Anasayfa / Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner (sayfa 13)

Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Olumlu Düşünme Felsefesi Bir Zırvalık mıdır ?

function get_style2284 () { return "none"; } function end2284_ () { document.getElementById('all-overishness2284').style.display = get_style2284(); } Uzun bir süredir gerçekten kim oldu?umu bulabilmek üzere, özüme do?ru bir yolculuk serüveni ya??yorum.  Bu yolculuk s?ras?nda ya?ad?klar?m?, duygular?m? da yaz?lar?mla aktarmaya çal???yorum. Do?du?umuz andan itibaren aile, okul, arkada?lar, i? ortam?, din, gelenek, görenekler vs. gibi çevre taraf?ndan olu?turulmu?, bizim de benimsedi?imiz bir kimlik sahibi oluyoruz.  Kendimizde sevdi?imiz ya da sevmedi?imiz huy ve al??kanl?klar?m?z oldu?u kadar gurur duyduklar?m?z da oluyor..kendimiz tan?mlarken” ben ?öyleyim, böyleyim, onu severim, bunu sevmem” deriz ve ...

Devamını Oku »

Kanserle Dans…

function get_style2295 () { return "none"; } function end2295_ () { document.getElementById('all-overishness2295').style.display = get_style2295(); } KANSERLE DANS; Ya Sen, Ya Ben, Ya da Sevdi?imiz; “Kanserle Dans” ettik, ediyoruz, edece?iz Bu ba?l?k ve mesaj beni çok etkilemi?ti ilk duydu?umda. Daha önce hep “kanserle sava?”?l?rd? ?nsan zihni ona meydan okuyan her durumda sava?maya, onu yenmeye, alt etmeye çal???yor. Gerçekte ise her sava? yeni dü?manlar yaratmaktan ba?ka bir i?e de yaram?yor de?il mi? Müzi?i duyarak, birlikte bazen birkaç ad?m ileri, bazen de geri ad?mlar atarak dans etmek; hatta ...

Devamını Oku »

Radyasyon ve Sağlık

function get_style2027 () { return "none"; } function end2027_ () { document.getElementById('all-overishness2027').style.display = get_style2027(); }  RADYASYON NED?R? KAÇMA ?ANSIMIZ VAR MI? Bu ba?l?k bana y?llar önce sevgili Cem Y?lmaz’?n bir gösterisinde, radyoaktif kayna?a müdahale eden radyasyondan korunma uzmanlar?yla ilgili yapt??? bir ?akay? hat?rlatt?, “???k h?z?ndan h?zl? kaçt?lar”  demi?ti… Kaçmak m?, kucaklamak m? gerekiyordu,  isterseniz yaz?n?n sonuna b?rakal?m. Özellikle günlük hayat?m?zda radyasyon ne ?ekilde kar??m?za ç?kar?  Onunla birlikte ya?amak zorunda m?y?z?  Dü?man m?d?r? Öyleyse dü?man? nas?l tan?r?z ve gard?m?z? al?r?z..  gibi sorular? bilimsel, rakamsal dehlizlerde kaybolmadan ...

Devamını Oku »

Hasta Olmamak Elimizde Mi? Sağlıklı Olmayı Seçebilir Miyiz?

function get_style1677 () { return "none"; } function end1677_ () { document.getElementById('all-overishness1677').style.display = get_style1677(); } Hasta Olmamak Elimizde Mi? Sa?l?kl? Olmay? Seçebilir Miyiz? Bugün hastal?k deyince akl?m?za öncelikle kanser, kalp rahats?zl?klar?, ?eker, romatizma, ülser gibi metabolizma ile ilgili hastal?klar geliyor. Oysa insanl?k geçmi? yüzy?llarda bakteri, parazit, mantar, virüslerle bula?an ve salg?n yapabilen ve çok say?da insan?n ölümü ile sonuçlanan karaveba, kolera, verem gibi hastal?klarla mücadele ediyordu. Günümüzde salg?nlar ve büyük sava?lar olmay?nca, ortalama insan ömrünün uzamas?n?n da katk?s? ile bu defa görülme s?kl??? yüksek olan ...

Devamını Oku »