Anasayfa / Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner (sayfa 10)

Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Bunun Doğru Olduğunu Kesinlikle Bilebilir misin?

function get_style47202 () { return "none"; } function end47202_ () { document.getElementById('all-overishness47202').style.display = get_style47202(); } Dünyada, ülkemizde ve bireysel ya?amlar?m?zda son bulmas?n? istedi?imiz ?eylerle zihnimizi sürekli olarak me?gul etti?imizde hayal k?r?kl?klar?, öfke, üzüntü, ac? duymamak imkâns?z.  Ancak dünyay? bizim dü?üncelerimize göre olmas? gereken duruma uydurmaya çal??mak ümitsiz bir çabad?r der Byron Katie, Olan? Sevmek adl? kitab?nda. “Kad?nlara, çocuklara ?iddet uygulanmamal?”, “Çocuklar hastalanmamal?, insanlar ölmemeli”, “Kocam(kar?m) benimle ayn? fikirde olmal?”, “Daha zay?f olmal?y?m (veya daha güzel, daha ba?ar?l?)”,   “O?lum (k?z?m) derslerine daha çok çal??mal?”, “Sevgilim bana ...

Devamını Oku »

Bugün Doğum Günüm ve Ölüme Hazırlanıyorum

function get_style47138 () { return "none"; } function end47138_ () { document.getElementById('all-overishness47138').style.display = get_style47138(); } “ Her do?um günün, onun bir do?um günü olmad???n? unutma çabas?d?r, o senin ölüm günündür; bir y?l daha öldün. Ancak çiçeklerle, pastalarla ve mumlarla ki?i ölümün yak?nl???n? unutur. O, her zaman seninledir. Do?um, ölümün ba?lang?c?d?r.” Ya?ama ve Ölme Sanat?, Osho Birkaç gün önce takvimlere göre ya? günümdü. Y?llar önce Aborjin’ lerin(Avustralya Yerlileri), do?um günü kutlamad?klar?n? okumu?tum. “Sen do?umun için bir ?ey yapmad?n, onun için kutlayacak ne var? E?er gerçekten faydal? ...

Devamını Oku »

Savaştığınız Şey Güçlenir, Direndiğiniz Şey Direnir

function get_style46681 () { return "none"; } function end46681_ () { document.getElementById('all-overishness46681').style.display = get_style46681(); } “Sadece çocuklar ne arad?klar?n? bilirler” dedi küçük prens.  Bu sabah gözümü açmadan akl?ma dü?tü Antonine de Saint-Exupery’nin Küçük Prens adl? kitab?. Asl?nda çocuklardan ö?renmek üzere yaz?lm?? bir kitap oldu?unu dü?ündüm hep. Onlar bilgeler ve büyüklere anlatmaya çal???yorlar. Tilki der ki küçük prense “??te benim s?rr?m. Çok basit: ?nsan sadece gönlüyle iyi görebilir. Gözler, as?l görülmesi gerekeni göremez.” Geçen haftan?n tüm dünyada vicdanlar? harekete geçiren görüntüsü,  sosyal medyaya dü?en sahile vurmu? ...

Devamını Oku »

Kızlara Kurtaramayacağı Söylenir!!

function get_style34253 () { return "none"; } function end34253_ () { document.getElementById('all-overishness34253').style.display = get_style34253(); } Geçenlerde internette bir grup genç k?z?n “K?zlara neleri yap?p, neleri yapamayaca?? söylenir?”  sorusuna verdikleri cevaplarla çekilmi? bir reklam filmine rastlad?m. “Kurtaramayaca?? söylenir” dedi bir tanesi.  “Masallarda zor durumda olanlar? kurtaranlar hep erkeklerdir, k?zlar hiç kurtar?c? olmazlar” dedi. Belli ki bu onu rahats?z etmi?ti. K?z çocuklar?n? “beyaz atl? prens” masallar? ile büyütürken, erkek çocuklar?na çok küçük ya?lardan itibaren yüklenen göreve bakar m?s?n?z? Çocuklar? kendilerini sevmek ve ya?amlar?n?n sorumlulu?unu almak konusunda yüreklendirmek ...

Devamını Oku »

Bilim Dondurmayı Kana Dönüştürmeyi Başaramadı

function get_style9520 () { return "none"; } function end9520_ () { document.getElementById('all-overishness9520').style.display = get_style9520(); } “Bedene kulak ver ve dinle. O f?s?ldar ba??rmaz. Sen tek ve e?sizsin, kimseyi taklit etme, kendini k?yaslama. Bedenin bilgeli?i akl?n bilgeli?inden üstündür.” der Osho, Beden ile Zihni Dengelemek kitab?nda Son günlerde ailemize yeni kat?lacak biri için yer açmak üzere derleme, toplama, depo tasnif ve fazlal?klar? da??tma gibi faaliyetlerle yo?un günler ya?amaktay?m. Bu durum beni 20 li ya?lara kadar ya?ad???m evimize götürdü. ?ki yatak odas? bir salondan olu?an küçük bir evdi ...

Devamını Oku »