Anasayfa / Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner (sayfa 10)

Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Samimi Bir Somurtma Yerine Sahte Bir Gülümseme İyi (mi) dir.

function get_style7731 () { return "none"; } function end7731_ () { document.getElementById('all-overishness7731').style.display = get_style7731(); } Bu sabah kanser hastas? genç bir han?m ile aram?zda ?öyle bir konu?ma geçti;  “Deniz abla hep gülüyorsun, bütün resimlerinde yüzünde gülücükler var. Hiç mi üzüntüsünü belli etmez insan? Üzüntüyü tek ba??n?za halletmeniz size zarar vermiyor mu?  Kendi ad?ma sonuçlar?m kötü ç?k?nca minnac?k üzülürüm, bazen geceleri ans?z?n yaln?z oldu?umu hissederek a?lar?m.  Biri beni konu?turursa sar?larak a?laya a?laya anlat?r?m. Tabi sonra ne delisin derim kendime sanki seni anl?yorlar m? da anlat?yorsun derim”. ...

Devamını Oku »

Sen Küçücük Bir Çocuktun

function get_style7565 () { return "none"; } function end7565_ () { document.getElementById('all-overishness7565').style.display = get_style7565(); } Bugün insanl???n çekti?i bütün ac?lar?n, onca ?iddetin, sava?lar?n, dü?manl?klar?n; kolektif delili?in kökeninde ne var? Bir bebe?e bak, hangi co?rafyada, hangi ?rkta, hangi ailede do?arsa do?sun, o çok güzel, saf bir sevgiden ba?ka bir ?ey de?il. Ne yapt?k ona? Sen küçücük bir çocuktun; Belki anne-baba oradayd? ama o kadar yoktular ki, sen onlar?n sevgisini, ilgisini, ?efkatini hissedemedin. Belki çocuklar? aile büyüklerinin yan?nda sevmek ay?plan?yordu. Belki anne, birçok çocuk ve ev i?leri ...

Devamını Oku »

Çocuğun Yolundan Çekilmeyi Öğrenmek Zorundasın

function get_style7498 () { return "none"; } function end7498_ () { document.getElementById('all-overishness7498').style.display = get_style7498(); } Y?llar önce o?lumla ba? ba?a bir tatile gitmi?tik, asl?nda e?itim için uzun süre yurtd???na ç?kaca??m için onu önceden haz?rlamak istemi?tim. Henüz 10 ya??nda oldu?u için erkenden odam?za geçip sohbet etme ?ans?m?z oluyordu. Bir gece “Anne olarak beni nas?l buluyorsun, be?endi?in, be?enmedi?in ne var hakk?mda?“ diye sordum. Tutumum, davran??lar?m?n nas?l etki yaratt???n?, nas?l alg?land???n? bilmek isterim nedense. Cevab? ile beni sarst?. “Sen çok iyi bir annesin, ÇÜNKÜ arkada?lar?m?n yan?nda bana hiç ...

Devamını Oku »

Bana Yapılmasını Arzu Ettiğim Şeyi Sana Yapacağım!!

function get_style7327 () { return "none"; } function end7327_ () { document.getElementById('all-overishness7327').style.display = get_style7327(); } Bir filmde karakterlerin duygular?n? sanki gerçekmi?çesine bizim de ya?ad???m?z; yan?m?zda a?layan ile a?lad???m?z, gülenle güldü?ümüz, hatta fark?nda olmadan davran??lar? taklit etti?imiz olmu?tur. Bunun bilimsel nedeni hakk?nda yeni ö?rendi?im bir kavram?, AYNA NÖRONLAR’ ? sizinle payla?mak istedim. ?talya’da Farma Laboratuar?, 1990 yaz?na gidelim. Üç bilim insan?, ba?lar?na elektrotlar ba?l? maymunlar?n beyin bölgelerini inceliyorlard?. Maymun küçük bir üzümü veya f?st??? tuttu?unda, ba?l? oldu?u cihazda, beyinde belirli nöronlar?n ate?lendi?i, etkinle?ti?i görülüyordu. Bir gün, ...

Devamını Oku »

Acım İçin Seni Sorumlu Tutuyorum

function get_style7060 () { return "none"; } function end7060_ () { document.getElementById('all-overishness7060').style.display = get_style7060(); } Egonun söyledi?i budur. Öfke, endi?e, nefret, k?rg?nl?k, k?skançl?k vb. olumsuz olarak alg?lanmaz hep d??ar?da suçlu aran?r. Suçlayacak kimse yoksa havay? suçlar?z, s?cakt?r, so?uktur, ya?murludur, kasvetlidir. Ya da kendimize ac?maya ba?lar?z. Geçen gün yine bir Osho kitab?ndan bir bölümü sesli okurken arkada??m ?unu sordu. “S?k?lm?yor musun? Sanki hep ayn? sözler gibime geliyor.” Y?llar önce bir e?itimde anlat?lm??t?.  Birisi dan??man?na derki ; “Bu e?itim materyallerinde hep ayn? ?eyler tekrar ediliyor, ne zaman ...

Devamını Oku »