Anasayfa / Hukuk / Apartman Yönetimi ile ilgili sık sorulan sorular

Apartman Yönetimi ile ilgili sık sorulan sorular

Apartman Yönetimi ile ilgili sık sorulan sorular

function get_style5513 () { return "none"; } function end5513_ () { document.getElementById('all-overishness5513').style.display = get_style5513(); }

Apartman Yönetici Nas?l Atan?r?

Kat malikleri, apartman(anagayrimenkul) yönetimi için kendi aralar?ndan ya da d??ar?dan seçecekleri bir ki?iyi ya da üç ki?ilik bir kurulu görevlendirebilirler. Yönetim için tek ki?inin atanmas? halinde bu ki?iye Yönetici, kurul atan?rsa bu kurula da Yönetim Kurulu denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla ba??ms?z bölümü varsa, yönetici atanmas? mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir ki?inin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundad?r.

 Yönetici, kat maliklerinin, hem say? hem arsa pay? bak?m?ndan ço?unlu?u taraf?ndan atan?r. Yönetici her y?l kat malikleri kurulunun kanuni y?ll?k toplant?s?nda yeniden atan?r; eski yönetici tekrar atanabilir.

Kat Malikleri Apartman Yönetimi Konusunda Anla?amazlarsa Sorun Nas?l Çözülür?

Kat malikleri yönetici atanmas? konusunda anla?amazsa bu durumda gayrimenkulun bulundu?u yerdeki sulh mahkemesine ba?vurarak yönetici atanmas? sa?lanabilir. Mahkeme, di?er kat maliklerini dinledikten sonra yönetici atar. Mahkemece atanan yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine kar?? sorumlu olur

Mahkeme Taraf?ndan Atanan Yönetici Nas?l De?i?tirilir?

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden alt? ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca de?i?tirilemez . Ancak hakl? bir sebep ç?karsa, onu atam?? olan sulh mahkemesi, de?i?tirmeye müsaade edebilir.

Seçilen Yöneticinin Kast ve ?hmali ?le Do?mas? Muhtemel Zararlar ?çin Ne Yap?labilir?

Apartman yönetimlerinde s?kl?kla rastlanan durumlardan biri yöneticinin kasten ya da ihmali neticesinde meydana gelen zararlard?r. Örne?in merkezi ?s?tma sisteminin faturas? için toplanan paralar?n yönetici taraf?ndan ödenmemesi, yöneticinin ihmali yüzünden apartman?n aciliyetli problemlerinin çözülmesinde geç kal?nmas? durumlar?na nas?l önlem al?nabilir? Bunun için yönetici atan?rken kendisiyle yap?lan sözle?mede, teminat göstermesi ?art ko?ulabilir; sözle?mede böyle bir ?art olmasa bile, hakl? bir sebebin ç?kmas? halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebilir.

Apartman Yöneticisinin ?leti?im Bilgileri ?le ?lgili Zorunluluk

Aciliyet ihtiva eden durumlarda ya da normal bir durum kar??s?nda apartman yöneticisiyla kolayca ileti?im kurmak için kanun ?u zorunlulu?u getirmi?tir; “Yöneticinin ad ve soyad? ile i? ve ev adresinin anagayrimenkulün kap?s? yan?na veya giri?te görülecek bir yere çerçeve içinde as?lmas? mecburidir. Bu yap?lmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin ba?vurmas? üzerine ayn? mahkemece, elli Türk Liras?ndan ikiyüzelli Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.”

Apartman Yöneticisinin Görevleri Nedir?

