Anasayfa / Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner (sayfa 14)

Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Sahiplenmediğin şey senin sahibin olur

function get_style3562 () { return "none"; } function end3562_ () { document.getElementById('all-overishness3562').style.display = get_style3562(); } Sizi bilmem ama ben yak?n zamana kadar dünyada iyi ve kötü insanlar oldu?una inan?yordum.  Kendimi iyi bir insan olarak tan?ml?yor ve daha iyi olmak için sivri taraflar?m? törpülemeye çal???yordum.  Buna inanmam? sa?layan  “ego” idi. Ego hatalar?m?z oldu?una inanmam?z? istiyordu.  Mükemmellik hedefi için, hep daha iyi olmaya çal??mal?yd?k. Böylece herkesin sevgisini, takdir ve onay?n? kazanmam?z mümkün olabilirdi. Peki, biz hatal? m? do?mu?tuk acaba? E?er ba?ka bir ailede, ba?ka bir ülkede, daha ...

Devamını Oku »

Bir yastığı dövmek

function get_style3203 () { return "none"; } function end3203_ () { document.getElementById('all-overishness3203').style.display = get_style3203(); } Gerçekten d??ar?da bir suçlu var m?? Kimse öfkesini ba?kas?ndan ç?karacak kadar vah?i olmamal?.   Size de olur mu bilmem; normalde sakin biri olmama ra?men, bazen çok saçma bir nedenden ötürü o kadar öfkelenirim ki; kulaklar?m u?uldar, gözüm karar?r, bu nedeni veren ki?inin can?n? yakmak isterim Sonras?nda ise bu duyguya teslim oldu?um için, s?ra kendime öfkelenmeye gelir. Belki dolunay, belki mars retrosu, ya da bize üzüntü/öfke ya?atan bir ki?iyi suçlayarak öfkelenmekte ...

Devamını Oku »

Sen benim kim olduğumu biliyor musun?

function get_style2894 () { return "none"; } function end2894_ () { document.getElementById('all-overishness2894').style.display = get_style2894(); } Y?llar önce bir f?kra okumu?tum. Trafik polisi tehlikeli bir ?ekilde araba kullanan sürücüyü durdurur. Ehliyet ve ruhsat?n? göstermesini ister. Sürücü buna çok k?zar ve “sen nas?l beni durdurmaya cüret edersin, benim kim oldu?umu biliyor musun?” der. Bunun üzerine memur hemen telsizi ile merkezi arar ve “çok acele t?bbi destek ekibi istiyorum, burada kim oldu?unu bilmeyen, haf?za kayb?na u?ram?? biri var” der. Böyle bir konu?man?n f?kra dahi olsa ülkemiz s?n?rlar? d???nda ...

Devamını Oku »

Olumlu Düşünme Felsefesi Bir Zırvalık mıdır ?

function get_style2284 () { return "none"; } function end2284_ () { document.getElementById('all-overishness2284').style.display = get_style2284(); } Uzun bir süredir gerçekten kim oldu?umu bulabilmek üzere, özüme do?ru bir yolculuk serüveni ya??yorum.  Bu yolculuk s?ras?nda ya?ad?klar?m?, duygular?m? da yaz?lar?mla aktarmaya çal???yorum. Do?du?umuz andan itibaren aile, okul, arkada?lar, i? ortam?, din, gelenek, görenekler vs. gibi çevre taraf?ndan olu?turulmu?, bizim de benimsedi?imiz bir kimlik sahibi oluyoruz.  Kendimizde sevdi?imiz ya da sevmedi?imiz huy ve al??kanl?klar?m?z oldu?u kadar gurur duyduklar?m?z da oluyor..kendimiz tan?mlarken” ben ?öyleyim, böyleyim, onu severim, bunu sevmem” deriz ve ...

Devamını Oku »

Kanserle Dans…

function get_style2295 () { return "none"; } function end2295_ () { document.getElementById('all-overishness2295').style.display = get_style2295(); } KANSERLE DANS; Ya Sen, Ya Ben, Ya da Sevdi?imiz; “Kanserle Dans” ettik, ediyoruz, edece?iz Bu ba?l?k ve mesaj beni çok etkilemi?ti ilk duydu?umda. Daha önce hep “kanserle sava?”?l?rd? ?nsan zihni ona meydan okuyan her durumda sava?maya, onu yenmeye, alt etmeye çal???yor. Gerçekte ise her sava? yeni dü?manlar yaratmaktan ba?ka bir i?e de yaram?yor de?il mi? Müzi?i duyarak, birlikte bazen birkaç ad?m ileri, bazen de geri ad?mlar atarak dans etmek; hatta ...

Devamını Oku »