Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 10)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Hey Gidi Günler Heyyy

Hayat dedi?imiz ?ey… Gerçekten nedir ki hayat ? ?öyle bir gözlerinizi kapat?n, geriye yaslan?n ve hat?rlayabildi?iniz kadar geriye gidin… Geçmi?i dü?ünürken genelde hep mutlu an?lar?, anlar? hat?rl?yoruz de?il mi? Bilinç alt?m?z?n bir oyunu mu bu? Sanmam…. Kim kötü anlar? hat?rlamak ister ki? Biraz ?öyle dü?ünmek istedim. Neler neler oldu diye. Belki geçmi?e gidip gelmek insana iyi gelebilir. Gözlerimi kapatt?m, arkama yasland?m ve bulundu?um zamandan baya bir geriye gittim… ?lkokul dönemim akl?ma geldi. Küme yapard?k fen derslerinde. Kümeler belli konulara çal???r, ödev haz?rlar, deney haz?rlar ve ...

Devamını Oku »

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Çerçevesinde 2019 Olasılıkları Neler?

Av. R?dvan Y?ld?z, Akit TV de Sabri ??bilen’in moderatörlü?ünde gündemi de?erlendirdi. YILDIZ; 2019 Cumhurba?kanl??? seçiminde 6-7 aday ç?kabilece?ini, ç?kacak bu adaylar?n Cumhurba?kan? Say?n Recep Tayyip Erdo?an’?n ilk turda seçilmemesi için u?ra?acaklar?n?, 2. tura b?rakmaya çal??acaklar?n? belirtti. Aç?klamalar?n? sürdüren YILDIZ” Bu blokla mücadele etmek için AK Parti’nin art?k yorgun ve hareket etmeyen bir parti görüntüsü yeterli de?il. Art?k vatanda? icraat yapan, halk?n sorunlar?na e?ilen bir tutum gösteren parti istiyor. Ancak mevcut te?kilatlar gençleri anlamamakla birlikte sürükleyici ve ikna edicili?ini de  yitirmi?tir. Say?n Cumhurba?kan? o nedenle yenilenme ...

Devamını Oku »

Gebze-Haydarpaşa; Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları Ne Zaman Açılacak?

B?MER’ e 26.01.2017 tarihinde “Merhaba, Marmaray Projesi’nin Sö?ütlüçe?me – Gebze ve Kazl?çe?me – Halkal? aras? ne zaman aç?lacak?” sorusuyla ba?vuru yapt?m. 13.03.2017 tarihinde Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanl??? Alt Yap? Yat?r?mlar? Genel Müdürlü?ü taraf?ndan verilen cevabi yaz? ise; “Say?n Kerem ATE? Bilindi?i üzere Sö?ütlüçe?me-Kazl?çe?me aras? MARMARAY projesi 2013 y?l?nda hizmete sunulmu?tur. Gebze-Haydarpa?a; Sirkeci-Halkal? Banliyö Hatlar?n?n ?yile?tirilmesi Projesinin ise 2018 y?l?n?n dördüncü çeyre?inde hizmete sunulmas? hedeflenmektedir. Bilgilerinize sunar?z.”  

Devamını Oku »

Yeni Bir Yıla Girerken “ ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİRELİM”

Ac?s?yla tatl?s?yla 2016 y?l?n? geride b?rak?yoruz.  Dünyam?z?n do?al kaynaklar?n?n h?zla tükendi?i günümüzde,  bireyler olarak hayat tarz?m?z?, ya?ant?m?z? yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor.  ?klim de?i?ikli?inin olumsuz etkileri bir yanda, enerji darbo?az?, petrol rezervlerindeki azal??, CO2 emisyonundaki h?zla art??, do?al afetlerin her geçen gün etkisini artt?rarak sarst??? bir dünya. Nereye gidiyoruz sorusunu son günlerde s?kça sormaya ba?lad?k. Bizleri etkileyen meselelerden belki de son y?llarda gündemde olan iki meseleyi, SU ve ENERJ? konusunu irdelemeyi uygun buldum. Ya?amam?z için gerekli temel madde: SU Sa?l?kl?, temiz içme suyuna hasret milyarlarca insan?n ...

Devamını Oku »

‘Tehlike Bir Sokak Ötede’

‘Tehlike Bir T?k Ötede’ isimli eser madde ba??ml?l??? illetini tüm yönleriyle anlat?yor. Ailelerin, e?itim kurumlar?n?n, e?itimcilerin okumas? gereken bir yap?t. ?sa Altun, ayn? zamanda Ba??ml? Dan??man? ve 25 y?ll?k Narkotik ?ubedeki bilgi ve birikimini örnek hikâyelerle anlat?yor. K?TAP ?Ç?N NE DED?LER – ?sa Altun madde ba??ml?l??? gibi önemli bir konuda aileleri ibretlik hikâyelerle uyar?yor. Bu eseri bulun ve ailecek okuyun. ( Pircan Barut Emre. Cumhuriyet Savc?s?)  –       Narkotik ?ubede edindi?i bilgileri kamuoyu ile payla?an ?sa Altun canlar?n yanmamas? için var gücüyle çal???yor. Eseri bir nefeste okudum. ...

Devamını Oku »