Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 18)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Türk İşaret Dili Öğretmeni Yetiştirme Yöntemi Kursu

function get_style5616 () { return "none"; } function end5616_ () { document.getElementById('all-overishness5616').style.display = get_style5616(); } Tam 10 y?l aradan sonra, bir kez daha TÜRK ??ARET D?L? Ö?RETMEN? YET??T?RME YÖNTEM? KURSU düzenleniyor. ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i öncülü?ü  ve  Koç Holding’in katk?lar? ile,  Bo?aziçi Üniversitesi Ya?am Boyu E?itim Merkezi  (BÜYEM) taraf?ndan 5 Eylül-19 Ekim 2014 tarihleri aras?nda toplam 106 saatlik  Türk ??aret Dili  Ö?retmeni Yeti?tirme Yöntemi kursu düzenlenmektedir. Yeterlilik s?nav?n? kazananlar için dersler Cuma-Cumartesi-Pazar günleri 9.30-16.30 aras?nda  BÜYEM’in Cengiz  Topel Kampüsü Etiler ?stanbul adresinde yer alacakt?r.  ...

Devamını Oku »

Devletten Yaş Çay Üreticisine Fark Ödemesi Desteği Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı

function get_style5590 () { return "none"; } function end5590_ () { document.getElementById('all-overishness5590').style.display = get_style5590(); } 13.08.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yay?nlanan G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???n?n tebli?ine göre ödemeler; ruhsatl? üretici olup Kararnameden önceki ya? çay ürünü destekleme ödemelerine ili?kin kararnameler do?rultusunda ya? çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör i?letmelerine ba?vuruda bulunan ve 2014 y?l? üretim sezonunda da üreticili?i devam eden ruhsatl? üreticiler ile ilk defa 2014 y?l? üretim sezonunda ya? çay yapra?? üreterek sat???n? yapan, ruhsatl? üreticilere yap?lacakt?r. Tebli?e göre fark ödemesi deste?i kilogram ba??na 12 kuru? olarak belirlenmi?tir. Tebli?in tamam?na http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140813.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140813.htm adresinden ula?abilirsiniz. Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya ...

Devamını Oku »

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı

function get_style5564 () { return "none"; } function end5564_ () { document.getElementById('all-overishness5564').style.display = get_style5564(); } 9 A?ustos 2014 tarihinde Zorunlu Sigorta Takibine ?li?kin Yönetmelik Resmi Gazete’de yay?nland?. Söz konusu yönetmeli?in 6’nc? maddesi uyar?nca yetkili merciler zorunlu sigortas?n? yapt?rmayanlara izin lisans ve ruhsat vermeyeceklerdir. Söz konusu madde ?u ?ekilde ; “Zorunlu sigortalara konu te?kil eden menfaate ili?kin bir faaliyetin icras? ya da bir ?eyin kullan?lmas? için izin, lisans veya ruhsat talep edildi?inde, yetkili mercilerce Merkez nezdindeki veri taban? üzerinden veya ibraz edilen sigorta poliçesinden ilgili zorunlu sigortalar?n geçerli teminat tutarlar? üzerinden ...

Devamını Oku »

Cumhurbaşkanı adayları GSM numaralarımızı nereden buldu?

function get_style5465 () { return "none"; } function end5465_ () { document.getElementById('all-overishness5465').style.display = get_style5465(); } Hukuk dan??man?m?z Av. R?dvan Y?ld?z’la  GSM numaralar?m?za gelen istenmeyen mesajlar? ve bu do?rultuda özellikle Cumhurba?kan? adaylar?n?n gönderdi?i mesajlar? , bu mesajlar?n yasal boyutu üzerine konu?tuk. Son zamanlarda GSM numaralar?m?za çok say?da istenmeyen(spam) mesaj gelmekteyken bu mesajlara Cumhurba?kan? adaylar?n?n mesajlar? da eklendi. Cumhurba?kan? adaylar? ad?na hemen hemen nüfusun tamam?na gönderilen mesajlar?n hukuki boyutu hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz? Öncelikle bu mesajlar?n hangi verilere göre gönderildi?inin ve  bu verilerin nereden temin edildi?inin tespiti gerekmektedir. ...

Devamını Oku »

Darbeye kalkışan askere avukatlık ücreti yok

function get_style5421 () { return "none"; } function end5421_ () { document.getElementById('all-overishness5421').style.display = get_style5421(); } San?k Asker Ki?iler ?çin Avukatl?k Ücretinin Ödeme Usul ve Esaslar? Hakk?nda Yönetmeli?in 4 üncü maddesinin ikinci f?kras? de?i?erek 26 Temmuz 2014 tarihli resmi gazetede yay?mland?. De?i?iklikte en dikkat çeken nokta Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlar?n?n Sayg?nl???na Kar?? Suçlar, Devletin Güvenli?ine Kar?? Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin ??leyi?ine Kar?? Suçlar, Milli Savunmaya Kar?? Suçlar, Devlet S?rlar?na Kar?? Suçlar ve Casusluk suçlar?ndan san?k durumuna dü?en askerlere avukatl?k ücretinin ödenmeyece?i düzenlemesi oldu. Düzenlemenin ...

Devamını Oku »