Anasayfa / Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner (sayfa 13)

Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Bir aldatma ve aldatılma hikâyesi; “ilk taşı en GÜNAHSIZ OLANınız atsın”

function get_style4770 () { return "none"; } function end4770_ () { document.getElementById('all-overishness4770').style.display = get_style4770(); } “Zina yaparken yakalanan bir kad?n ?sa’n?n huzuruna getirilir ve onun ta?lanarak öldürülmesi talep edilir. ?sa bunun üzerine ?öyle der: “Aran?zda günahs?z olan, ona ilk ta?? ats?n!” . Ba?l??? görünce akl?n?za ilk olarak bir zina olay?ndan söz edece?im geldi muhtemelen. Oysa bu yaz?n?n konusu zina de?il. Sahte bir kimlik olu?turup insanlarla duygusal derin ba?lar kuran bir ki?inin asl?nda “o” olmad???n?n anla??lmas? sonucu “o” nu ta?lamaya çal??anlar ve koruyanlar yani duygusal olarak ...

Devamını Oku »

Meme kanseri farkındalığı semineri – 5 Haziran 2014

function get_style4513 () { return "none"; } function end4513_ () { document.getElementById('all-overishness4513').style.display = get_style4513(); } Hayat boyu her 8 kad?ndan birinin meme kanserine yakalanma riski söz konusudur. Erken tan? ile tedavide ba?ar? oranlar? artan bir kanser türü olmas? nedeniyle, bu konuda fark?ndal?k olu?turma ve e?itim büyük önem kazanmaktad?r. Kanserle Dans Derne?i;  Maltepe Belediyemizin katk?lar? ve Maltepe Üniversitesi, Genel Cerrahi ABD Ba?kan? ve Meme Kanseri Cerrahisi konusunda uzman Prof. Dr. Abut KEBUD? ve Kanser Radyolojisi konusunda uzman Prof. Dr. Levent Çelik ile birlikte ilçemiz kad?nlar?na yönelik  ...

Devamını Oku »

İnsanlar nerede? Yapmaktan-olmaya; korkudan-güvene

function get_style4327 () { return "none"; } function end4327_ () { document.getElementById('all-overishness4327').style.display = get_style4327(); } Sabah gözümü açt???mda ilk akl?ma gelen ?uydu;  Yaln?zl?k m?? Tek ba??nal?k m?? Be? dakika sonras?nda ise,  kendisi ile k?sa bir süre önce tan??mama ra?men birlikte OSHO meditasyonlar? ile yeniden do?u? deneyimi ya?ad???m,  art?k “çocukluk arkada??m”?n sosyal medyada payla?t??? bir al?nt?yla kar??la?t?m:  ?nsanlar nerede?’ diye sessizli?i bozdu sonunda Küçük Prens. “Çölde insan yaln?z hissediyor kendini.” “?nsanlar aras?nda da yaln?zd?r insan “dedi y?lan. Küçük Prens’ den Birkaç sene önce yaln?z ya?amaya ba?lad???mda ...

Devamını Oku »

Kişisel gelişimi bırak BİREYSELLİĞİNİ keşfet

function get_style4035 () { return "none"; } function end4035_ () { document.getElementById('all-overishness4035').style.display = get_style4035(); } Annesi küçük Pedro’yu bir partiye götürmek için haz?rl?yordu. Saç?n? taramay? bitirdi?inde gömlek yakas?n? düzeltti ve “Art?k git o?lum. ?yi vakit geçir ….ve uslu dur!” dedi. “Hadi ama anne!” dedi Pedro. “Lütfen ben ayr?lmadan önce hangisinin olaca??na karar ver” Çocu?un cevab? ne kadar önemlidir. Öyle ya uslu durarak iyi vakit geçirmek mümkün müdür bir çocuk için..  Osho’nun Çocuk adl? kitab?ndan ald???m bu örnek çocuklar?n çat??malar?, z?tl?klar? ne kadar net görebildiklerini  anlat?yor ...

Devamını Oku »

Savaşmayın İSYANKÂR olun

function get_style3816 () { return "none"; } function end3816_ () { document.getElementById('all-overishness3816').style.display = get_style3816(); } Bu günlerde ya?ad???m?z toplumsal travmalar henüz lise ö?rencisi oldu?um 12 Eylül öncesi günlere dönmeme neden oldu. Bizden olan olmayan diye yapt???m?z ay?r?mlar; s?ra arkada?lar?m?z, akrabalar?m?z, k?saca karde?in karde?e dü?man edildi?i günleri hat?rlad?m. ?nsanl?k tarihi do?al afetlerden çok din, dil, ?rk, politik görü?, fan? olunan tak?mlar..gibi insanlar?n yarat?lan bahanelerle birbirlerine ?iddet uygulad??? örneklerle dolu. Buna insano?lunun kollektif delili?i demek mümkün. 20. Yüzy?l sonunda kitlesel imha silahlar?, soyk?r?mlar nedeniyle yüz milyondan fazla ...

Devamını Oku »