Anasayfa / Yaşam / Aşk mı? Takıntı mı? 10 soruda test edin!

Aşk mı? Takıntı mı? 10 soruda test edin!

Aşk mı? Takıntı mı? 10 soruda test edin!

A?k… Yüzümüzde tebessüm, kalbimizde hareketlenmeye yol açan, ba????kl??? bile güçlendiren… Bir de tak?nt? var ki, de?il ba????kl?k sistemini vurmas?, hayat? zindan edebilen! Bazen ki?i etraf?ndakilerden ‘seninki a?k de?il, tak?nt?’ cümlesini duyar, ya?ad??? duygu yo?unlu?u ile ba? edemedi?inde kendisine bunu sorar. Ac?badem Fulya Hastanesi’nden Psikolog Sena Sivri, ya?an?lan duygu durumunun a?k m? tak?nt? m? oldu?unu anlamak için ki?inin kendisine sormas? gereken temel 10 soru oldu?unu, bu sorular?n ço?una ‘evet’ yan?t? veriyorsa ve hakim olan duygusu ‘mutluluk’ de?il ‘huzursuzlu?a’ dönü?mü?se, gerekti?inde uzman deste?i almas? gerekti?ini söylüyor. Psikolog Sena Sivri 14 ?ubat Sevgililer Günü kapsam?nda, ki?inin kendisine sormas? gereken 10 soruyu s?ralad?, önemli uyar?lar ve önerilerde bulundu.

Tarih boyunca herkesin pe?inden ko?tu?u, anlam?n? çözmeye çal??t???, kendince tarif etti?i, filmlere, ?ark?lara, kitaplara, sanat eserlerine konu olmu? bir duygu durumu; a?k. A?k nedir? Nas?l olur? Bir kereden fazla a??k olunur mu? Hissedilen duygu a?k m? sevgi mi yoksa tak?nt? m?? Ac?badem Fulya Hastanesi’nden Psikolog Sena Sivri a?k? ?öyle tan?ml?yor: “Beynin psikolojik bir yat?r?m?d?r a?k. Ya?ayabilece?imiz en kapsaml? duygusal ya?ant? olan sevginin bir alt basama??d?r. Çok daha spesifik ve dorukta ya?anan bir duygudur. ?nsan?n sevebilme ve üretebilme kapasitesidir. Biyolojik yap?s?n?n ötesinde, zihinsel, psikolojik ve sosyal eylemleri içerir. Do?umdan ölüme kadar devam eden sevgi üretme ve sevilme gereksinimini doyurmaya dair bir süreçtir.”

Sa?l?kl? a?k?n faydalar? çok

A??k olan ki?i etraf?na ne?e saçarken, ö?renmeye, üretmeye daha aç?k oluyor. Kendisini, sorunlar? çok daha kolay çözecek güçte hissediyor, olaylara daha olumlu yakla??yor, etrafa kar?? daha ?l?ml? bir insan haline geliyor. Psikolog Sena Sivri sa?l?kl? a?k?n ba????kl??? bile güçlendirdi?ini vurgulayarak “A??k bireyin ilk etapta beynindeki dopamin sal?n?m? artar. Bu, ki?iyi daha enerjik, hareketli, co?kulu bir hale sokar. ??tah ve uyku ihtiyac?nda azalma meydana gelir. ?lerleyen evrelerde seratonin ve endorfin sal?n?m?n?n art???na ba?l? olarak daha sakin, dingin, mutlu bir ruh haliyle beraber motivasyonda, özgüven hissinde, konsantrasyonda art?? meydana gelir. Tabii bu durum sa?l?kl? a?kta mümkündür” diyor. A?k?n?n kar??l???n? alamayan, sevdi?ini kaybeden, sevme ve sevilme döngüsünde kay?plar ya?ayan ki?ilerde sa?l?kl? a?ktan bahsetmek mümkün olmuyor.

Tak?nt? hayat? zindan ediyor!

