Anasayfa / Yazar Arşivi: Uzm. Psikolog Göksu Ayaz

Yazar Arşivi: Uzm. Psikolog Göksu Ayaz

Uzm. Psikolog Göksu Ayaz
İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Kartal Yavuz Selim Devlet hastanesinde klinik ve anaokullarında gelişim stajlarını tamamladı. Bitirme projesini ‘’Yeme tutumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişki’’ üzerine yazdı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2014-2015 yıllarında Avusturya’da Viyana Üniversitesi Nöropsikoloji alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Yabancı dil olarak Almanca ve İngilizce dillerini iyi düzeyde bilmektedir. 2016 yılında çocuk ve ergenlere yönelik çalışmalarını Doğa Koleji okullarında ve özel etüt merkezinde sürdürmüştür. Anaokullarında 3-6 yaş grubu çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek üzere çalışmalarda bulunmuş ve ailelere çocuklarıyla ilgili yaşadığı problemlerle ilgili danışmanlık vermiştir. Uzmanlığını tamamlamak üzere Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Terapi ve vaka çalışmalarını Doç. Dr. Ödel Dirik İplikçioğlu ile birlikte yapmıştır.

DEPREM PSİKOLOJİMİZİ NASIL ETKİLİYOR ?

Geçtiğimiz günlerde üst üste depremler yaşadık. Kimilerimiz bu konuda sakinliğini korurken, kimilerimiz ise yaşadığı panik ve korkuyla günlerce kendine gelemedi.  Deprem, bir doğa olayı dolayısıyla depremi engellememiz mümkün değil. Bu noktada yapabileceklerimiz sınırlı. Fakat bu elimizden hiç birşey gelmeyeceği anlamına da gelmiyor.  Deprem ile ilgili verilecek eğitimler ve alınacak önlemler hayat kurtarıcı olabilir. Belli zamanlarda deprem uzmanları televizyonlarda, okullarda, seminerlerde bilgilendirmeler yaptı ve bireyleri bilinçlendirmeye çalıştı.  En son meydana gelen İstanbul depreminde ise bildğimiz veya bilmek istemediğimiz o gerçek, gün yüzüne çıktı aslında. İnsanların deprem ...

Devamını Oku »

Sosyal Medya ve İnternet Kullanımının Psikolojimiz Üzerindeki Yansımaları

?nternetin hayat?m?za girmesiyle, kendimizde ve de?erlerimizde büyük de?i?imler meydana geldi. Her an?m?z?n k?ymetli oldu?u ya?ant?m?zda, internet ve sosyal medyay? bilinçsiz bir ?ekilde kullan?yoruz. Yap?lan ara?t?rmalar, Türkiye’deki kullan?c?lar?n günde ortalama 3 saatlerini sosyal medyada harcad?klar?n? bize gösterdi. Fark?nda olal?m olmayal?m, sosyal medyan?n bizlere verdi?i zararlar oldukça fazla. Peki sosyal Medyan?n bizlere verdi?i zararlar neler ?  1) Be?eni ve yorumlara ba??ml? hale geldik ! Sosyal medyada payla?t???m?z foto?raflardan ne kadar be?eni ve yorum al?rsak, o kadar mutlu oluyoruz. Kendimizin ve di?erlerinin de?erini al?nan be?eni ve yorumlar üzerinden de?erlendirmeye ba?lad?k. Bunun için de ilgi ...

Devamını Oku »

İş Yerinde Ruh Sağlığı

Bugün 10 Ekim Dünya Ruh Sa?l??? Günü. 1992 y?l?ndan bu yana kutlanan Dünya Ruh Sa?l??? Günü’nün 2017 temas? ”?? Yerinde Ruh Sa?l???” olarak belirlendi. Dünya Sa?l?k Örgütü verilerine göre dünyada 300 milyondan fazla ki?ide depresif bozukluk ve 250 milyondan fazla ki?ide ise kayg? bozuklu?u bulundu?u tespit edildi. 2017 temas?n?n ”?? Yerinde Ruh Sa?l???” olmas? oklar? i? ortam?nda ya?an?lan problemlere çeviriyor. Türkiye’de ve dünyada, i? yerinde tükenmi?lik sendromu ya?ayanlar?n say?s?nda bir art?? oldu?u görülüyor. Tükenmi?lik sendromunun belirtileri depresyonla benzerlik ta??r. Tükenmi?lik sürecinde ki?i, i?ine kar?? heyecan duymamaya, çevresindekilere kar?? ...

Devamını Oku »

Erteleme Hastalığı (PROCRASTİNATİON)

Nedir Ertelemek ? Yapmam?z gereken bir i?i, bir görevi ba?ka bir zamana atarak erteleriz. Bir gün belki de bir y?l sonraya … Ne yaz?k ki insanlar?n, hayat?n her alan?nda erteleme davran???na s?kl?kla ba?vurdu?unu ve bunun bir al??kanl?k halini ald???n? görüyoruz. Ertelemek, her zaman bir sorun te?kil etmemekle birlikte ço?u zaman hayatlar?m?zdaki büyük zararlar?n sebebi olabiliyor. Bazen çok erken ya?larda ortaya ç?kabilen procrastination,  gencinden ya?l?s?na herkeste görülebilen ve bizleri çözülmemi? problemler y???n?yla ba?ba?a b?rakabilen bir hastal?kt?r.  Peki neden erteliyoruz ? Gelin erteleme nedenlerine birlikte göz atal?m. ...

Devamını Oku »

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat eksikli?i, belirtileri çok küçük ya?tan itibaren görülen yayg?n bir bozukluktur. Dikkat eksikli?i olan bir çocu?un günlük ya?amsal i?levleri olumsuz anlamda etkilenir. Çocuk, akademik ve sosyal alanda sorunlarla kar?? kar??ya gelir. Dikkat eksikli?i olan çocu?un, zeka gerili?i yoktur hatta zekas? yüksek olan çocuklard?r. En ana problem, bilginin depolanmas?nda, beyine konmas?nda hiçbir problem yokken bu bilgileri geri ça??rmada sorunlar ya?arlar. Dikkat eksikli?i olan çocu?un ; K?sa sürede dikkati da??l?r, Unutkanl?klar? fazlad?r, Kötü bir el yaz?s? vard?r, Dinlemez görünür, Dersleri dinlerken çok çabuk s?k?l?r, Planlama yapmakta zorlan?r, ...

Devamını Oku »