Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 10)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Yeni Bir Yıla Girerken “ ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİRELİM”

Ac?s?yla tatl?s?yla 2016 y?l?n? geride b?rak?yoruz.  Dünyam?z?n do?al kaynaklar?n?n h?zla tükendi?i günümüzde,  bireyler olarak hayat tarz?m?z?, ya?ant?m?z? yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor.  ?klim de?i?ikli?inin olumsuz etkileri bir yanda, enerji darbo?az?, petrol rezervlerindeki azal??, CO2 emisyonundaki h?zla art??, do?al afetlerin her geçen gün etkisini artt?rarak sarst??? bir dünya. Nereye gidiyoruz sorusunu son günlerde s?kça sormaya ba?lad?k. Bizleri etkileyen meselelerden belki de son y?llarda gündemde olan iki meseleyi, SU ve ENERJ? konusunu irdelemeyi uygun buldum. Ya?amam?z için gerekli temel madde: SU Sa?l?kl?, temiz içme suyuna hasret milyarlarca insan?n ...

Devamını Oku »

‘Tehlike Bir Sokak Ötede’

‘Tehlike Bir T?k Ötede’ isimli eser madde ba??ml?l??? illetini tüm yönleriyle anlat?yor. Ailelerin, e?itim kurumlar?n?n, e?itimcilerin okumas? gereken bir yap?t. ?sa Altun, ayn? zamanda Ba??ml? Dan??man? ve 25 y?ll?k Narkotik ?ubedeki bilgi ve birikimini örnek hikâyelerle anlat?yor. K?TAP ?Ç?N NE DED?LER – ?sa Altun madde ba??ml?l??? gibi önemli bir konuda aileleri ibretlik hikâyelerle uyar?yor. Bu eseri bulun ve ailecek okuyun. ( Pircan Barut Emre. Cumhuriyet Savc?s?)  –       Narkotik ?ubede edindi?i bilgileri kamuoyu ile payla?an ?sa Altun canlar?n yanmamas? için var gücüyle çal???yor. Eseri bir nefeste okudum. ...

Devamını Oku »

TÜSODER Başkanı’ndan Hürriyet Muhabiri Dinçer GÖKÇE’nin “uydurma haber yapma” tehdidine suç duyurusu

Tüketici Sorunları Derneği – TÜSODER Genel Başkanı Av. Rıdvan YILDIZ, kendisine uydurma haber yapma tehdidi mesajlar atan Hürriyet Gazetesi Muhabiri Dinçer GÖKÇE hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıldız’ın eski kız arkadaşını dahi arayıp aleyhine beyan almaya çalışan Dinçer Gökçe bir takım şahısların talimatıyla Yıldız ve başkanı olduğu TÜSODER’i karalayan bir haber yaptı ve hızını alamayarak başka uydurma haberler yapmakla Yıldız’ı tehdit etti. Konuyu değerlendiren Yıldız “Hürriyet muhabiri Dinçer GÖKÇE, bazı şahısların talimatıyla TÜSODER’in kurumsal imajını ve şahsımın itibarını zedelemeye yönelik uydurma bir haber yaptı. Haber öncesinde ...

Devamını Oku »

Deniz Seki ‘den mektup var…

1 Temmuz benim do?um günüm ve yine bir do?um günümde sevdiklerimden maalesef ki ayr?y?m. Do?um günüm olmas? umurumda de?il, çünkü ya?s?z bir kad?n?m ben ama içimden geldi. Size sizi çok özledi?imi söylemek. O yüzden; HAYATIMA DOKUNAN, EN ZOR GÜNLER?MDE HEP YANIMDA OLAN HERKESED?R BU MEKTUBUM… Ba?ta can?m Ailem, Annem, Serdar’?m, Serkan ‘?m, onlar?n ?ahane aileleri, K?ymetlim Faruk ‘um, menajerim dostum Özgür ‘üm, avukat?m Naim ve Hazal ‘?m, çok de?erli fanlar?m (DSFC) bana destek veren yaz?lar?yla, yorumlar?yla kendimi güvende hissettiren gazeteci arkada?lar?m, çok de?erli sanatç? dostlar?m, ...

Devamını Oku »

Uyuşturucu Gençliğimizi Ve Geleceğimizi Tehdit Ediyor

21.yüzy?lda globalle?en dünyam?z?n en büyük sorunlar?ndan birisi uyu?turucu maddeler ve madde ba??ml?l???d?r. Türkiye’nin Avrupa ve Asya k?talar? aras?nda köprü konumunda olmas?ndan dolay? sahip oldu?u jeopolitik önem, uyu?turucu madde tacirleri taraf?ndan ülkemizi uyu?turucu madde ticaretinde rota olarak seçmelerine neden olmaktad?r. Avrupa ve Amerika’da yap?lan istatistiklere bak?ld???nda ülkemizin kilit bir noktada oldu?u ve çok dikkat edilmesi gerekti?i ortadad?r. Bir ülkenin yar?n?n? yok etmek istiyorsan?z dü?ünemeyen, üretemeyen, ba??ml? bir gençlik yaratmal?s?n?z. Uyu?turucu madde kullan?m?na kar?? dikkatli ve amans?z bir mücadele yap?lmal?d?r. Ülkemizdeki durumu’na bak?ld???nda ise; geçti?imiz y?llarda narkotik ...

Devamını Oku »