Anasayfa / Yazar Arşivi: Burcu Reşit (sayfa 4)

Yazar Arşivi: Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Şu Hayatta Ben En Çok…

function get_style4744 () { return "none"; } function end4744_ () { document.getElementById('all-overishness4744').style.display = get_style4744(); } Babam? sevdim… Babas? öte diyara göçenler kulübüne kat?ld???mda yirmibe? ya??nda ve dünyadan bihaberdim… Birden büyümek zorunda kal?rm?? insan, ö?rendim. Bu kulübün yaln?zca giri?i varm??, içindeki ac? sonsuza kadar ya?arm??, anlad?m. Herkesle ve her ?eyle ilgili yüzlerce kelime dizdim de arka arkaya, babam? anlatacak cümleler hep t?kand? kald? bo?az?mda, konu?amad?m. Baz? kâbuslardan uyan?lm?yormu?, anlatamad?m. ?imdi sosyal medyada, babas?n? ayn? gün kaybeden 432 çocu?un ac?s?na sayg? ad?na bu y?l babalar günü yok ...

Devamını Oku »

Yaz Gelmesin

function get_style4676 () { return "none"; } function end4676_ () { document.getElementById('all-overishness4676').style.display = get_style4676(); } Yaz Gelmesin Havalar?n durumu ülkenin durumunun meteorolojik göstergesi gibi… Ya?an ya?murlar, çöken yollar, patlayan kanalizasyonlar, su basan metrolar falan hep bizim suçumuz… Bu ?im?ekler direkt kafam?za dü?müyor diye anlam?yoruz ama memlekette olan biten her ?eyde biraz parma??m?z var asl?nda… Oy verip gerisini merak etmedi?imiz için, ekolojik dengenin alt? üstüne getirilirken oral? olmad???m?z için, küresel ?s?nma iklim de?i?ikli?i falan bilmedi?imiz için, bize dokunmayan y?lan?n bin ya?amas?ndan memnun oldu?umuz için, daha çok ...

Devamını Oku »

Beklemeyin!

function get_style4554 () { return "none"; } function end4554_ () { document.getElementById('all-overishness4554').style.display = get_style4554(); } Beklemekle geçiyor ömrümüz. Okulun bitmesini beklemekle, hayata at?lmay?, do?ru i?i bulmay?, hayallerin gerçekle?mesini, ayaklar?m?z? yerden kesecek sevgilinin kar??m?za ç?kmas?n?, param?z?n olmas?n?, vaktimizin olmas?n?, yaz?n gelmesini, k???n geri dönmesini, bir mucize olmas?n?, adaletin yerini bulmas?n?, biraz daha büyümeyi, biraz daha anlamay?, ayn? dili konu?tu?umuz insanlarla bulu?may?, biraz daha anla??lmay?… San?yoruz ki, bir gün daha geçse daha güzel olacak her ?ey. San?yoruz ki daha büyük bir ev, daha güzel bir i?, daha ...

Devamını Oku »

Senin dinin sana, benim dinim bana

function get_style4461 () { return "none"; } function end4461_ () { document.getElementById('all-overishness4461').style.display = get_style4461(); } Ald???n?z ilk din dersini hat?rl?yor musunuz? Muhtemelen anne ya da baban?z ya da belki ananeniz, dedeniz falan anlatt? size ilk Allah’?; dini, iman?, namaz?, duay?… Belki o zaman için size çok anlaml? gelmedi belki ilk duydu?unuzda kavrad?n?z olay?n tamam?n?. Belki y?llar geçtikçe azald? payla??mlar?n?z ailenizle, el yordam?yla buldunuz kendi do?runuzu, belki de her zaman cevaplayacak biri vard? etraf?n?zda sorunuzu. Ama inan?yorum ki hiçbiriniz bu öfkeyle, bu nefretle, bu ayr?mla yeti?mediniz. ...

Devamını Oku »

Ağalar Pınarı

function get_style4386 () { return "none"; } function end4386_ () { document.getElementById('all-overishness4386').style.display = get_style4386(); } Soka??n kö?esinde üç katl? bir ev, balkonunda asma yapraklar?, kar??s?nda ?hlamur a?ac?, yol boyu Arnavut kald?r?m?, ç?nara inerken sa?da A?alar P?nar?… Küçük bir çocukken size kocaman bir dünya gibi gelen, büyüyüp dünyayla tan??t???n?zda huzur veren ve art?k gözleriniz dolmadan ismini anamayaca??n?z bir mekân… Her tatilde biraz daha büyümü? olarak gitseniz de isminizi bilen, elinizden tutan güzel insanlar?n memleketi… Kömürün karas?n?n z?tt? orda ya?ayanlar?n siluetleri… Madende çal??mak o zaman da zordu, ...

Devamını Oku »