Anasayfa / Köşe Yazıları / Aşk Kağıda Yazılınca….

Aşk Kağıda Yazılınca….

Aşk Kağıda Yazılınca….

function get_style8091 () { return "none"; } function end8091_ () { document.getElementById('all-overishness8091').style.display = get_style8091(); }

15632782336_7f89259e7d_zNe de çok sevgili var etrafta. Ne çok Leyla ne çok Mecnun var. Sevgiline benzetti?in her ?eyi severek hiçbir ?eye benzemedi?ini unutuyor insan. ”Kalbin resmi kalbe ne kadar benziyorsa o kadar benziyordu sevgililer sevgiliye” Hem bu kadar çok sevgili var da dünyan?n manzaras? neden de?i?miyor? Neden hala ?ehvetle bak?yor gözler dünyaya? Sevmek ?ifa veriyor mu kalbe? Soral?m bakal?m Ahmed Gazali’ye ne diyecek bize: “Tüm tabipler seni tedaviye gelse de/ Leyla sözünden ba?ka ?ifa yok sana.” Leylan?n sözünde ki A?k-? ?ifa nedir diye sorsunlar; devam etsin Gazali cevap vermeye; “A?k?n bizzat kendisi ku?tur, yuvad?r; zâtt?r, s?fatt?r; tüydür, kanatt?r; havad?r, uçu?tur; avc?d?r, avd?r; k?bledir, k?bleye durand?r; tâliptir, matlûptur; evveldir, âhirdir, sultand?r, tebaad?r; k?l?çt?r, k?nd?r; bahçedir, a?açt?r; hem dald?r, hem meyvedir.” O zaman ?ifa yok bize…

Sevginin ne oldu?unu bilmeden ko?tular.Milyonlarca gül sat?ld? kokusu olmayan. Milyonlarca ay?k a?ktan bahsetti sevgililerine.

“Hevâs?n? (a?k?n?) ilahla?t?ran ki?iyi görmedin mi?”(Câsiye, 23)

Kuran böyle uyard? A?k zannettikleri sevgileri. Ruhlar? ruhlar?na dokunmam?? ne gam, yan yana ve el eleydiler. Dudaklar? sürekli k?p?rdasa da birbirlerine söyleyecek sözleri yoktu, “Seni seviyorum”dan ba?ka. Sussalar akl? ve ilmi söndüren rüzgâr?n kelimelerini de söndürdü?ünü san?p sevinecektik. Oysa yaprak k?m?ldam?yordu bahçelerinde. Yand?klar?ndan söz ediyorlar bir de. Söz bile edemiyorlar da, ?ark?lar dinliyorlar yanmaya dair. Ate? resimlerine bak?p ?s?nmaya çal???yorlar. K?v?lc?mlarla süslüyorlar buzlar?. Ya?muru seviyorlar, y?ld?r?m? de?il. Haf?z görse, “Alevine mumun bile güldü?ü ate?e ate? demezler,” derdi bunlara. Galib görse, “Ey ay! Gül bahçeleri, bana, sensiz oldukça her solukta cehennemden dem vurur: A?aç ate?, fidan ate?, gül ate?, yaprak, meyve ate?,” diyerek üflerdi küllerine.

Bizi de?i?tirmeliydi sevgili. Okyanu-s’un “A?k beni arif etti, inceltti zarif etti. Ben ki bilmezdim a?k?, a?k beni tarif etti,” dedittirmeliydi. Biz A?k? ka??tlara yazmaya beceremedik büyükler gibi oysa bir kelime bir kokusuz gülden daha de?erliydi.

Ey sevgili diye ba?lamal?yd?k kelimelere. Bak?n Marifetna?meyi yazan ?brahim Hakk? Efendinin e?i Firdevs e yazd??? ?u güzel mektuba;