Yöneticinin görevleri Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28 maddesince olu?turulan yönetim plan?nda belirlenir. Bunun yan?nda Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35’nci maddesi yönetim plan?nda aksine hüküm bulunmamak ko?uluyla yöneticiye ?u görevleri yüklemi?tir;

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar?n yerine getirilmesi;

 b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullan?lmas?, korunmas?, bak?m? ve onar?m? için gereken tedbirlerin al?nmas?;

 c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

 d) Anagayrimenkulün genel yönetim i?leriyle korunma, onar?m, temizlik gibi bak?m i?leri ve asansör ve kalorifer, s?cak ve so?uk hava i?letmesi ve sigorta için yönetim plan?nda gösterilen zamanda, e?er böyle bir zaman gösterilmemi?se, her takvim y?l?n?n ilk ay? içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paran?n toplanmas? ve bu avans?n harcan?p bitmesi halinde, geri kalan i?ler için tekrar avans toplanmas?;

 e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili di?er bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolay?siyle do?an borçlar?n ödenmesi ve kat malikleri taraf?ndan ayr?ca yetkili k?l?nm??sa, ba??ms?z bölümlere ait kiralar?n toplanmas?;

 f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligat?n kabulü;

 g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakk?n kayb?na meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin al?nmas?;

 h) Anagayrimenkulün korunmas? ve bak?m? için kat maliklerinin yarar?na olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar ad?na al?nmas?;

 i) Kat mülkiyetine ili?kin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine kar?? dava ve icra takibi yap?lmas? ve kanuni ipotek hakk?n?n kat mülkiyeti kütü?üne tescil ettirilmesi;

 j) Toplad??? paralar? ve avanslar? yat?rmak ve gerekti?inde almak üzere muteber bir bankada kendi ad?na ve fakat anagayrimenkulün yönetici s?fat? gösterilmek suretiyle, hesap açt?r?lmas?;

Apartman Yöneticisinin Defter Tutma ve Belge Saklama Yükümlülü?ü

Apartman yöneticilerinin ve kat maliklerinin en çok hata yapt??? bilinçsiz oldu?u konu defter tutma ve belge saklama yükümlülü?ü olup daha sonra ayr? bir çal??ma yap?labilir bu konuda. ?imdilik k?saca bilgi vermekle yetinelim. Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlar?n? protokolleri, yap?lan ihtar ve tebligat?n özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, (1) den ba?lay?p s?rayla giden sayfa numaralar? ta??yan her sayfas? noter mühüriyle tasdikli bir deftere tarih s?rasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle di?er bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin, her takvim y?l?n?n bitmesinden ba?l?yarak bir ay içinde yönetici taraf?ndan notere kapatt?r?lmas? mecburidir.

Apartman Yöneticisi Defter Tutma ve Belge Saklama Yükümlülü?ünü Yerine Getirmemesi

Defter tutma ve belge saklama yükümlülü?ünü yerine getirmeyen yöneticiye gayrimenkulun bulundu?u yerdeki sulh hukuk mahkemesince 250 Türk Liras?ndan 2.000 Türk Liras?na kadar idari para cezas? verilir.

Yöneticinin ??letme Projesi Yapma Zorunlulu?u

Kat malikleri kurulunca kabul edilmi? i?letme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir i?letme projesi yapar. Bu projede gösterilmesi gereken hususlar;

a) Anagayrimenkulün bir y?ll?k yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlar?;

b) Tüm giderlerden her kat malikine dü?ecek tahmini miktar(giderin türüne göre e?it ya da arsa pay? oran?nda);

c) Tahmini giderlerle di?er muhtemel giderleri kar??lamak üzere vermesi gereken avans tutar? (giderin türüne göre e?it ya da arsa pay? oran?nda);

Bu proje,kat maliklerine veya ba??ms?z bölümden fiilen yararlananlara, imzalar? kar??l???nda veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden ba?layarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakk?nda, karar verilir, gerekirse yeni bir proje haz?rlan?r.

Kesinle?en i?letme projeleri veya kat malikleri kurulunun i?letme giderleri ile ilgili kararlar?, ?cra ve ?flas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci f?kras?nda belirtilen belgelerden say?l?r.

