Anasayfa / Yazar Arşivi: İsa Altun

Yazar Arşivi: İsa Altun

İsa Altun
Akçakale doğumlu İsa Altun, 1991 yılından bu yana Polis Memuru olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya ve İstanbul llerinde görev yaptı.Halen İstanbul ilinde aktif olarak çalışıyor. "Bağımlılık kültürü" üzerine yaptığı raştırmalarla ilgili gençlere ve ailelere yönelik kendi imkânları ile bastırdığı " BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR " kitabının ardından " KOD ADI BEYAZ ÖLÜM " isimli kitabı da yayımlanmak üzere. İlk yazısı 1990 yılında Kültür Bakanlığının resmi Dergisinde yayımlandı.1994 ile 1997 yılları arasında Gaziantep27 gazetesinde uyuşturucu kültürünün içyüzünü ele alan yazılarıyla bu alana kamuoyunun dikkatini bu alana çekmeye çalıştı. Uyuşturucunun vahşi ve ölümcül yüzünü göstermek için Yurdun çeşitli bölgelerinde Okullarda ve eğitim kurumlarında karikatür sergileri açtı. Konferanslar verdi. Seminerlere ve Panellere katıldı. Uyuşturucu ile mücadele alanında göstermiş olduğu etkin çalışmalardan dolayı 1998 yılında Uluslar arası Genç Girişimciler Organizasyonu ( TOYP ) tarafından " Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı " dalında ödül aldı. 2000 yılında çocuklara,gençlere ve ailelere yönelik uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN tarafından " YILIN POLİSİ " seçildi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Mezunu. " Bilişim suçları" ve " Türk Polis Tarihi" ile ilgili araştırma ve incelemelerinin ardından bu çalışmalarını kitaplaştırmak için uğraşılar veriyor.

Oyun ve Cihaz Bağımlılığı

Bir okuyucumuz mail göndermi?. Evlad? cihaz ba??ml?s?. Sürekli internette. Okul ba?ar?s? dü?mü?. Obezite tehlikesi de cabas?. Saatlerce ekran kar??s?nda. Teknolojinin insan hayat?na getirdi?i say?s?z faydalar var. Ancak ki?inin teknoloji kullan?m? üzerinde kontrolünün kaybolmas? ve teknolojiyi ölçüsüz ve s?n?rs?z kullanmas? çok ciddi zararlara sebep olabilir. ?nternet ve teknoloji ba??ml?l??? di?er ba??ml?l?klarda oldu?u gibi ki?inin ba??ml?s? oldu?u teknolojik ürüne ula?amad???nda yoksunluk ya?ad??? bir durum olarak tan?mlanmaktad?r. Teknoloji ba??ml?l???n?n belirtileri Yaln?zca birkaç dakika diyerek saatler harcamak. Çevrenizdekilere ekran kar??s?nda geçirdi?iniz zaman hakk?nda yalan söylemek. Uzun süre bilgisayar kullanmaktan ...

Devamını Oku »

Bağımlı kişi değil, beyin kayıtları

Uyu?turucu ya da uyar?c? maddeler, içerdikleri ölümcül zehirlerden dolay? kullan?c?n?n beyin fonksiyonlar?n? olumsuz yönde etkilemektedir. Ba?ta ?izofreni olmak üzere çe?itli ruhsal hastal?klara sebep olabiliyor. 8 bin 441 ki?i hayat?n? kaybetti Ocaklar? söndüren, canlar? maddi ve manevi yönden istismar eden, uyu?turucu madde ba??ml?l??? sadece ülkemizi tehdit eden bir unsur olmaktan ç?k?p, tüm dünyan?n derdi haline gelmi? durumda. 2017 Avrupa Uyu?turucu Raporuna göre; 2015 y?l?nda, Türkiye de dahil olmak üzere tüm Avrupa’da, eroin ve di?er uyu?turuculardan toplam 8 bin 441 ki?i hayat?n? kaybetti. Uzmanlar, her geçen gün ...

Devamını Oku »

Sosyal Medya Dili Nasıl Olmalı?

Sosyal medyan?n dinamik ve yenilikçi bir mecra oldu?u kesin. Gençlerin daha yo?unlukla kulland???n? da biliyoruz. Facebook son verisinde Türkiye’de 48 Milyon profil giri?ine sahip oldu?unu söyledi. Bu bilgiden tüm Türkiye’nin Facebook kulland??? gerçe?i ç?kar ancak yine de gençlerin daha aktif oldu?u gerçe?i de?i?miyor. Gençlerle konu?mak için gençlerin dilinden anlamak gerekiyor. Onlarla ayn? frekansta konu?mak gerekiyor. Genç dedi?imiz 12-18 ya??ndaki insanlar de?il. 30 ya??nda olan bir insan? da bu kategoride de?erlendirmeliyiz. Bu yüksek sat?n alma gücü dinamizmi, markalar? sosyal medyada ileti?imini daha sempatik, daha dinamik yapmaya ...

Devamını Oku »

Dünya Uyuşturucu Raporu

Uyu?turucu ba??ml?l??? ve kaçakç?l???na dikkat çekmek amac?yla Birle?mi? Milletler (BM) taraf?ndan her y?l fark?ndal?k sa?lamaya yönelik etkinlikler düzenleniyor. Birle?mi? Milletler Uyu?turucu ve Suç Ofisi’nin haz?rlad??? Dünya Uyu?turucu raporuna göre dünya genelinde uyu?turucu ba??ml?lar?n?n say?s?n?n 29 milyona ula?t???na dikkat çekiliyor. 6 ki?iden sadece 1’i tedavi oluyor Rapora göre, yeti?kin nüfusun yakla??k yüzde 5’i, bir ba?ka deyi?le 15-64 ya?lar? aras?nda yakla??k 250 milyon ki?inin 2014 y?l?nda en az bir uyu?turucu madde kulland??? görülüyor. Madde kullan?m bozuklu?u olan ki?ilerin say?s? alt? y?ldan beri ilk defa artarak 27 milyondan ...

Devamını Oku »

Şirketler Başlarına Ne Geleceğinin Farkında Değiller

B vatanda?lar?n?n gizlilik haklar?n? korumak amac?yla son 20 y?ld?r yap?lan en önemli reform olarak öne ç?kan Genel Veri Koruma Yönetmeli?i (GDPR-General Data Protection Regulation) 25 May?s 2018’de yürürlü?e girecek.   Etkilerini bilmiyorlar Bu önemli de?i?ikliklerin gerçekle?mesine bir y?ldan az zaman kalm?? olmas?na ra?men çok say?da firman?n kar??lar?na ne gelece?inden haberleri yok. Bilgi güvenli?i kurulu?u ESET ad?na gerçekle?tirilen IDC ara?t?rma anketine* kat?lan 700 firman?n yüzde %25’i, GDPR’dan haberleri bile olmad???n? iletti. 700 firman?n yar?dan fazlas?, yüzde %52’si ise yeni düzenlemeyi duyduklar?n? ancak detay ve etkilerini bilmediklerini ...

Devamını Oku »