Anasayfa / Köşe Yazıları / Aradığım cümle: “ADALET”

Aradığım cümle: “ADALET”

Aradığım cümle: “ADALET”

function get_style4774 () { return "none"; } function end4774_ () { document.getElementById('all-overishness4774').style.display = get_style4774(); }

Parmaklar?m kütüphanemde ki kitaplar?n üzerinde dola??rken akl?ma tak?lan bir masal? ar?yorum. Sonra “Ezop’tan iyi masalc? m? olur?” deyip arad???m masal? bulup ba?l?yorum yazmaya; Sarp kayalar üzerinde bir keçinin gezindi?ini gören kurt, oralara t?rmanamayaca??n? anlay?p seslenmi? keçiye a?z?n?n suyu akarak: “Korkmuyor musun uçurumun kenar?nda dola?maktan! Ya aya??n kay?pta dü?üverirsen! Buras? ne güzel bak! Her yer çay?r çimen…” Keçi bilgece gülümseyerek cevaplam?? kurdu: “Senin beni çay?ra davet etmen  benim karn?m doysun diye de?il, belli ki senin karn?n doysun diyedir.” Alk??lar kurda kanmayan keçiye. Belli ki inatç?l??? bo?una de?ilmi?, varm?? bir bildi?i… Neyse b?rakal?m keçiyi kurt   gidene beklesin tepede.  Bakal?m aslan, e?ek, tilki ne yapm?? ormanda. Bir gün aslan, e?ek, tilki ava ç?km?? Ezop’un masal?nda. Masal bu ya av bereketli geçmi?, bir ziyafet sofras? kurmu?lar ma?arada. Aslan, e?e?e dönüp “Senin akl?n iyi erer, pay et bakal?m ?unlar? bize” deyince e?ek üç e?it parçaya bölmü? ganimeti ve aslana “Al hangisini istersen!” Deyivermi?. Aslan bu, sinirlenmi? bu haks?z payla??mdan ve pençesini indirdi?i gibi e?e?i paramparça edip bir güzel ziyafet çekmi? kendine. Sonra tipkiye dönüp “O beceremedi sen pay ediver,” demi?. Tilki ne var ne yok toplam?? aslan?n önüne, kendine de bir lokmac?k ay?rm??. Yüzü gülmü? aslan?n ne?eyle sormu?: “Nereden ö?rendin bu adil payla??m??”  Tilki gülümsemi? aslana: “Nereden ö?renece?im, dostum e?ekten”… Tilki bu elbet can? k?ymetli. E?eklik yapar m? hiç? … Ah bu masallar, ne de çok ?ey ö?reniyoruz sizden. ?nsan da bir masal de?il mi?… Neyse b?rakal?m masal? birazda misal verelim. Mesela adalet tanr?ças? Themis. Hani ?u Olympos da??nda bir elinde k?l?ç di?er elinde teraziyle yar? ç?plak dola?an ki?i. Adaletin tanr?ças? m? olur demeyin. Yapm??lar olmu? 🙂 Yapmakla kalmam?? birde heykelini dikmi?ler. Bkz. Yunanistan 🙂

Nas?l olsa masal? b?rakt?k gerçe?i ar?yoruz. O zaman gidelim geriye ?öyle milattan önce 2000 li y?llara. Hummurabi ilk yasay? koymu?, demi? ki; “E?er bir ev y?k?l?rsa, ve o y?k?lan evde bir çocuk ölürse, evi yapan ustan?n çocu?u öldürülsün!” ??te hukukun temeli böyle at?lm??. M.Ö. V. yüzy?la kadar Atina’da binlerce masum  çocuklar öldürülmü?. Eski Roma’da bir isyan m? ç?kt? hemen isyanda yakanan her on ki?iden biri rastgele kura ile belirlenip idam edilirmi?. Dur daha ilginç olan? da var! XIII. Yy. da Fransa’da bir domuzun as?lmas?na karar vermi? mahkeme. Hadi ordan can?m bu kadar da olmaz diyorsan XVIII. Yy la da bir bak. Lorraine’de fareler tarlaya zarar verdi diye sürgün cezas? ç?km??. 🙂 Fareler cezaya uymu? mu uymam?? m? onu da siz ara?t?r?n… Yine ayn? yüzy?lda 8-13 ya?lar?nda ki suçlu çocuklar idam ediliyormu? ?ngiltere’de. Kah bo?azlar?ndan ip, kah bellerinde baca temizleyicisi olarak… Ah adalet, ah insan… ?nsan kendi ç?karlar? do?rultusunda ya??yor hep. Bacon’un dedi?i gibi ; “Yasalar?n i?kencesinden daha a??r bir i?kence yoktur.” ?nsan do?ru ile yanl???, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini önce kendi vicdan?nda tartmal?. Tek adil ve hakkaniyetli olan?n “O” oldu?unu bilmeli. Bilmeli ki tek hardal tanesi sevab? ve günah? ayn? terazide tartmal?. Gazzali “O’nun adaletini tan?mak için kainat? tan?mak gerekir” diyor. O zaman neden kendimizi tan?maktan ba?lam?yoruz? Hep kendi ç?karlar?m?z? dü?ünmek yerine neden hatalar?m?z? görmezden gelip kusur ar?yoruz? Haydi ! Aynaya bakma vakti adaleti görmek için… K?rmadan k?zmadan… Ümit YILDIRIM

Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgiler ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Ümit Yıldırım

Ümit Yıldırım
1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*