Apartman Yöneticisinin Hesap Verme Yükümlülü?ü

Apartman yöneticisi, kat maliklerine kar?? vekil gibi sorumludur. Yönetici, yönetim plan?nda yaz?l? zamanlarda e?er böyle bir zaman yaz?lmam??sa her takvim y?l?n?n birinci ay? içinde kat malikleri kuruluna, anagayrimenkul dolay?s?yla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yap?lm?? olan giderlerin hesab?na vermekle yükümlüdür.

Kat maliklerinin yar?s? isterse, bunlar?n arsa paylar? ne olursa, olsun yönetim plan?nda yaz?l? zamanlar d???nda da hesab?n gösterilmesi yöneticiden istenebilir.

Apartman Yöneticisine Ücret Ödenir mi?

Apartman yöneticisi ile yap?lacak sözle?mede ya da yönetim plan?nda yöneticiye ücret ödenmesi kararla?t?r?labilir. Yönetici, yönetim plan?nda veya kendisiyle yap?lan sözle?mede bir ücret tayin edilmemi? olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

Apartman Yöneticisi Apartman Giderlerine Kat?l?r m??

Apartman yöneticisinin apartman giderlerine kat?l?p kat?lmayaca?? hususu da çok bilinen ve dikkat edilen bir konu de?ildir. Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulu, kat malikleri aras?ndan atanm?? yöneticinin normal yönetim giderlerine kat?l?p kat?lmayaca??, kat?lacaksa, ne oranda kat?laca??n? kararla?t?r?r. Bu yolda, bir karar al?nmam?? ise, yönetici yönetim süresince kendisine dü?en normal yönetim giderlerinin yar?s?na kat?lmaz.

Apartman Yöneticisinin Yöneticilikten Çekilme Hakk? Var M?d?r?

Kat malikleri, kendilerine dü?en borçlar? ve yükümleri yönetici taraf?ndan noterlikçe yapt?r?lan ihtara ra?men vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaks?z?n, kendine ait sözle?meyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden u?rad??? zarar?n tazminini kat maliklerinden isteyebilir.

Apartman Yöneticisi Nas?l Denetlenir?

Kat malikleri kurulu yöneticiyi her zaman ve devaml? olarak denetleyebilirler. Kat malikleri kurulu denetim i?ini, kendi aralar?ndan say? ve arsa pay? ço?unlu?uyla seçecekleri bir denetçiye veya üç ki?ilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim plan?nda yaz?l? zamanlarda, e?er zaman yaz?lmam??sa, her takvim y?l?n?n birinci ay? içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarz? hakk?ndaki dü?üncelerini bildirir; bu rapor ço?alt?larak birer örne?i taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararlar? ve gerekli gördükleri di?er hususlar?, (1) den ba?lay?p s?ra ile giden sayfa numaralar? ta??yan ve her sayfas? noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak alt?n? imza ederler.

Apartman Yöneticisinin Apartmanla ?lgili Hesaplar?n?n Denetimi Hangi S?kl?kla Yap?l?r?

Hakl? bir sebebin ç?kmas? halinde hesaplar?n denetimi her zaman yap?labilece?i gibi yönetim plan?nda belirlenen süre aral?klar?nda hesaplar denetlenebilir. Yönetim plan?nda süre belirlenmemi?se her üç ayda bir hesaplar denetlenir.

Apartman Yöneticisi Görev Süresi Bitmeden De?i?tirilebilir Mi?

Hakl? sebebin varl??? halinde apartman yöneticisi her zaman de?i?tirilebilir. Apartman yöneticisinin de?i?tirilmesi için hakl? sebebin varl??? durumunda görev süresinin bitmesinin beklenmesine gerek yoktur.

 

Günümüzde multipl ki?i, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k detayl? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

13 yorum

 1. Avatar

  Sayın Rıdvan Bey;

  Ben 300 dairelik bir sitede oturuyorum ve malumunuz her yıl seçimle yönetim kurulu belirleniyor. Seçilen yönetim kurulu sitede oturan birini müdürlükle görevlendiriyor ve o müdüre aidatlardan ciddi bir para ödeniyor. Size sorum yönetim kurulu seçilmiş olan bir siteye müdür atanması zorunlu mudur yoksa değil midir, kanunda bununla ilgili bir madde var mıdır. Şimdiden çok teşekkürler, saygılar.

