Anasayfa / Köşe Yazıları / Aşık olmak

Aşık olmak

function get_style4163 () { return "none"; } function end4163_ () { document.getElementById('all-overishness4163').style.display = get_style4163(); }

A??k olmak deyince ne anlarsan?z? ?ki insan?n birbirine olan kimyasal çekimi mi? Yoksa Leyla ile ?irin ya da Romeo ve Juliet tarz? sonu ölümle bitmezse olmaz türü hikayeleri mi? Ya da vitrinde gördü?ünüz bir telefona ya da çantaya olan tutku mu?

?imdi a?k ile ilgili tüm ön yarg?lar?n?z? bir kenara atman?z? istiyorum ve gerçek a?ka odaklanman?z? istiyorum. Evet, hemen ?imdi! Çünkü gerçek a?k içinizde. O öyle bir a?k ki dünyay? tersine çevirebilir, boyutlar? a??p gezegenlerin ötesine ula?abilir, hastalar? iyile?tirebilir, yoksullu?u ortadan kald?rabilir ve yeryüzündeki tüm kötülükleri silebilir. Bu a?k ruhsal a?kt?r.

Hayatta ba?ar?l? olmu? ve tarihe imza atm?? insanlara bir dönüp bakt???m?zda, hepsi de ya?ama a??k olduklar?n? söylerler. Çünkü gerçek a?k hayata olan a?kt?r. Nefes ald???m?z her saniyeye, ya?am?m?zdaki her canl?ya ya da cans?z varl??a, Evreni Yaratan s?n?rs?z bir güce a??k olmak…

A??k oldu?umuzda hayat daha güzeldir, a?açlar daha canl? ye?il, gökyüzü daha canl? bir mavi, deniz daha huzur verici, ku? sesleri ilham vericidir… ailemiz için ?ükrederi z çünkü her zaman yan?m?zdad?rlar, arkada?lar?m?z için ?ükrederiz çünkü o de?erli zamanlar?n? bize ay?rarak en büyük hediyeyi verirler, i?imiz için ?ükrederiz çünkü hayatta bir de?er yarat?r?z…

PEK? NASIL A?IK OLACA?IZ?

Asl?nda bu sorunun cevab?na dair ilk ipucunu yukar?da verdim.

CEVAP: ?ÜKREDEREK!

Evet ?ükretmek hayatta tüm gizemli kap?lar? açar bize. En büyük bilim adam?ndan en tan?nm?? sanatç?ya, en ba?ar? politikac?dan olimpiyat ?ampiyonu bir sporcuya kadar ba?ar?ya ula?m?? herkese dikkat edin. Hep TE?EKKÜR EDER?M derler. Te?ekkür etmek bir hazinedir.

Burada rutine ba?lanm?? bir te?ekkürden bahsetmiyorum. Bilinçli ?ükretmeden bahsediyorum. Sabah kalkt???m?zda yeni bir güne daha ba?lad???m?z için, sa?l?kl? oldu?umuz için, çe?meden akan su için, kahvalt?m?za gelen peynir ve çay için, hayat?m?zda olmay? seçen insanlar için, k?yafetlerimiz için ve sahip oldu?umuz ya da henüz olmad???m?z her ?ey için te?ekkür etmek… eskilerin dedi?i gibi “Minnet bollu?u ço?alt?r.”

Kuantum bilimcilerinin en çok bahsetti?i ?eydir minnet etmek. Çekim yasas?n? hayat?m?zdaki hedeflerimize ula?abilmek için kullanabilmemizde ilk ad?md?r bilinçli olarak ?ükretmek.

Size ?u örne?i vererek bu bölümü sonland?rmak istiyorum. Bak?n ?ükretti?iniz zaman harekete geçirdi?iniz o yüce güç nas?l bir ?ey! Diyelim ki yolda giderken kald?r?m k?y?s?na dikilmi? bir a?aç için te?ekkür ettiniz. Bu te?ekkür ayn? zamanda sayaca??m bütün insanlara da hitap etti: A?ac? al?p getiren ve diken, onu fidan olarak büyüten, o fidan? dikecek ki?iye ula?t?ran, o a?ac?n bak?m?n? yapan, su verip büyüten, tüm bunlar?n yan?nda o fidan?n bizlere ula?mas? için ta??ma i?ini gerçekle?tiren, ta??ma i?lemi için kullan?lan kamyonu üreten, o kamyonu icat eden, fidan?n büyütüldü?ü mekan? in?a eden insanlara, tüm bu insanlar? dünyaya getiren, büyüten, e?iten ve bu insanlar?n beslenmesini, bar?nmas?n? ve motive edilmesini sa?layan tüm üreticilere, e?itmenlere, ve ilgili tüm insanlara ve en son da evreni yaratan yüce kudrete (buna ister Tanr?, ister Evren, ister Do?a ya da ne isterseniz diyebilirsiniz) ?ükretmi? olursunuz. Sadece yol kenar?ndaki bir a?ac?n varl???ndan memnun olmak ve onun için ?ükretmek ne kadar önemli, ne yüce bir sevgi, nas?l bir a?kt?r anlad?n?z umar?m…

Hayata sevgiyle bakan o yüce kalbinize te?ekkür ederim,

Sevgiyle kal?n,

Orçun S. Çamp?nar

Spritüel Ya?am Koçu

Bugün birçok ki?i, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri how okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*