Anasayfa / Yazar Arşivi: Erdem Oklay

Yazar Arşivi: Erdem Oklay

Erdem Oklay
1984 Aydın doğumlu. İlkokul ve liseyi Söke’de tamamladı. 2008’de ilk atama ile fen ve teknoloji öğretmeni olarak atandı. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünden 2011 yılında mezun olarak yüksek lisansını tamamladı. Ertesi yıl Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde aynı alanda doktora eğitimine başladı ve eğitimini halen sürdürmektedir. Başlıca ilgi alanları eğitimde duygusal zeka, çatışma yönetimi, örgütsel kültür ve davranış, liderlik, eğitim araştırmaları ve metodolojisidir.

Hayat Güzeldir…

function get_style5980 () { return "none"; } function end5980_ () { document.getElementById('all-overishness5980').style.display = get_style5980(); } Ya?am; San?r?m görmediniz; ?imdi burdan geçti Yaz?k görmediyseniz, Böcek kadar güzeldi.                                                                           Özdemir Asaf.   ?çim garip bir buruklukla dolu. Çocuklu?um çok gerilerde kald?. Uçurtmalar, sadece bir oyuncak. Çe?meden su içmek tehlikeli, ü?ütür hasta ...

Devamını Oku »

Yaşam Serüveni

function get_style5674 () { return "none"; } function end5674_ () { document.getElementById('all-overishness5674').style.display = get_style5674(); } ?imdi ad?n? hat?rlayamad???m bir filmin ba?lang?ç sahnesinde ?öyle diyordu; “hayatta önemli olan hayal etti?in ya da hak etti?in de?il, neyi elde etti?indir”.  Bu söz beni üzerinde oldukça dü?ündürdü. Sözü ?öyle alg?lad?m; hayallerini gerçekle?tiremediysen, hak etti?ini dü?ündü?ün ?eyi alamad?ysan gerçekte hayallerin bo?, hak etti?ini sand???n do?ru de?ildir. Belki de pek çok ki?i bu sözü ?öyle de yorumlayabilir; “adaletsiz bir dünyada ya??yoruz”. Ancak neresinden bakarsak bakal?m sonuç elimizde kaland?r. Belki de tek ...

Devamını Oku »

Eleştirel Düşünme

function get_style5234 () { return "none"; } function end5234_ () { document.getElementById('all-overishness5234').style.display = get_style5234(); } Dü?ünme becerisi sadece bireyin kar??la?t??? bir durumda gösterdi?i performans de?il ayn? zamanda o durumu ba?ka durumlara ta??yabilmesidir. Dü?ünme ise içinde bulunulan durumu anlayabilmek için yap?lan aktif, amaca yönelik organize edilmi? zihinsel süreçtir. Ba?ka bir deyi?le dü?ünme, kavramlar veya olaylar aras?nda anlaml? ba?lant?lar kurmaya ve sonuçlar ç?karmaya dayanan; problem çözme, bir olay? ara?t?rma, yans?tma ve ele?tirme gibi zihinsel süreçleri kapsamaktad?r. Ele?tirel dü?ünme ise, bireyin hem kendi hem de di?erlerinin dü?ünce ve ...

Devamını Oku »

Öğrenen Örgütler

function get_style4639 () { return "none"; } function end4639_ () { document.getElementById('all-overishness4639').style.display = get_style4639(); } Günümüzde, ba?ta teknolojik geli?meler olmak üzere hemen her alanda yo?un ve h?zl? bir de?i?im süreci ya?anmaktad?r. Bu h?zl? de?i?im tüm kurulu? ve sistemleri de?i?ime ayak uymaya zorlamaktad?r. Bu nedenle, de?i?imlere uyum sa?layabilmek için, örgütlerin sürekli geli?meyle birlikte kendi içlerinde ö?renmenin kesintisiz devam?n? sa?lamalar? gerekmektedir. Bu amaçla; ö?renmeyi, insan?, bilgiyi, kaliteyi, insanî de?erleri temel alan ö?renen örgütler ön plâna ç?kar?lmal?d?r. De?i?en ve geli?en bir dünyada sürekli ba?ar?, sadece çevresinde meydana gelen de?i?iklikleri ...

Devamını Oku »

Öğrenmek, gelişmek ve özgürleşmek!

function get_style4421 () { return "none"; } function end4421_ () { document.getElementById('all-overishness4421').style.display = get_style4421(); } ?nsan do?du?unda çevresine merakl? gözlerle bakar. Yepyeni bir dünyay? anlamaya ve ke?fetmeye do?ru bir yolculuktur bu. Yolculu?u esnas?ndaki ke?ifleri onu güçlü ve ba?ar?l? k?lar. Ancak bazen erken pes ederiz bu bitmez serüvende. Ö?renme, ke?fetme ve ba?arma hazz?n? bir kez kaybettik mi özgürlü?ün kap?lar?n? da kapatm?? oluruz kendimize. Oysa dünya yaln?zca bir oyun sahnesidir. Ve bizler de bu oyunu hakk?yla oynamak için burday?z. Do?al olarakt?r ki ya?amak bu aç?dan bak?ld???nda bir ...

Devamını Oku »