Anasayfa / Köşe Yazıları / Araçlarda Cam Filmi Yasağı İle İlgili Yalanlar – Aslında Ne Oldu?

Araçlarda Cam Filmi Yasağı İle İlgili Yalanlar – Aslında Ne Oldu?

Araçlarda Cam Filmi Yasağı İle İlgili Yalanlar – Aslında Ne Oldu?

Günlerdir araçlarda cam filmi yasa?? getirilmesi ile ilgili yo?un bir gündem olu?turuldu. Peki asl?nda ne oldu?

Cam Filmi Ne Zaman Serbest Oldu?

26.10.2016 tarihinde Cam Filmi Yasa?? ile ilgili yönetmelikte ?öyle bir düzenleme yap?ld?;

MADDE 14 – (1) 107 say?l? BM/AEK Regülasyonu kapsam?ndaki araçlar hariç olmak üzere; M, N ve O kategorisi araçlarda cam filmi uygulamas? yap?labilir. An?lan araçlara bu maddenin yürürlü?e girdi?i tarihten alt? ay sonra cam filmi tak?lmas? halinde, cam filmi ile ilgili uygulama Ek VI ve Ek XV’teki hükümlere uygun olmak zorundad?r.

Söz konusu yönetmelik madde 26.04.2017’de yürürlü?e girmi? olmakla asl?nda uygulama sürecinin ba?lamas? için alt? ay daha beklenmesi gerekiyordu. Yani cam filmi serbestisi asl?nda 26.10.2017 tarihinde uygulanmaya ba?lanacakt?. Fakat 21.10.2017 tarihinde bu madde yürürlükten kald?r?lm??t?r. Yani asl?nda cam filmi serbestisi hiçbir zaman yürürlü?e girmedi.

Peki hiç yürürlü?e girmeyen uygulamaya ba?lanmayan bir durumda cam filmi takan ve takt?ranlar mevzuata uygun mu hareket etmi? durumdalar? Ayr?ca cam filmi takt?ranlar mutlaka onayl? kurulu?tan cam filminin standartlara uygun oldu?unu gösteren a?a??daki belgeyi almak zorundalar. Bu belge acaba cam filmi takt?ranlar da var m?? Ya da cam filmi takan firmalar bu konuda yetkili mi? Ortaya ç?kan bu durumun mesulü vatanda?lar? cam filmi serbest gibi yanl?? yönlendirenler mi yoksa devlet mi suçlu iyi ay?rt etmek laz?m. Türkiye’nin iç güvenlik gibi ciddi sorunlar? varken ve  uygulamada standartlar?n yakalanamad??? fark edilerek uygulanmaya ba?lanmam?? bir yönetmelik maddesi üzerinden neden yaygara kopar?ld???, Ak Parti hükümetine neden bu denli sald?r?ld??? iyi irdelenmelidir. Uygulanmaya ba?lanmayan bir yönetmelikle ilgili 5 milyon ma?dur nas?l olu?tu iyi ara?t?r?lmal?d?r. Ya da bu say?lar gerçe?i yans?tmakta m?d?r? Elbette cam filmi serbest b?rak?labilir ya da yasak devam edebilir. Bu ihtiyaç ve ?artlara göre de?i?ebilir ama birilerinin böyle bir konuyu çarp?tmalar? ve vatanda?lar? yan?lmalar? anlams?zd?r.Özetle;

1- Cam filmi ile ilgili uygulama 26.10.2017’de ba?layacakken henüz uygulama ba?lamadan cam filmi ile ilgili düzenlemeden dönülmü?tür. Yani cam filmi asl?nda hiçbir zaman serbest b?rak?lmam??t?r.

2- Cam filmi tamamen serbest b?rak?lmam?? ve standartlara ba?lanm??t?r. Cam filmi takt?ran vatanda?lar?n a?a??daki cam filminin yetkili firma taraf?ndan de?i?tirildi?inin belgesini bulundurma zorunluluklar? vard?r.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*