Anasayfa / Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner (sayfa 10)

Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Bilim Dondurmayı Kana Dönüştürmeyi Başaramadı

function get_style9520 () { return "none"; } function end9520_ () { document.getElementById('all-overishness9520').style.display = get_style9520(); } “Bedene kulak ver ve dinle. O f?s?ldar ba??rmaz. Sen tek ve e?sizsin, kimseyi taklit etme, kendini k?yaslama. Bedenin bilgeli?i akl?n bilgeli?inden üstündür.” der Osho, Beden ile Zihni Dengelemek kitab?nda Son günlerde ailemize yeni kat?lacak biri için yer açmak üzere derleme, toplama, depo tasnif ve fazlal?klar? da??tma gibi faaliyetlerle yo?un günler ya?amaktay?m. Bu durum beni 20 li ya?lara kadar ya?ad???m evimize götürdü. ?ki yatak odas? bir salondan olu?an küçük bir evdi ...

Devamını Oku »

Çocuklar Annesiz, Anneler Çocuksuz Kalmasa!!!

function get_style8708 () { return "none"; } function end8708_ () { document.getElementById('all-overishness8708').style.display = get_style8708(); } Geçenlerde sosyal medyada ?öyle bir  payla??m vard? “Ke?ke anneler hiç ölmese!!”.  Tersini de çocuklar? için anneler söylemezler mi?  En büyük ac? evlat kayb? de?il midir? Fiziki bedenleri sonsuza dek koruyacak bir bilimsel geli?me de henüz olmad???na göre hakikat d??? arzulardan, dileklerden öte gidemiyor bu sözler. Anneler günü -biraz da ticari olarak- piyasaya hareket getirecek;  y?l?n anneleri seçilecek, birçok etkinlikler düzenlenecek. Bir gün de olsa kad?nlar, anneler yüceltilecek.  Güzel ifadeler dö?enecek ...

Devamını Oku »

Zamanda Geri Vites Yoktur

function get_style8458 () { return "none"; } function end8458_ () { document.getElementById('all-overishness8458').style.display = get_style8458(); } “Ford ilk arabas?n? üretti?inde geri vitesi yoktu. Eve dönmenin çok zor oldu?unu uzun zaman sonra fark etti. Uzun dönü?ler yapmak, gereksiz kilometreler kat etmek zorundayd?n geri gidebilmek için. Bunun üzerine geri vites eklendi. Ama zamanda geri vites yoktur, geri dönemezsin.” Diyor Osho ?nsan Olma Yolculu?u isimli kitab?nda. Gerçek hayatta bir zaman makinesi yok dolay?s?yla geri gitmek mümkün de?il. Tek bir olas?l?k var o da ?LER? G?TMEK. O yüzden insan olman?n ...

Devamını Oku »

Elçiye Zeval Olmaz

function get_style8455 () { return "none"; } function end8455_ () { document.getElementById('all-overishness8455').style.display = get_style8455(); } Gerçek, do?ru oland?r. Do?ru olan önünüzde var oland?r, gerçekten ne oluyorsa odur. Be?enseniz de be?enmeseniz de, ?imdi ya?mur ya??yor. “Ya?mur ya?mamal?” sadece bir dü?üncedir. Gerçekte “olmal? ya da olmamal?” diye bir ?ey yoktur. Bunlar sadece gerçe?in üzerine zorlad???m?z dü?üncelerdir. Gerçe?in söz konusu oldu?u yerde “Öyle olmal?” diye bir ?ey yoktur. Sadece “Olan” oldu?u gibi ve ?u anda vard?r. Gerçek her hikâyeden önce gelir. Ve her hikâye, incelenmeden önce, bizim gerçe?in ...

Devamını Oku »

Vazgeçemediklerimiz,Bağımlılıklarımız

function get_style8290 () { return "none"; } function end8290_ () { document.getElementById('all-overishness8290').style.display = get_style8290(); } “Kabullenmek ve var olan ?eyi görmek ondan özgürle?mektir.” A?k’?n Uyan???, Mareechi Asu   Takip edenler bilirler, kendi içime yolculu?um s?ras?nda kar??ma ç?kan, yolumu ayd?nlatan, karanl?k yönlerime ???k tutan tecrübelerimi sizlerle payla??yorum. Birkaç gün önce çok sevdi?im biri ile bu ay ne yazsam acaba diye konu?urken;  “vazgeçemediklerimizi yaz Deniz abla” dedi. Sa?l?k aç?s?ndan ciddi bir tehdit olmas?na ra?men bir türlü vedala?amad??? sigara al??kanl??? idi onun vazgeçemedi?i, ya sizin ki. Nelerden vazgeçemiyoruz, ...

Devamını Oku »