Anasayfa / Yazar Arşivi: İrem Çevik

Yazar Arşivi: İrem Çevik

İrem Çevik
1996 Yılında İstanbul’da dünyaya geldim. Uzun bir geçmişe sahip olmamakla birlikte ilk ve ortaokul eğitimimi İstanbul’da tamamladım. Güzel Sanatlara olan yeteneğim çizim / resim üzerinde ağırlıkta olmasına rağmen lise tercihimi Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde müzik bölümünden yana kullandım. Üniversite sürecim İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümünde devam etmekte. Bunun yanında Işık Üniversitesi Müzik Kulübünce çıkarılan 3-2-1 Kayıt adlı dergide müzik üzerine yazılar yazmaktayım. Hobi olarak çizimle ilgilenmeye devam etmekte ve onu profesyonel düzeye çıkartmak için çeşitli girişimler içindeyim. Sevgilerimle…

Aşık Olunmaz, Aşka Düşülür.

‘’A?ka gönül ile dü?ersen yanars?n. Zeka ile dü?ersen kavrulursun. Ak?l ile dü?ersen ç?ld?r?rs?n. Duygu ile dü?ersen gülünç olursun. A?ka dü?mezsen kalabal??a kar???rs?n, ezilirsin. Sersem sersem bak?n?p durma, bir yol seç.’’ Özdemir ASAF Haz?r yaz sona eriyorken, yaz a?klar?n?n da sezonu kapan?yorken, ki umar?m mevsim de?i?ikliklerinden etkilenmeyen bir a?kt?r sizinkisi, a?k üzerine ?öyle kar??l?kla bir konu?al?m dedim. Tabi a?k? her yönden incelemek oldukça zor. A?k geni? bir sahada ele al?n?yor yüzy?llard?r, fakat biz birkaç aç?dan inceleyelim. ?lk sorulmas? gereken soru tabi ki ‘’A?k nedir?’’ Sonras?nda benim ...

Devamını Oku »

Lütfen Sarı Çizgiyi Geçmeyiniz.

Hiçbir yer yoktur ki, bir insan orada kendi zihninden daha huzurlu ve sorundan uzak olabilsin… Marcus Aurelius Kendimi bildim bileli yaln?z gezmekten, kahve içmekten, yürümekten, öylece oturmaktan ayr?ca haz ald?m. O s?rada yan?n?zdaki ki?i için s?k?l?yor mu, keyif al?yor mu acaba, diye dü?ünmek zorunda kalmamak ayr?ca özgürlük verir çünkü. Ki?iler ileti?imi yaln?zca konu?mak olarak nitelendirmekteler. Öylece durup kahvenizi yan yana yudumlamak pek olas? olmaz. Sürekli konu?man?z gerekir ve e?er durursan?z… … …. Bu bir sorundur. Yaln?zl?k üzerine nice sözler, kitaplar yaz?lm??t?r. Yaln?z kalmak güçsüzlükten çok ...

Devamını Oku »

Milenyum Fetişi: Dert anlatmaktan haz almak.

21.YY’ a girmemizle beraber teknolojik, siyasal, kültürel aç?dan birçok de?i?ime u?rad?k. Büyük rahatl?klara zemin haz?rlayan bir dönem olmas?n?n yan?nda bizden ileride olan ülkelere uyumlanma, yeti?me sürecinde biraz zorluklar ya?ad?k ve kimi noktada hala ya?amaktay?z. Son teknoloji bilgisayarlara, müthi? h?zda ula??labilen sonsuz bilgiye, her ?eyi tek cihazla halledebildi?imiz yani telefonlara, bizce uyum sa?lad?k sa?lamas?na da! Nedir peki uyum sa?lamakta zorluk çekti?imiz ?ey? Bizlerin yeti?mek zorunda hissetti?i, o teknolojiyi geli?tirmek de?il, o teknolojiye paras?n? verip sahip olmak. ?imdilerde biz her ?eye paras?n? verip sahip olmak istiyoruz ki ...

Devamını Oku »

Ne Baban Kral, Ne de Sen Prenses

‘’ ?nsanlardan faydalanmak için görünü?ünü mü kullanmaya çal???yorsun? Kitap oku, kad?ns? kurallar uzun zaman önce de?i?ti. Senin gibiler ad?m?z? karal?yorlar. ‘’ (Batgirl & Poison Ivy  / ‘’Batman & Robin’’ 1997) Bir süredir hatta uzunca bir süredir etraf?mdaki insanlar?n en çok da hemcinsim olan kad?nlar?n mutsuz olduklar?n?, isteklerin, mutlulu?un sadece maddeye ba?l? kald???n?, ayn? ??mart?lm?? küçük bir çocuk gibi o her neyse onu elde edecek olman?n verdi?i heyecanla bir ?eylere tutunduklar?n? görüyorum. Ac?d?r ki buna üzerine ?iirler, destanlar, ?ark?lar, kitaplar yaz?lan, filmler çekilen sevgi ve a?k ...

Devamını Oku »