Anasayfa / Yazar Arşivi: Konuk Yazar

Yazar Arşivi: Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Geri Bildirimin Dayanılmaz Mükemmelliği

Her ne kadar günümüzde teknoloji çok ilerlemi? ve bizler bunun tüm nimetlerinden faydalan?yor olsak da, hala ikili insan ili?kilerimizde ileti?im becerilerimizdeki ba?ar?, bizi di?erlerinden ay?ran temel özelliktir. Ben ileti?im uzman? de?ilim, ancak bugüne kadar yapt???m i?in temel ö?esinin “insan sermayesi” olmas?ndan dolay?, bireysel ya da kurumu temsilen girdi?im tüm ileti?im kanallar?nda, do?ru mesajlar? iletebilmek konusunda yüksek gayret gösterdim. Son dönemde görev ald???m projelerde farkettim ki, organizasyonlar?n ana sorunlar?, asl?nda insan kaynaklar? ve genel i?letme yönetimini, fark?nda olmadan zora sokan ileti?im hatalar? ve eksiklikleriydi. Bu hata ...

Devamını Oku »

Kadın-Erkek Gerilimleri

Cinsiyet konular?n? konu?mak bile tehlikeli… Bunun bir nedeni geleneksel örtüklük bask?s? ise di?er nedeni de “Ataerkil topluma tepki koyuyoruz” derken kad?n/cinsiyet söylemlerini kontratak ?eklinde metala?t?ran feministler… Taassuplar koalisyonu var. Taassuplar?n d???na ç?kt???m?zda ?unu görmekteyiz: Kad?n olman?n avantajlar? ile dezavantajlar? tek bir paket halinde sunulmaktad?r. Üstelik dünyan?n her taraf?nda böyle. Do?u’da da, Bat?’da da… De?i?en, avantajlar?n/dezavantajlar?n ne oldu?udur. Otobüslerinde kad?nlara yer verilen toplumlarda kad?na ?iddet daha ola?and?r. Kad?na de?erli veya de?ersiz oldu?unu hissettiren tecrübeler ayn? kad?n (ve erkek) alg?s? kökünden do?ar. Bu alg?lar?n yüzde elli sorumlusu ...

Devamını Oku »

HIV Testi Yaptırmak İçin 6 Harika Sebep

?ster alt? ayda bir ister alt? y?lda bir olsun, kimileri için HIV testi yapt?rmak daima korkutucu bir fikirdir. Bu korkuyu a?abilen pek çok ki?i için ise, testi yapacak ki?i ya da kuruma, olas? tüm sonuçlara dair mutlak bir güven duymak bir o kadar imkans?zd?r.Bir di?er gerçek ise ?u; HIV negatifseniz bu de?eri ömür boyu  korumak istersiniz ve yapt?rd???n?z her test bu iste?e hizmet eden bir araçt?r. Fakat geçmi?te HIV ile enfekte olduysan?z bunu bilmek, bilmemekten iyidir. Çünkü tedaviye, ilaca eri?mek yani normal ya?ant?n?z? sürdürmek ancak bunu ...

Devamını Oku »

Kuşlar ve Güzel İnsanlar: Bir 8 Mart Yazısı

?nsanlara genellemelerle yakla?man?n, onlar? söyledikleri sözlere veya kulland?klar? jargona göre bir gruba sokman?n olabildi?ince kaç?n?lmas? gereken bir e?ilim oldu?unu dü?ünsem de; baz? durumlarda bundan kaç?nam?yorum. Kad?nlar?n (ya da belirli bir gruptaki kad?nlar?n) tercihleri, fikir yürütme biçimleri veya öncelikleri hakk?nda baz? kal?pla?m?? dü?ünceleri olan ve yine kad?nlar?n –kad?n olma özelliklerinden ötürü- belli bir ya?am biçimini benimsemesi gerekti?i yönünde beklentileri olan ki?iler hakk?nda da zihnimde ister istemez bir önyarg? olu?uyor. Bu önyarg?, bu ki?ilerin ya?amlar?n?n merkezinde olarak sayabilecekleri kad?nlar?, yaln?zca kendilerine veya ba?kalar?na hizmet etmeleri yönünden tan?d?klar? ...

Devamını Oku »

Dünya Çocuk Hakları Günü

BM taraf?ndan 20 Kas?m 1989 tarihinde Çocuk Haklar? Sözle?mesinin kabul edilmesinden bu yana her 20 Kas?m’da bütün dünyada kutlanan “Dünya Çocuk Haklar? Günü” için tüm çocuklar? kutluyoruz. Tüm çocuklar hem ailelerinin ve hem de toplumun gelece?idir, umududur. Dünyan?n neresinde olursa olsun sosyal, ekonomik ve siyasal buhranlardan en çok ma?dur olanlar, ac? çekenler çocuklard?r. Onlar kendilerini belki yeteri kadar ifade edemez, sorunlar?n? yeteri kadar dile getiremezler ve kendilerini yeteri kadar savunamazlar. Halen hem dünyada ve hem de Türkiye`de çocuklar?n içinde bulundu?u durum içimize sinecek kadar iyi ...

Devamını Oku »