Anasayfa / Yazar Arşivi: Hakim Hilmi Şeker

Yazar Arşivi: Hakim Hilmi Şeker

Hakim Hilmi Şeker
1988 de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Hilmi Şeker bir süre serbest avukatlık yapmıştır. Daha sonra Hakimlik yapmaya başlamış ve çalışma yaşamını İstanbul Hakimi olarak sürdürmektedir.

Usül Sorunlarının 2014 Özçekimi

function get_style7965 () { return "none"; } function end7965_ () { document.getElementById('all-overishness7965').style.display = get_style7965(); } Henüz vedala?t???m?z 2014 y?l?nda HMK’n?n hevi ve umarlar?yla bulu?ma çabas?n?n pratik taraf?ndan kar??land???n? söylemek güçtür. Çal??mam?z 2014 y?l?n?n öne ç?kard??? sorunlar? öz çekimle foto?raflamay? hedefledi. Arabuluculu?a yap?lan yat?r?m, yürütmenin olanca çabas?yla yatay örgütlenme gayreti 2014 te ivme kazand?. Üniversitelerden barolara de?in geni? bir platformda konu?lanan öznelerin uyu?mazl?klar? d??ar?da kar??lama, alma??k yöntemle sönümleme ve yay?lmas?n? önleme gayreti var gücüyle mesai yapt?. Duru?ma salonlar?n?n bu çabayla ko?ut bir performans serimlediklerinden söz etmek ...

Devamını Oku »

Balyoz Davası: Gerekçesizliğin Hiçleştirdiği Savunma/ Hayal Kırıklığına Uğrayan Deontoloji

Balyoz Davası: Gerekçesizliğin Hiçleştirdiği Savunma/ Hayal Kırıklığına Uğrayan Deontoloji

function get_style7334 () { return "none"; } function end7334_ () { document.getElementById('all-overishness7334').style.display = get_style7334(); } Bireysel Ba?vuru yarg?s? aç?s?ndan irdelenmesi gereken bir ba?ka deneyim kamuoyuna Balyoz Darbe Plan? Davas? olarak lanse edilen davan?n san?klar? taraf?ndan Anayasa Mahkemesi’ne yap?lan 18.06.2014 T., 2013/7800 numaral? ba?vuru üzerine verilen ihlal karar?d?r. Çal??ma, gerekçe hakk?n?n ihlal edildi?ine ili?kin iddialar?n dayanak ve temellerini, hem de Mahkeme’nin bu iddialar kar??s?ndaki tutum ve yakla??mlar?n? bir çok yerde durarak ele?tirmeyi amaçlar. Bu ba?lamda tart??ma hem gerekçe hakk?n?n yarg? ?emas? içindeki otoriteler taraf?ndan alg?lama biçimini, ...

Devamını Oku »

Öcalan Davası: Sömürülen Garcia Ruiz-İspanya Deneyi/ Teğet Geçilen Cumhuriyet-Türkiye Davası/Yarına Kalan Gerekçe Umarı

function get_style7181 () { return "none"; } function end7181_ () { document.getElementById('all-overishness7181').style.display = get_style7181(); } Ba?vuru, Öcalan’a ait kitab?n toplat?lmas?na ili?kin yerel mahkeme karar?n?n ta??d??? gerekçe defolar?yla dü?ünce özgürlü?ü ve türevlerini ihlal etti?ine dair sav? konu edinir Mahkeme, 25.06.2014 T. 2013/409 say?l? karar?yla a?a??daki saptamalar? yapar. Çal??mam?z bu tespitlerle onlar? hedefleyen ele?tirileri okuyucuyla payla?mak ve gerekçe-özgürlük-tedbir üçlüsü aras?ndaki kadim çeli?kilerin  sertli?ini alarak onlar? çal??ma arkada?l???na özendirecek rezerve katk? sunmay? amaçlar. Buna göre Mahkeme; ?ddia ve savunman?n kurallara uygun olarak incelenip incelenmedi?ini bilmelerinin demokratik bir toplumda ...

Devamını Oku »

Cumhuriyet Vakfı/Türkiye Davası: Gerekçesiz Tedbir, Basın Özgürlüğü ile İnatlaşamaz.

function get_style5670 () { return "none"; } function end5670_ () { document.getElementById('all-overishness5670').style.display = get_style5670(); } Cumhuriyet Vakf?/Türkiye Davas? ile vitrine ç?kan di?er husus; ifade özgürlü?ünü k?s?tlayan kararlarla mücadelede gerekçenin üstlendi?i rolün önemidir. Mahkeme bu davada cumhurba?kanl??? seçimi öncesi adaylardan biri aleyhine yap?lan gazete haberi üzerine; ki?ilik hakk?  ile bas?n hürriyeti aras?nda olu?an krizi; özgürlükler-tedbir ve gerekçe hakk? üzerinden tart???r. Deneyim, bas?n hürriyeti ile tedbir karar?n?n kar??la?mas? halinde, bas?n özgürlü?ünü k?s?tlayan gerekçelerin her zamankinden çok çal??arak birey, toplum ve kamuyu ikna ve inand?rmas? gerekti?ini vurgular. Tedbir ...

Devamını Oku »

Yozlaşan Gerekçe Sonuç – 4

function get_style4266 () { return "none"; } function end4266_ () { document.getElementById('all-overishness4266').style.display = get_style4266(); } Yarg?lama yanlar?n ili?kilerine müdahil olma, onlar?n ili?kilerini referans de?erler üzerinden aklama, belirleme veya mahkum etme etkinli?idir. Yarg?lama bu yönüyle hukukun korumaya ald??? de?erlerle, yarg?lanan eylem, nesnenin uyum veya çeli?kileriyle kar??l?kl? ili?kisini belirleme ve de?erlendirme etkinli?inden ba?kas? de?ildir. Yarg?lanan eylem ve özneyle s?n?rl? olarak  kurulan hükmün yanlar? ba?layan etkisi yarg?c?n, verdi?i hükümle mahdut olarak, yanlar?n ya?amlar?na özgürlüklerine ve mülküne hükmedecek bir yetki kulland???n? gösterir. Bu ola?anüstü bir yetkidir ve bu ?ekildeki ...

Devamını Oku »