?zzetli, hürmetli, hakikatli, adaml?kl?, ?efkatli, hat?rl?, gönüllü, as?ll?, usullu, ak?ll?, iz’anh, hünerli, ma’rifetli, üsluplu, yak???kl?, güzel huylu, tatl? dilli, uzun boylu, ince belli, k?l ay?ps?z hatunum, helâlim (e?im) Fir-devs Hatun huzuruna, Derun-i dilden (gönül içinden) ve can u gönülden selâmlar ve dualar edip ol mübarek nazik hat?r?n sual ederiz, Huda’n?n birli?ine emanet veri­riz. Benim nazl? yar-? gam-güsar?m (dert orta??m), benim ?enli?im, ?öh­retim, benim sevdi?im, keyfim, benim can?m Firdevs’im! Neylersin ni?­lersin, ne keyftesin, ne fikirdesin, ne haldesin, ne demdesin (durumdas?n) ? Benim güzelim, garip gönlünü ne ile e?lersin? Okur musun, nak?? m? i?ler­sin, oynar m?s?n, güler misin? Benim gönlüm senin hayalinle e?lenir, sen nicesin? Ke?ke sizi getirsem, bu vilâyetleri seyrettirsem, zira sensiz can?m rahat olam?yor. Benim güzel keyfim, senden ayr?lmak ne çetin ahvalimi? bilmezdim. Hak Taâlâ gönül ho?lu?uyle bir dahi dünya gözüyle görü?mek müyesser eylesin âmin… Firdevs, Firdevs, o saçlar?n seveyim, Firdevs, Firdevs, o ba??n seveyim, o ka??n seveyim, o gözün seveyim, o yüzün seveyim, ay?ps?z can?n seveyim, salon benden küsmeyesin ki gönlüm s?k?lmas?n. Kusurlar?m? afvet, ahiret hakk?m helâl eyle. Bu uçkuru bana yadigâr m? verdin, yoksa bununla beni ba?lad?n m? ? Zira yadigâra ne hacet hiç hat?r?m­dan ç?kmad?n, gözüm önünde durursun. Böylece apayan gönlümdesin. Allah’a emanet olas?n. Bin tabaka kâ??t yazsam seninle sözlerim tükenmez. Hele yava?, in?allahu Taâlâ, ramazan geceleri sabahlara de?in sana çok çok gördü?üm, i?itti?im hikâyeler söylerim. Her gördü?üm, i?itti?im pâk ?eyleri ve esvaplar? size lây?k görürüm; e?er f?rsat?m olursa al?r?m, yoksa siz sa? olunuz; birer hamayl? getiririm. ?imdilik mektubum bo? olmas?n için bir pâk bürüncük gömlek göndermi?im, ma’zur olsun. Sizin hevesinize çermi?i (kapl?cay?) yapt?r?r?m; in?allah tamamlan?r. Gönlünüz her ne meyve isterse ?ehirden getirtesiniz, meyvesiz kalmayas?n?z, haftada iki kere çaylara, bahçelere ç?kasm?z, hapsolmayas?n?z, rahat ola­s?n?z. Allah’?n birli?ine emanet olas?n?z. Ömrün uzun olsun, âmin…

??te böyleydi gerçek a?klar. Peki ya Mevlana? Hz. Mevlana e?ine ?iir yazard? Allah dostu olmas?n?n yan?nda gönül insan?yd? i?te Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’nin e?ine yazd??? o muhte?em sat?rlar.

Birgün Mevlana eve girer ve han?m? ona sorar;
Bu kadar a??ks?n Mevlaya ?ükürler olsun, bu a?k? ya?ay?p, ya?atana.
Peki bana ne kadar a??ks?n der; Mevlana han?m?na ?öyle der;

Sen benim; Yaradan’dan ötürü yarad?lan? sevi?im,
Bir ad?m gelene, on ad?m gidi?imsin,
Ve herkesi oldu?u gibi kabul edi?imsin.

Sen benim; yalandan ve sahteden kaç???m,
Riyadan b?k???m, gerçe?i aray???ms?n,
Ve nihayet do?runun tad?na var???ms?n.

Sen benim; haks?zl??a ve zulme ba? kald?r???m,
Mazluma kucak aç???m, zalime dü?manca bak???ms?n,
Ve ma?durdan yana tav?r al???ms?n.

Sen benim; bugünüme ?ükür ve yar?n?ma dua edi?im,
Azla yetini?im, ço?a göz dikmeyi?imsin,
Ve kapanmayan avuç içimsin.

Sen benim; hayat ve kaderle inatla?mam,
Ekmek için kavgam, bitmek tükenmek bilmeyen davams?n,
Ve zorluklara kar?? y?lmay???ms?n.

Sen benim; menfaate ve ç?kara tepkim,
Almak için verene öfkem, ille de kar??l?k bekleyene lanetimsin,
Ve alay?na isyan edi?imsin.

Sen benim; ahlaks?zl?k ve yozla?mayla mücadelem,
Para için kendini satana küfredi?im, ba?kala?ana verip,
veri?tiri?imsin ve eskiyi özleyi?imsin

Sen benim; duygusal yarad?l???m,
En ufak ?eyi kafaya tak???m, kolay unutamay???ms?n,
Ve bundan bir türlü s?yr?lamay???ms?n.

Sen benim; sonsuz sadakatim,
Merhametim, hissiyatim, ?efkatimsin,
Ve aman diyene yüz çevirmeyi?imsin

??te böyleydi ka??da yaz?lan a?klar. Böyleydi sevmeler sevilmeler. Yeniden  a?k? ka??da yazman?n vakti gelmedi mi sevgili…

Ümit Y?ld?r?m

Günümüzde çoklu ki?i, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Ümit Yıldırım

Ümit Yıldırım
1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*