Anasayfa / Yazar Arşivi: Uzm. Psikolog Göksu Ayaz (sayfa 2)

Yazar Arşivi: Uzm. Psikolog Göksu Ayaz

Uzm. Psikolog Göksu Ayaz
İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Kartal Yavuz Selim Devlet hastanesinde klinik ve anaokullarında gelişim stajlarını tamamladı. Bitirme projesini ‘’Yeme tutumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişki’’ üzerine yazdı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2014-2015 yıllarında Avusturya’da Viyana Üniversitesi Nöropsikoloji alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Yabancı dil olarak Almanca ve İngilizce dillerini iyi düzeyde bilmektedir. 2016 yılında çocuk ve ergenlere yönelik çalışmalarını Doğa Koleji okullarında ve özel etüt merkezinde sürdürmüştür. Anaokullarında 3-6 yaş grubu çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek üzere çalışmalarda bulunmuş ve ailelere çocuklarıyla ilgili yaşadığı problemlerle ilgili danışmanlık vermiştir. Uzmanlığını tamamlamak üzere Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Terapi ve vaka çalışmalarını Doç. Dr. Ödel Dirik İplikçioğlu ile birlikte yapmıştır.

Terörün Toplum Psikolojisi Üzerindeki Etkileri ve Terörle Başetme Yöntemleri

Toplum olarak, terör olaylar?n?n ard? ard?na ya?and??? zorlu bir dönemden geçiyoruz. Terör sözcü?ü, latince “terror” olup “terreo” fiilinden türemi?tir ve “deh?et, büyük korku” anlamlar?na gelmektedir. Terörün kelime anlam?na bakt???m?zda amac?yla ba?lant?l? oldu?unu görüyoruz. Terörün amac? yaln?zca bir ülkenin toplumsal, ekonomik ve siyasal yap?lar?n? y?kmak de?il ayn? zamanda yarat?lan ?iddet üzerinden topluma korku salmak, insanlar üzerinde y?lg?nl?k ve bezginlik yaratmakt?r. Dolay?s?yla terör ve terörizmin psikolojik boyutunun önemi inkar edilemez. Son zamanlarda ülkemizin maruz kald??? terör sald?r?lar?yla birlikte ki?ilerin bilinçalt?nda olan veya bugüne kadar dillendiremedikleri ifade ve ...

Devamını Oku »

Stresle Başa Çıkmanın Yolları

Stres hayat?m?z?n ayr?lmaz bir parças?. Stresi iyi yönetebilmekse bizim elimizde. Stres sizi ve hayat?n?z? avcuna almadan gelin beraber stresle ba?a ç?kman?n yollar?na bakal?m. Hay?r Demeyi Bilmek Bizler ço?u zaman çevremizdeki insanlara iyi görünmek ve onlar? k?rmamak ad?na hay?r demeyi beceremeyiz. Hay?r demeniz gereken noktada evet derseniz ta??yamayaca??n?z yükün alt?na girip ezilebilirsiniz bu da ruhen y?pranman?za neden olur. Büyük fedakarl?klar asl?nda bizi strese sokacak etmenler olacakt?r. Gelecek Hakk?nda Endi?elenmeyi B?rak?n Hepimiz gelece?imiz üzerine endi?elenmeye e?ilimliyiz. ?ayet endi?elenmezsek baz? ?eylerin ters gidece?ini dü?ünürüz. ?nsan beyni ço?u zaman ...

Devamını Oku »