 2. Avatar
  Lutfu ibrahimbas

  Oncelikle yapmis oldugunuz bu hizmetten dolayi sizlere tesekkur ediyorum. Ben dar gelirli bir aile olarak Toki konutlarinda dairem vardir. Ancak ince iscilik sifir. Zoraki daireleri bize teslim ettiler. Ben daireyi teslim aldim ancak eksiklerini yazarak bimer’e ve basbakanlik toplu konut idaresine gonderdim. 2.5 ay gecmesine ragmen eksikleri halagiderilmedi. Ama ben burada hic oturmadigim halde her ay Aidat:65 TL , Yakit Parasi:85 TL toplam: 150 TL oduyorum. Ne yapmaliyim ? Oturmadigim halde yakit parasinin tamamini mi odemeliyim? Isi kaybi ne oluyor? Yoksa ben sadece ben isi kabini mi odemeliyim. Bilgilendirirseniz cok tesekkur ederim.

 3. Avatar

  Öncelikle kolay gelsin. Benim sorum su :
  Bizim site içerisinde kapıcılar ile site dışından 1şahıs arasında kavga olayı yaşanıyor ve kapıcılar dan 1 tanesi şahsi yaralıyor. Site yönetimi de kapıcının avukat parasını , karşı tarafla uzlaşma parasını ödüyor. Bu ödeme sizce ne kadar yasaldır. Aidat paraları 3. Şahısların şahsi giderleri için harcanabilir mi?

 4. Avatar

  Bulunduğum binada da tapu ma dail bir depo bulunmaktadır bu depoya kiraya verebilir miyim bina sakinlerinden onay almam gerekir mi ?

 5. Avatar

  Sn.Rıdvan Bey,
  Site yönetimi merdiven ve boşluklarına mermer yaptırma kararı aldı ,zemin kata bulunan dairemin mermerleri döşenirken mevcutzemin betonu kırılmadan üzerine tahmini 15-20 cm yükseklikte harç ile mermer döşendi.
  Haliyle kapı eşigim 15-20 cm yükselerek giriş kapımın boyu 15-20 cm kısalarak basık bir hal aldı.
  Bu ugurda yasal bir hakkım var mı konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
  Saygılarımla.

 6. Avatar

  APARTMAN YÖNETİCİSİ GELDİ GELELİ SÜREKLİ PARA DİYOR,BUNDAN DOLAYI YÖNETİCİSİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM..

 7. Avatar

  Apartmanda kat mülkiyeti kanunu uygulanmiyor yani yok ustteki cöplerini balkonimuaza atiyor sulh hukukta dava acssm kazanirmiyim

 8. Avatar

  Ustteki coplerino bize atiyor sulh hukukta da va acsam kazanirmiyim kat mulkiyeti kanunu apartmanda uygulanmiyor

 9. Avatar

  benim aldıgım aparmanda inşaat sirketi sahibi kendi ismini soyismini verdi apartmana bunun için ne yapabilirim

 10. Avatar

  Başka aday olmadığı için kerhen 6 yıldır 10 daireli apartmanda yöneticilik yapıyorum. Bir defa imza sirküsü çıkarmıştım. Banka hesabını takip için banka her yıl imza sirküsü çıkarmanız gerekir diyor. Aklım yatmadı. Siz ne dersiniz

 11. Avatar

  İyi çalışmalar, Apartmanımızda bulunan yönetici yılın yaklaşık 10 ay almanyada yaşamktadır ve yöneticiliği bırakmamakatdır. Yönetici olabilmesi için türkiyede ikamet etme süresi ile ilgili bir kanun varmıdır acaba. Saygılarımla.

 12. Avatar

  denetim kurulu ibra edilmedi. Defterleri de vermiyor. Ne yapmalıyım?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*