Anasayfa / Yazar Arşivi: Burcu Reşit (sayfa 7)

Yazar Arşivi: Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Kadın mısın derdin var!

function get_style3661 () { return "none"; } function end3661_ () { document.getElementById('all-overishness3661').style.display = get_style3661(); } Kimse kusura bakmas?n ama kad?nlar bu co?rafyada hayata bir s?f?r yenik ba?l?yorlar. Çocuk do?urup soyun devaml?l???n? sa?lamak bir görev bizim için mesela, s?rf siz mutlu olun diye do?uruyoruz ve do?urabilmek için de her ay “regl” denen illetin sanc?s?n? çekiyoruz. Hayat amac?m?z sizi mutlu etmek, aya??n?z? y?kay?p suyunu içmek. Zaten hep çok konu?uyoruz o yüzden bizi dinlemeseniz de olur. Zaten tek bir i?inize yar?yoruz o yüzden bizi anlamasan?z da olur. Parayla ...

Devamını Oku »

Zihin Sinirle Dolup Taşarsa

function get_style3552 () { return "none"; } function end3552_ () { document.getElementById('all-overishness3552').style.display = get_style3552(); } Ah bu gündem, nerelerden kopup geliyor, nelerden besleniyor da böyle bö?rümüze bö?rümüze ate?ler aç?yor? Mal? mülkü, i?i gücü b?rak?p bir da? köyüne yerle?sek, bütün maddi ba??ml?l?klar?m?zdan kurtulsak, ekti?imizi biçsek, biçti?imizi yesek; organik g?da ve bol oksijenle düzelir mi ki beynimiz? Yoksa milletçe kurtulamaz hallerde miyiz? Hep söylüyorum, biliyorum. Söylemek çözüm de?il ancak kimse ba??rmazsa kimse birbirini duymayacak. Gelin birlik olal?m, kaçal?m gidelim bu diyarlardan. Ortada sö?ü?leyecek halk kalmay?nca vazgeçerler belki ...

Devamını Oku »

İçim Kurudu

function get_style3497 () { return "none"; } function end3497_ () { document.getElementById('all-overishness3497').style.display = get_style3497(); } Haberleri izledikçe, yap?lan adaletsizlikleri gördükçe, haks?zl?klara sinirlendikçe ve elimizden bir ?ey gelmedikçe ba??r?p durduk “unutursak içimiz kurusun” diye…  Tarihler birbiri ard?na s?raland?, günler y?llar? kovalad?, i?ten güçten can?m?z ç?kt? ve unuttuk. Çünkü ne zaman gündeme baksak, haberleri okusak içimizi kurutacak ba?ka olaylarla yüz yüze kald?k. Unutmamak için direnecek beyin, düzeltmek için sava?acak gücümüz kalmad?. Kar??m?zda Berlin duvar? gibi fiziki bir duvar olsa baltalar? al?p y?kacakt?k beki, o da olmad?. Ve ...

Devamını Oku »

Biriktirmeyin!

function get_style3408 () { return "none"; } function end3408_ () { document.getElementById('all-overishness3408').style.display = get_style3408(); } Bir ay kadar önce okudu?um kitapta, ?slamiyet’te yap?lan en büyük yanl??lardan birinin “biriktirmek” oldu?unu okumu? ve ?a??rm??t?m. ?a??rd?m çünkü insano?lu bin y?llard?r ya?ad?klar?ndan sonra böylesine kaygan bir zeminde hayatta kalmaya çal???yorken biriktirmeyecekti de ne yapacakt? ki? Atalar?m?z?n ya?ad??? hüsranlar, açl?klar, sava?lar falan genetik kodumuza i?leniyor mu bilmiyorum, bu konuda ?sviçreli bilim adamlar? kesin ara?t?rma yapm??t?r ama ben net bir kaynak gösteremesem de durumun bu oldu?una inan?yorum. Geneti?imizde yoksa bile, ailemizde ...

Devamını Oku »

En İyisi Toplu Taşıma

function get_style3303 () { return "none"; } function end3303_ () { document.getElementById('all-overishness3303').style.display = get_style3303(); } Memleketin son günlerde ne ya?ad???n? ya da ne ya?amad???n? merak ediyorsan?z, kentin sorunlar?na alternatif çözümler ar?yorsan?z, bu belediye neyi yanl?? yapt? acaba diye merak ediyorsan?z ya da hep ayn? insanlarla ayn? eksende tart??maktan s?k?ld?ysan?z derhal kendinizi bir toplu ta??ma arac?n?n içerisine at?n… Çünkü her aç?dan en iyisi toplu ta??ma. Çünkü hem do?aya, hem milli servete, hem bütçeye hem politik görü?lerinizin geli?mesine iyi gelir. Toplu ta??maya binmeyen adamdan ne yönetici olur ...

Devamını Oku »