Anasayfa / Yazar Arşivi: Burcu Reşit (sayfa 2)

Yazar Arşivi: Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Öl Kızım!

function get_style5803 () { return "none"; } function end5803_ () { document.getElementById('all-overishness5803').style.display = get_style5803(); } Hepimiz büyürken, büyüdü?ümüzde ne olaca??m?z? sorduklar?nda hayallerimizi payla?t?k… Balerin, bilim adam?, doktor, mühendis, oyuncu, ö?retmen, müzisyen falan filan. Ve bu soruyu soran hemen herkes, aferin dedi bize. Kimse uyarmad?, bu memlekette önce hayatta kalmay? ba?ar da, sonra becerebiliyorsan genetik mühendisi olursun diye… Ah, üzerinize al?nmay?n beyler; biliyorum muhalif olanlar?n?z için di?erlerine göre zor olsa da hayat, be? kez evlenip iki e?inizi öldürseniz ya da e?inizi 37 yerinden b?çaklay?p yo?un bak?ma ...

Devamını Oku »

Allah Kabul Etsin

function get_style5686 () { return "none"; } function end5686_ () { document.getElementById('all-overishness5686').style.display = get_style5686(); } Bursal? bir çocuksan?z, ya?ad???n?z ?ehirde olan biteni dinleyerek büyümü?sünüz demektir. Ak?ll? telefonlar?na hapsolmu? yeni neslin aksine siz, sokak sokak oyunlarla e?lenmi?, Cuma namaz?ndan ç?kan cemaate selam vermi?, tarihi camilerle ilgili anlat?lan efsanelere hayret etmi?sinizdir. Buras? Bursa’d?r ne de olsa… Ta?? topra?? alt?n olmasa da, bamba?ka bir hikâye ç?kar kald?rd???n?z her ta??n alt?nda. Ulu Cami’nin yap?l?? hikâyesini dinlemi?sinizdir, tam olarak kaç kubbesi var biliyorsunuzdur.  Karagöz ile Hacivat neden öldürüldü kimse bilmiyorsa ...

Devamını Oku »

Benim Sevgili Balık Hafızam

function get_style5622 () { return "none"; } function end5622_ () { document.getElementById('all-overishness5622').style.display = get_style5622(); } Bugün 17 A?ustos… Bundan 15 sene önce, gecenin bir yar?s?, ablam?n üzerime çullanmas?yla uyand?m. Sars?nt?y? hissetmeyen ?ansl? az?nl?ktand?m. Ablas? taraf?ndan korunan, olur da duvarlar y?k?l?rsa darbe almas?n diye korumaya al?nan ?ansl? az?nl?ktand?m… Sabaha kar?? televizyonu, radyoyu aç?p olay?n ?iddetini dinlerken donup kalanlardand?m. Depremin saatini ve ?iddetini hepiniz hat?rl?yorsunuzdur. Peki ya tam olarak kaç can? yitirdi?imizi? Kaç ailenin kayboldu?unu? Kaç sorumluya soru?turma aç?ld???n?? Kaç ki?inin ceza ald???n?? Hat?rl?yor muyuz gerçekten? Deprem ...

Devamını Oku »

Adaptasyon

function get_style5561 () { return "none"; } function end5561_ () { document.getElementById('all-overishness5561').style.display = get_style5561(); } Bugün seçim varm??, kim yüzde kaç oy alm??, sabaha nas?l uyan?lacakm?? ilgilenmeyece?im. Ülkenin gelece?inde pay?m varm??, sorumlulu?un bir k?sm? da benim omuzlar?mdaym?? gibi davranmayaca??m. Madem aptall?k ya da aptala yatmak prim yap?yor, madem böyle buldunuz rahat etmenin yolunu; ben de kendimi adapte etmek için u?ra?aca??m. Yanda? medya kanallar?n?n verdi?i haberlerden ba?ka kimseye inanmayaca??m art?k. D?? borç bitti diyorsa muktedir, dört y?l ekonomi okumu? olmama ra?men bakmayaca??m reel rakamlara. Kimsenin özgürlü?üne ...

Devamını Oku »

Tatilde olduğunuzu nasıl anlarsınız?

function get_style5471 () { return "none"; } function end5471_ () { document.getElementById('all-overishness5471').style.display = get_style5471(); } Yola ç?kt???n?z anda tatildeyim diye ç??l?k atsan?z da, belirli bir rutine al??m?? bünyenizin tatilde oldu?unu anlamas? zaman al?yor mutlaka. Hani o hep anlatt?klar? “öldü?ünü ne zaman anlars?n” hikâyesi var ya, kafan? tabuta çarpmad???n tatil versiyonu bu da o hikâyenin. Erken kalkmaya ko?ullanm?? bedeniniz sabah?n körü kalk?p da deniz ya da do?a manzaras?n? gördü?ünde alg?laman?z birkaç dakika sürüyorsa, Sabah kahvalt?s?ndan sonra üzerinize bir rehavet çöküyorsa, Uyudu?unuz saat her ak?am daha da ...

Devamını Oku »