Anasayfa / Yazar Arşivi: Burcu Reşit (sayfa 5)

Yazar Arşivi: Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Kahrolsun Küçük Ev Aletleri!

function get_style4301 () { return "none"; } function end4301_ () { document.getElementById('all-overishness4301').style.display = get_style4301(); } Özel günlerle problemi olanlar?n o özel günü kutlama ?ans? olmad???na inananlar, kendilerini özel gün sevdas?na kapt?r?p y?lda bir kez özel olman?n güzel oldu?unu dü?ünenlerdir. Bana böyle bir cümle kurduran da sa?da solda hep ayn? cümlelerle kutlan?lmaya çal???lan anneler günü kli?eleridir. Annelerin kutsall???na ya da annelerimize olan duygular?m?z? ifade etmemiz gereklili?ine kar?? de?ilim. Annelik gibi herkesin beceremedi?i ve beceremeyece?i bir ?eyin kapitalizmin elinde küçük ev aletlerine, mücevher ???lt?lar?na, tablet ya da ...

Devamını Oku »

Çığlık Atalım

function get_style4219 () { return "none"; } function end4219_ () { document.getElementById('all-overishness4219').style.display = get_style4219(); } Ana haber bültenlerini izlemeyi b?rakmak, ak?l sa?l???ma yard?mc? oluyor olsa da, tamamen huzurlu bir hayat ya?ayabilmek için yapmam gereken dünyayla her türlü ileti?imi koparabilece?im bir da? ba??nda ya?amak galiba. Aile Bakan?m?z ailelerin çocuklar?na ç??l?k atmay? ö?retmesi gerekti?ini söyledi?inde duymam?? olmaktan ne kadar mutluysam, bu cümleleri okumu? olmaktan da o derece mutsuzum. Her gün ba?ka bir ?ehirde, çocuklu?unu ya?ayamam?? ba?ka bir öküzün (burada kulland???m öküz tabiri için de hayvanlar?n cümlesinden özür ...

Devamını Oku »

Romantizm mi, o ne?

function get_style4170 () { return "none"; } function end4170_ () { document.getElementById('all-overishness4170').style.display = get_style4170(); } Romantizm öleli yüzy?llar geçti. Kimse bir daha Romeo kadar â??k ya da Juliet kadar naif olmad?. Kimse da?lar? delmeye kalkmad? ya da a?k?ndan akl?n? yitirmedi. Romantizm öldü ya, kimse yaln?zca sevmekle, içindeki a?k?n verdi?i hu?uyla ya?amakla yetinmedi. Her ?ey önce Frans?z öpücü?üne sonra bedenlere sonra da romantik komedi filmlerine indirgendi. Gerçek a?k? bulaca??na inanan ya da  “hayat?n?n a?k?”n?n mutlaka kar??s?na ç?kaca?? o “malum” günü bekleyen insanlarla doldu ortal?k. Romantik olaca??m, ...

Devamını Oku »

Kaliteli Yaşam

function get_style4031 () { return "none"; } function end4031_ () { document.getElementById('all-overishness4031').style.display = get_style4031(); } Sabah bir saat erken kalk, ko?uya ç?k, eve gel, du? al, cicilerini giy, makyaj?n? yap, topuklular? çek, i?e git. Ö?len salata ak?am ?zgara, doymu? ya? oran? doymam?? ya? oran? hesapla, organik ürün pazarlar?n? takip et, son ç?kan egzersiz hareketlerini tekrarla, kahveni demli çay?n? ?ekersiz tüket, evde yap?lmayan hiçbir tatl?y? yeme! Böyle bir hayat?m olmad??? için ne kadar te?ekkür etsem az kendime! ?nsan sa?l???na dikkat etmeli kabul ediyorum ama s?rf kaliteli ...

Devamını Oku »

Yetti be!

function get_style3968 () { return "none"; } function end3968_ () { document.getElementById('all-overishness3968').style.display = get_style3968(); } Ya?lanmadan ya? almak istiyorsan?z yapaca??n?z ilk ?ey p?l?n?z? p?rt?n?z? toparlay?p arkan?za bakmadan, tereddüt etmeden, ko?ar ad?m uzakla?mak! Hayat? size dar eden, nefes ald???n?z her an bo?uluyormu?sunuz hissi uyand?ran, sabah kahvenizden hemen sonra beyin hücrelerinize eziyet eden, kulaklar?n?zdan ate? f??k?rmas?na neden olan, kalbinize ac?mas?z m?zraklar saplayan her ?eyden ko?ar ad?m uzakla?mak. Ve belki de ?u an için bir süreli?ine ülke gündeminden ve sosyal medyadan kopup solu?u kimselerin ad?m?z?, ?rk?m?z?, dinimizi bilmedi?i ...

Devamını Oku »