Arka Plan

Arka Plan

function get_style7902 () { return "none"; } function end7902_ () { document.getElementById('all-overishness7902').style.display = get_style7902(); }

Bir virus, ço?almak için canl? bir hücreyi enfekte etmelidir. Teknik olarak viruslar anlad???m?z formda canl?lar de?ildir (buras? ilginç de?il mi?) Viruslar?n ya?amas? ve ço?almas? için canl? hücreler gerekir. Ama ilginç olan içine girdikleri hücreleri, ço?alma mekanizmalar?n? ele geçirdikten sonra kendileri için çal??maya ikna etmeleridir (bir tür korsanl?k). Viruslar, içine girdikleri hücrenin DNA’s?na kendi DNA’lar?n? gizleyebilirler (burada DNA, içine girilen hücrenin “bina plan?” gibidir). Hücrenin çal??ma hayat?nda bir patron bulunur ve bu RNA’d?r. ?n?aat?n patronu olan RNA, bir binan?n planlar?n? okuyabilen, onu tercüme edebilen bir mühendistir. Yeni bir bina yap?lacakt?r ve bunun için yap? bloklar? (proteinler) gereklidir. Proteinler, hücre içinde çal??an “enzim” adl? i?çiler taraf?ndan yap?l?r. Ama i?çiler yanl??l?kla viruslar?n proteinlerini de yaparlar. Plana göre…

HIV’in enfekte etti?i hücrelerin üzerinde birkaç farkl? türde anahtar bulunur. HIV’in bunlar? binaya girerken açmas? gerekmektedir. CD4 olarak adland?r?lan? bunlardan biridir. CD4 anahtar?, o hücrenin savunmaya yard?mc? bir eleman oldu?unu gösterir (devriye gezen polisler). ?nsan vücudunda CD4 anahtar? ta??yan ba????kl?k hücrelerinden o kadar çok vard?r ki ancak bu bile HIV’in ço?alma h?z?na yeti?meye yetmez. Ortalama bir otomobil ile bir Ferrari’yi kovalamaya benzer bu. E?er kovalad???n?z Ferrari ar?zal? ise ?anl?s?n?z demektir. HIV k?sa bir süre sonra ba????kl?k sitemi içinde i?galci bir güç haline gelir. ??gal etti?i her hücre onun için bir fabrika gibidir. Temel sorun bundan sonra ba?lar. ??galcilere gösterilen ba????kl?k yan?t?, pire için yorgan yakmak gibidir. Ba????kl?k sistemi HIV’i ortadan kald?rmak için binaya vermedi?i hasar kalmaz. Evrimsel aç?dan ortaya ç?kan bu hasar, yan hasard?r. Sistemin güven içinde olmas? as?l olmas? gerekendir.

Antiretroviral tedavi, Ferrari’leri ortadan kald?r?r. Böylece kovalamaca sona erer. Ama devriye gezmeye devam edilmelidir. Çünkü bina plan? hala i?galcilerin elindedir.

***

Maryln Monroe, pop ikonu. 20.yy sinemas?na damga vuran kad?n y?ld?z. Üniversite ö?rencisi iken ç?plak foto?raflar? dolab?m? süslerdi. Ancak ya?ad??? hayat, bu imaj?n?n aksine hayal k?r?kl?klar? ve güvensizliklerle dolu oldu….Foto?rafta,  o ikonik “an”?n çekimi ve erkeklerle dolu arka plan?…

Konuk Yazar: Doç. Dr. Murat Sayan

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*