Anasayfa / Yazar Arşivi: Burcu Reşit (sayfa 3)

Yazar Arşivi: Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Boşverelim!

function get_style5411 () { return "none"; } function end5411_ () { document.getElementById('all-overishness5411').style.display = get_style5411(); } Adalet yerini bulmam??, bo?verelim… Soma’da hayat?n? kaybeden madencilerin yas? so?umam??; Gazze’de çocuklar öldürülmü?, Ticari ili?kileri kimse ele?tiremezmi?, ??ID unsurunun katletti?i Türkmen say?s? alt? bini bulmu?, Ülkenin yüzde kaç? açl?k s?n?r?n?n alt?nda ya??yormu?? Bo?verelim. Suriye’den kaçan din karde?lerimiz zordaym??, çoluk çocuk sokaklarda yatar dilenirmi?, E?itim sistemimiz ki?isel geli?im sitelerine benzemi?, Yerli tohum üretmek yasakm??, Zeytin a?ac?m?za göz dikilmi?, Dereler kurutulmu?, do?al güzellikler ya?malanm??; Bo?verelim. Ayakkab? kutusunu doldurmak de?il balkondan göstermek suçmu?, ...

Devamını Oku »

Cumhurbaşkanı Ben Olayım!

function get_style5284 () { return "none"; } function end5284_ () { document.getElementById('all-overishness5284').style.display = get_style5284(); } Son günlerde zannediyorum iki ?eyden dolay? sinir krizinin e?i?ine gelmi? bulunmaktay?m. Biri yakla?an seçimler yüzünden sürekli konu?ulan alternatifler, çat? aday?, oy yüzdeleri, sand??a gitmeyece?im abi! tepkisi; di?eri de Filistin’deki zulme sessiz kalmayaca??m diye her saniye payla??l?p durulan küçücük çocuklar?n cans?z bedenlerinin foto?raflar?… Kimseye nas?l duyarl? olmas? gerekti?ini ö?retmeye kalkacak de?ilim. Kimseye çocuklar ölüyorken sessiz olmalar?n? tavsiye edecek de de?ilim. Haks?zl?k kar??s?nda susmamam?z ö?retildi bize zira. Ama rica ediyorum hayatta gördü?ümüz ...

Devamını Oku »

Halı

function get_style5182 () { return "none"; } function end5182_ () { document.getElementById('all-overishness5182').style.display = get_style5182(); } Zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, ne kadar modernle?ti?imizi dü?ünürsek dü?ünelim, dört bir taraf? gökdelenlerle çevrili bir cehaletten ba?ka bir ?ey de?il ya?ad???m?z. Her ne kadar yöneticilerimiz kimsenin hayat tarz?na kar??mad?klar?n? iddia etseler de, hani ?u cehennemde ba??na zebani gerekmeyen tek ülke oldu?umuz f?kra var ya, onu deneyimliyoruz her geçen gün adeta. Bizde sayg? yok, bizden olmayana sayg? hiç yok, sanata sayg? zaten lügatimizde yok. Eminim hepiniz görmü?sünüzdür ?anl?urfa Siverek’te bulunan ...

Devamını Oku »

Burcu kim ki zaten?

function get_style4995 () { return "none"; } function end4995_ () { document.getElementById('all-overishness4995').style.display = get_style4995(); } Baz? ?ehirler, ülkeler, kendiniz olman?za izin verir. Diledi?iniz hayat?, kimseye dert anlatmak zorunda kalmadan, kimsenin dünyas?n? sarsmadan ya?aman?z mümkündür. Siz bunun olabilmesinin tek sebebinin kendi kararlar?n?z oldu?unu dü?ünseniz de i?in asl? öyle de?ildir. Ya?ad???n?z ?ehir, siz fark etmeden çok önce iliklerinize i?lemi?tir. Fazla gürültü yapmadan, huzursuzluk ç?karmadan akar durur damarlar?n?zda. Ço?u zaman hissetmedi?imiz için de müdahale etme ?ans?m?z pek yoktur asl?nda… Hani ?u “?zmirliler ?öyledir, Bursal?lar böyledir, Adanal?lar hepsidir” gibi ...

Devamını Oku »

Dizim Geldi Ayol!

function get_style4865 () { return "none"; } function end4865_ () { document.getElementById('all-overishness4865').style.display = get_style4865(); } Ne kadar entel – ki nedense itici bulurum bu s?fat? –  ya da kültürlü oldu?unuzun bir önemi yok. Bu memlekette ya??yorsan?z mutlaka bir ya da iki kez dizi izlemi?, dizi izleyen e? dost akraba sayesinde hiç ilginizi çekmeyen hikayelerin içine sürüklenmi?sinizdir. Dizileri a?a??lad???mdan ya da sevmedi?imden ya da hayat?mda hiç dizi izlemedi?imden de?il elbet, ama dizi yapaca??z, konuyu uzataca??z, reytingleri alt üst edece?iz, insanlar? ekrana kilitleyece?iz diye yap?lan her ?eyi ...

Devamını Oku »