Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 22)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Operasyon sonrası yapılan Kabine değişikliği yetmez!!

function get_style2907 () { return "none"; } function end2907_ () { document.getElementById('all-overishness2907').style.display = get_style2907(); } De?erli Okurlar, Asl?nda gündem s?cakken bir ?eyler yazmay? daha çok tercih ederim ancak bu defa biraz beklemeyi uygun gördüm. Yakla??k 10 gündür ülke gündem Yolsuzluk – Rü?vet operasyonu ile çalkalan?yor.  Olaylar? duyar duymaz ilk günden beri isimleri bu operasyona kar??m?? olan Bakanlar?n soru?turman?n güvenli?i için istifa etmeleri gerekti?ini söyledim. Ancak b?rak?n istifa etmeyi ?çi?leri Bakan? emniyette ???k h?z?yla atamalar, görevden almalara ba?lad?. Bu do?ru ve etik de?ildir. Say?n Ba?bakan her ...

Devamını Oku »

#İşitmeEngelliyeEğitimŞart ( İşitme Engelliler ve Rehabilitasyon Desteği Semineri )

function get_style2629 () { return "none"; } function end2629_ () { document.getElementById('all-overishness2629').style.display = get_style2629(); } “E??T?M ?ART!” ???TME ENGELL?LER VE REHAB?L?TASYON DESTE?? SEM?NER? – 15 ARALIK PAZAR SAAT: 13:00  ( ?SP?RTOHANE / ATAKÖY BAKIRKÖY (Mimar Sinan ?lkö?retim Okulu Yan? 7-8. K?s?m Ataköy Bak?rköy ?stanbul ) Program: 13:00 – 14:00 – Viki Özromano (??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Ba?kan?) Aç?l??, ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Hakk?nda Bilgi Elfida Güler (??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Gençlik Komisyonu Ba?kan Yard?mc?s?) taraf?ndan aile bilgilendirmesi Onur Cantimur (??itme Engelliler ve ...

Devamını Oku »

II. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum

function get_style2605 () { return "none"; } function end2605_ () { document.getElementById('all-overishness2605').style.display = get_style2605(); } Kaos GL Derne?i’nden ?nsan Haklar? Haftas?nda Sempozyum Kaos GL Derne?i olarak “?nsan Haklar? Haftas?”nda düzenleyece?imiz Ayr?mc?l?k Kar??t? Sempozyum’un ikincisini, bu y?l, 13-14 Aral?k, Cuma-Cumartesi günlerinde, Ankara’da gerçekle?tirece?iz. LGBT’lerin hak mücadelesi ve sosyal haklar alan?nda düzenlenen Sempozyum’un bu y?lki ana temas?n? “E?itimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimli?i Ayr?mc?l???”na kar?? “E?itim Hakk?” olarak belirledik. Ça?da? Sanatlar Merkezi’ndeki, 13-14 Aral?k, Cuma-Cumartesi günlerinde gerçekle?ecek programda, “E?itim Hakk?” oturumlar?n?n yan? s?ra “Kent Hakk?” ve “Haklar ...

Devamını Oku »

#1AralıktaEngelleriKaldır

function get_style2441 () { return "none"; } function end2441_ () { document.getElementById('all-overishness2441').style.display = get_style2441(); } Türkiye’de engelliler her y?l 3 Aral?k’ta hat?rlan?yorlar. 3 Aral?k’ta yetkililer taraf?ndan çe?itli konu?malar yap?l?yor, e?lenceler düzenleniyor. Ancak sorunlar tamamen bitece?ine ne yaz?k ki yeni sorunlarla daha da art?yor. ??aret dili, kulak arkas? cihaz ve koklear implant kullanan tüm ??itme engelliler, aileleri, tercümanlar, gönüllüler 1 Aral?k 2013 Pazar günü saat 14:00 de Taksim’deki Galatasaray lisesi önünde seslerini duyurmak için toplan?yor. Bu toplant?da bas?n mensuplar?n? da bekliyorlar. Saat: 15:00’de düzenlenecek konu?mada a?a??daki ...

Devamını Oku »

Son anında, yanı başında

function get_style2382 () { return "none"; } function end2382_ () { document.getElementById('all-overishness2382').style.display = get_style2382(); } Erasmus, “Nefes ald?kça umut vard?r” demi?. Baz?lar? için umut, ya?ama devam edebilme ihtimali de?il, çizginin bu taraf?ndaki her an? “ya?anabilir” k?lma anlam?na geliyor. Kaliforniya Mahkemesi Bilgi ??lem Proje Müdürü Ebru Tonta?’?n da u?ra??, son günlerini ya?ayan insanlara bunu hissettirmek. “Son nefese kadar ya?am devam ediyor… Birilerinin hayat?n?n ucundan tutabilmek, bir ?eyler yapabilmek çok büyük bir onur. Ben hayat?m? payla?arak ya?amay? seçtim, ?ansl?y?m” diyen Ebru Sitare Tonta? bir hospis gönüllüsü. Yani ...

Devamını Oku »