?i ‘’yüz sütyeni’’!! ?imdilerde son moda oldu. Sonuçlar nas?l olur bilemem ama ya?lanmayan güzellik  umuduyla denemek isteyen kad?nlara arac? olmak istedim. Çizgi ve k?r???kl?klar? azaltmak ...

Devamını Oku »

Çıplak Ruj

function get_style1846 () { return "none"; } function end1846_ () { document.getElementById('all-overishness1846').style.display = get_style1846(); } Günlerdir gündemden dü?medik, bari erkeklerin ba??na dü?elim. Belki bak?? aç?lar? de?i?ir. Sözlerim elbette ki tüm erkeklere de?il. Gözleri bir çift gö?üs ve kalçadan ba?ka bir ?ey görmeyen erkeklere..  Bakt?m olacak gibi de?il, diyeceklerim var.  Bir ?eyler karalamak gerek. Son 1 y?ld?r kad?nlar üzerinden ilerleyen “Kezban” muhabbetlerini zaman zaman ilgiyle izleyip, Bazen ben de bir kad?n olarak söylenenlere kat?l?yorum Ama Son zamanlarda kad?nlar?n tamam?n? “Kezban” profili içine sokan ve bu Kezbanl?k olgusunu ...

Devamını Oku »