Sa?l?kl? a?k?n; ki?inin kendine duydu?u sevgiyle ilintili oldu?unu; kendiyle, çevresiyle, ya?am?yla uyumlu ve sa?l?kl? bir ili?ki kurmu? bireyin a?k?n?n da sa?l?kl? olaca??n? belirten Psikolog Sena Sivri, aksi taktirde bunun bir ba??ml?l??a ve tak?nt?ya dönü?mesinin kaç?n?lmaz olaca??n? vurguluyor. Psikolog Sena Sivri “Tak?nt?ya dönü?tü?ünde ki?inin i?levselli?i ve ki?ileraras? ili?kilerinde bozulmalar ortaya ç?kar. Sadece a??k olunan ki?i d???nda bir mutluluk ve tatmin kayna??n?n olmad???na inanan ki?i kendine ve çevresine zarar vermeye ba?lar, depresif duygu durumu, davran?? ve kayg? bozukluklar? gibi durumlarla kar?? kar??ya kalabilir. Dopamin sal?n?m?ndaki azalmaya ba?l? olarak i?tah ve uyku düzeninde rahats?z edici de?i?imler, seratonin ve endorfin sal?n?m?ndaki azalmaya ba?l? negatif duygu durumunda art??, i? ve/veya okul performans?nda dü?ü?, ki?ileraras? ili?kilerinde bozulmalar, konsantrasyon sorunlar?, dikkat da??n?kl??? görülebilir. Ba????kl??? iyice zay?flar. Tablonun uzun sürmesi halinde ki?i bunlardan kurtulmak, kendini teskin etmek ad?na alkol madde kullan?m?na yönelme tehlikesiyle kar?? kar??ya bile kalabilir” diyor. 

xxxxxxxxxxxxxx Kutu xxxxxxxxxxxxxx

Kendinize sorman?z gereken 10 soru 

  1. A??k oldu?um ki?iyi sürekli, her dakika, her saniye dü?ünüyorum.
  2. Sürekli onunla ileti?im halinde olmak, konu?mak istiyorum. Konsantrasyon sorunlar? ya??yorum.
  3. Her gün görü?mek istiyorum. Görü?emedi?imde ili?kimizde problem oldu?unu dü?ünüyorum.
  4. Eski arkada?lar?mdan, sosyal çevremden uzakla?t?m, görü?müyorum.
  5. Onunla her konu?mamdan sonra k?zd? m? küstü mü diye kayg?lan?p, ili?kimin bitmesinden korkuyorum.
  6. En ufak bir sorun veya tart??maya tahammülüm yok, ili?kimi kaybedece?imi dü?ündürüyor.
  7. Bana vakit ay?rmad???, telefonu açmad???, mazeret belirtti?i, ba?ka i?i oldu?u anlarda beni istemedi?ini, sevmedi?ini dü?ünüyorum.
  8. Okul / i? performans?mda dü?ü? var. Yapt???m i?lere konsantre olmakta güçlük çekiyorum.
  9. “Benimle olmayacaksa kimseyle olmas?n” diye dü?ünüyorum.
  10. Sevdi?im ki?iye bir türlü güvenemiyorum. 

SONUÇ: Bazen ki?ilerin, etraf?ndakilerden “Seninki a?k de?il, tak?nt?” cümlesini duydu?unu, bazen ya?ad??? duygu yo?unlu?u ile ba? edemedi?inde kendisine bunu sordu?unu belirten Psikolog Sena Sivri; “Ya?an?lan duygu durumunun a?k m? tak?nt? m? oldu?unu anlamak için ki?i kendine bu 10 soruyu sormal?d?r. Ço?una ‘evet’ cevab? veriyorsa,  ki?isel ve sosyal hayat?nda sorunlar ya??yor, ayn? zamanda bu duygu durumuna ba?l? psikolojik problemler ya??yorsa burada a?ktan ziyade bir saplant?dan, tak?nt?dan bahsetmek do?rudur. Sa?l?kl? a?kta da sevilenin kaybedilmesine yönelik kayg?, zihinde kapsad??? alan ve zamanda art??, heyecan mevcuttur ama hakim olan temel duygu mutluluktur. Hakim olan duygu huzursuzlu?a dönü?tü?ünde oradaki sa?l?kl? a?k de?il, tak?nt?d?r! Bu durumda mutlaka bir uzman deste?i gerekti?i al?nmal?d?r” diyor.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*