Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Arif Baltacı

Yazar Arşivi: Av. Arif Baltacı

Av. Arif Baltacı
Avukat Arif Baltacı Aslen Trabzon Çaykara’lıdır. Marmara Üniversite Hukuk Fakültesinden mezun olup avukatlık hayatına başlamıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmıştır. 2 adet şiir kitabı çıkarmıştır. Birçok deneme ve makalesi dergilerde yayınlanan yazar Hakemli Hukuk ve Yaşam Dergisinin yayın kurulundadır. Genç baro sitesinde yazarlık yapmakta olan Arif Baltacı hukuk alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

İstihkak Davaları

function get_style47131 () { return "none"; } function end47131_ () { document.getElementById('all-overishness47131').style.display = get_style47131(); } ?cra Hukukunda s?kça kar??la?t???m?z sorunlar ve bunlar?n çözümlerine dair çe?itli bilgiler payla?maya devam ediyorum. Bu yaz?m?n konusu icra hukukunda en çok kar??t?r?lan kavramlardan “?stihkak Davalar?” olacak. ?stihkak davalar? konusunda bu yaz?mda genel bilgi verece?im. Sonras?nda ise ?stihkak davas?n?n türlerine ve ?artlar?na ayr?nt?l? olarak de?inece?im. ?stihkak kelimesinin Türkçe sözlü?ünde ki anlam? Hakk? olma, hak kazanma olarak belirtilmi?tir. Hukukta ise istihkak icra hukukunda öne ç?kmaktad?r. Hukuk prosedüründe “malik olan ki?inin hakl? bir ...

Devamını Oku »

Meskeniyet İddiası

function get_style33724 () { return "none"; } function end33724_ () { document.getElementById('all-overishness33724').style.display = get_style33724(); } ?cra Kanunu 82. Maddesinin 12. bendi uyar?nca haczedilemezlik ?ikâyetlerinden biri de meskeniyet iddias?d?r. Meskeniyet iddias? ise icra borçlusunun ailesi ile birlikte ikamet etti?i evinin haline münasip olmas? halinde haczedilemeyece?idir. Bu konuda birçok dava aç?lm??t?r. Yarg?tay içtihatlar? ve uygulama do?rultusunda bu madde içeri?ini aç?klayaca??m. Öncelikle meskeniyet iddias? ?cra ?flas kanunu do?rultusunda memur i?leminin ?ikâyeti ?eklinde yap?lmaktad?r. Bu sebeple ?cra ?flas Kanunu madde 16 do?rultusunda memur i?lemlerini ?ikâyet için gerekli 7 günlük ...

Devamını Oku »

TURKCELL Fatura Dolandırıcılığı

function get_style26228 () { return "none"; } function end26228_ () { document.getElementById('all-overishness26228').style.display = get_style26228(); } Son zamanlarda mail yoluyla al?nan iletilerle doland?r?c?l??a birçok kez ?ahit olmu?tuk fakat doland?r?c?lar?n gözünü o kadar para h?rs? bürümü? ki ofisimize bile mail atm??lar. Mail içeri?inde ise foto?rafta gördü?ünüz üzere Turkcell mailinin birebir kopyas? mevcut. ?nternet üzerinden edindikleri mail adreslerine yo?un bir ?ekilde bu tür mailler geçen doland?r?c?lar birçok ki?iyi ma?dur ediyor. Bu doland?r?c?l?k yönteminde iki tür sahtekârl?k yap?l?yor. Birisi içerik olarak Turkcell’e benzeyen fakat domain adresi farkl? olan bir ...

Devamını Oku »

İcra Hukukuna Göre Haczedilemeyecek Malvarlıkları – 4

function get_style24011 () { return "none"; } function end24011_ () { document.getElementById('all-overishness24011').style.display = get_style24011(); } Bir muavenet sand??? veya cemiyeti taraf?ndan hastal?k, zaruret ve ölüm gibi hallerde ba?lanan maa?lar, ?cra ?flas Kanununda yap?lan düzenleme ile getirilen maddelerden biridir. Borçlunun herhangi bir kurumdan emekli olmas? halinde kendisine verilen emekli maa?lar? haczedilemez. Buradaki haczedilemezlik mutlak bir haczedilemezlik de?ildir. Borçlunun yaz?l? olarak emekli maa??na haciz konulmas? için r?zas? olmas? halinde bu bent kapsam?nda kalan emekli maa?lar? gibi di?er bentlerdeki mal varl?klar? da haczedilebilecektir. Bu bent sadece emekli maa?lar?n? ...

Devamını Oku »

İcra Hukukuna Göre Haczedilemeyecek Malvarlıkları – 3

function get_style20825 () { return "none"; } function end20825_ () { document.getElementById('all-overishness20825').style.display = get_style20825(); } Borçlu ba?, bahçe veya meyva veya sebze yeti?tiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan ba? bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat, Geçimi hayvan yeti?tirmeye münhas?r olan borçlunun kendisi ve ailesinin mai?etleri için zaruri olan miktar? ve bu hayvanlar?n üç ayl?k yem ve yatakl?klar?, Bu bentte daha önceki yaz?lar?m?zda anlatt???m?z mant?kta düzenlenmi?tir. Borçlu ba? bahçe veya meyve sebze yeti?tiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimini sa?layabilmesi ...

Devamını Oku »