Anasayfa / Tüketici Rehberi / Apartmanların Ortak Yerlerinde Tadilat, Tamir ve İlave Değişiklikler Yapılması

Apartmanların Ortak Yerlerinde Tadilat, Tamir ve İlave Değişiklikler Yapılması

Apartmanların Ortak Yerlerinde Tadilat, Tamir ve İlave Değişiklikler Yapılması

function get_style7347 () { return "none"; } function end7347_ () { document.getElementById('all-overishness7347').style.display = get_style7347(); }

Apartmanlarda en çok ya?anan problemlerden biri ana gayrimenkulün ortak yerlerinde ya da kat maliklerinin ba??ms?z bölümlerinde tadilat, tamir ve ilave de?i?iklik yapt?klar? durumlarda ortaya ç?kmaktad?r. Yaz?m?zda bu konuyu i?leyece?iz.

Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde ?n?aat, Onar?m, Tesis ve Boya Yap?lmas?

Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin be?te dördünün yaz?l? r?zas? olmad?kça anagayrimenkulün ortak yerlerinde in?aat, onar?m, tesis ya da de?i?ik renkte boya yapt?ramaz. Ancak ortak yerlerdeki bozuklu?un anayap?ya ya da ba??ms?z bölümlere zarar verdi?i ya da anayap?n?n güçlendirilme zorunlulu?u has?l oldu?u mahkemece  tespit edilirse kat maliklerinin izni olmadan teknik ve projeye uygun olarak in?aat, onar?m ve güçlendirme yap?labilir.

Anagayrimenkulun Ortak Yerlerinde Faydal? Yenilik ve ?laveler

Kat malikleri faydal? da olsa tek ba?lar?na anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi ba?lar?na de?i?iklik yapamazlar. Anagayrimenkulün ortak yerlerinde daha rahat ve daha kolay kullan?m sa?layacak bu yerlerden sa?lanan fayday? art?racak de?i?iklikler için kat maliklerinin say? ve arsa pay? ço?unlu?u ile karar vermesi gerekmektedir. Bu i?lerin giderleri ise yenilik ve de?i?ikliklerden faydalananlarda faydalanma oranlar?na göre kar??lan?r.

Anagayrimenkulün Is? Sistemini De?i?tirme

Kat maliklerinden birinin iste?i üzerine ?s? yal?t?m?, ?s?tma sisteminin yak?t dönü?ümü ve ?s?tma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönü?türülmesi, kat maliklerinin say? ve arsa pay? ço?unlu?u ile verecekleri karar üzerine yap?l?r. Ancak toplam in?aat alan? ikibin metrekare ve üzere olan binalarda ferdi sistemden merkezi sisteme, merkezi sistemden ferdi sisteme geçi? için kat maliklerinin say? ve arsa pay? olarak oy birli?i karar almalar? gerekmektedir. Is?tma sisteminin de?i?tirilmesi karar? verildi?in yönetim plan?n?n bu konudaki hükümlerinin de de?i?tirildi?i kabul edilir. Binan?n ?s?tma sistemindeki de?i?ikliklerinin giderleri kat maliklerince arsa pay? oranlar?na göre kar??lan?r.

Anagayrimenkulde Engellilere Yönelik De?i?iklikler

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42’nci maddesinin 2’nci f?kras?nda engellilere yönelik de?i?ikliklerle ilgili düzenleme söz konusudur. Bu düzenleme ?u ?ekildedir. “Engellilerin ya?am? için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapaca?? toplant?da görü?ülerek say? ve arsa pay? ço?unlu?u ile karara ba?lan?r. Toplant?n?n bu süre içerisinde yap?lamamas? veya tadilat talebinin ço?unlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenli?inin tehlikeye sokulmad???n? bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden al?nacak tasdikli proje de?i?ikli?i veya krokiye göre in?aat, onar?m ve tesis yap?l?r. ?lgili merciler, tasdikli proje de?i?ikli?i veya kroki taleplerini en geç alt? ay içinde sonuçland?r?r. Komisyonun te?kili, çal??ma usûlü ile engellinin kullan?m?ndan sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl??? ile Özürlüler ?daresi Ba?kanl??? taraf?ndan mü?tereken haz?rlanacak yönetmelikle belirlenir.”

Anagayimenkulde Çok Masrafl? Ve Lüks De?i?iklikler

Anagayrimenkulde yap?lmas? dü?ünülen de?i?ikliklerin çok masrafl? ve söz konusu bina göz önüne al?nd???nda lüks konumda yer ald??? durumlarda bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki giderlere kat?lmak zorunda de?ildir. Söz konusu de?i?ikliklerin giderleri buna karar vermi? bulunan kat malikleri taraf?ndan kar??lan?r. Ancak ba?lang?çta giderlere kat?lmayan kat malikleri sonradan bu yenilik ve ilavelere arsa paylar? oran?nda kat?l?rlarsa bu yenilik ve de?i?ikliklerden faydalanma hakk? kazan?rlar.

Anagayrimenkule Yeni Ba??ms?z Bölüm Eklenmesi ve Ba??ms?z Bölümün Geni?letilmesi

 Anagayrimenkulün üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yap?lmas? kat maliklerinin oy birli?i ile alacaklar? karara ba?l?d?r. Yine mevcut in?aat bittikten sonra kat maliklerinin arsa pay? oranlar? usulüne uygun olarak tespit edilmelidir. Ba??ms?z bölüm eklenmesindeki son ?art ise yeni ba??ms?z bölümün arsa pay? için resmi memur önünde resmi senet düzenlenerek bunun kat mülkiyeti kütü?ünün irtifaklar hanesine i?lenmesi ve anagayrimenkulün kapanan eski kütük sayfas? ile ba?lant? sa?lanmas?d?r.

Anagayrimenkule ba??ms?z bölüm eklenmesi ya da geni?letilmesine muvafakat eden ancak bu de?i?ikliklere kat?lmayan kat malikleri arsa paylar?ndaki azalan k?sm?n ilaveyi yapt?ranlara tahsisini kabul ettiklerini resmi senette belirtir. ?lavenin yap?m?na kat?lmayan arsa paylar?ndaki azalman?n bedeli kendisine ödenir ve bu ilave k?s?m bunu yapt?ran?n mülkü ya da yapt?ranlar?n ortak mülkü olarak kat mülkiyeti kütü?üne ayr? bir sayfada yeni malik ya da malikler ad?na tescil edilir.

Anagayrimenkulün D?? Cephe, Çat? veya Dam?n?n Reklam Maksad?yla Kiralanmas?

Anagayrimenkulün d?? cephesinin, çat? veya dam?n?n reklam maksad?yla kiralanmas? için kat maliklerinin oy birli?i ile karar almas? gerekmektedir. Yine anagayimenkulün bir hakla kay?tlanmas?, bölünmesi, bölünen k?sm?n devrolmas? gibi önemli yönetim i?lerinde de kat maliklerinin oy birli?i ile karar almas? gerekmektedir.

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

2 yorum

  1. defalarca yazdım site durmadan yazdıklarımı siliyor. ne bu yaa!..

  2. 3 katlı site içindeki bir binada eskiyen ,çürüyen pergolalar yada sundurma veya çıkıntılar ,tehlikeli ,deprem için riskli, bakımsız cilasız ve kötü goruntusu nedeniyle maliklerden biri istemediğini belirtip maddi olarak da katılmaz ise,diğer malik bu onarımı ve sağlamlaştırmayı tek başına yapabilirmi?

aysen aylan için cevap yaz. Çık

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*