Anasayfa / Hukuk / Apartman Nasıl Yönetilir, Kararlar Nasıl Alınır?

Apartman Nasıl Yönetilir, Kararlar Nasıl Alınır?

Apartman Nasıl Yönetilir, Kararlar Nasıl Alınır?

function get_style5778 () { return "none"; } function end5778_ () { document.getElementById('all-overishness5778').style.display = get_style5778(); }

Apartman Kim Taraf?ndan Yönetilir?

Apartman, kat malikleri kurulunca yönetilir. Yönetici ve Yönetici Kurul atanmas? da kat malikleri kurulunca gerçekle?tirilir. Kanunun emredici hükümlerine ayk?r?l?k olmad??? sürece yönetim tarz? da kat malikleri kurulunca kararla?t?r?l?r.

Yönetim Plan? Nedir?

Yönetim plan?, yönetim tarz?n?, kullanmak maksat ve ?eklini yönetici ve denetçilerin alacaklar? ücretleri ve yönetime ait tüm hususlar?n düzenlendi?i bütün kat maliklerini ba?layan sözle?me hükmündedir. Kat malikleri aras?nda anla?mazl?k ç?kt??? takdirde mahkeme önce yönetim plan?na e?er burada hüküm yoksa kanuna göre karar verir.

Yönetim Plan? Nas?l De?i?tirilir?

Yönetim plan? tüm kat maliklerinin be?te dördünün oyu ile de?i?tirilebilir. Ancak yönetim plan? de?i?ikli?ine olumsuz oy kullanan her kat maliki karar tarihinden itibaren bir ay, toplant?ya kat?lmayan kat maliki ise karar? ö?rendi?i tarihten itibaren bir ay ve her halde karar tarihinden itibaren alt? ay  içinde yönetim plan? de?i?ikli?inin iptalini gayrimenkulün bulundu?u yerdeki sulh hukuk mahkemesinden istiyebilir.

Yönetim Plan? Sadece Kat Maliklerini Mi Ba?lar?

 Yönetim plan? ve bunda yap?lan de?i?iklikler, bütün kat malikleriyle onlar?n külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri ba?lar.

 Yönetim plan?n?n ve onda sonradan yap?lan de?i?ikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütü?ünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu de?i?iklikler yönetim plan?na ba?lanarak kat mülkiyetinin kurulu? belgeleri aras?nda saklan?r.

Kat Malikleri Kurulu Ne Zaman Toplan?r?

Kat malikleri kurulu, yönetim plan?nda belirlenen zamanlarda toplan?r. Y?lda bir defa toplant? kanuna göre zorunludur. Kat malikleri kurulu, yönetim plan?nda ne zaman toplan?laca?? kararla?t?r?lmam??sa her y?l Ocak ay? içerisinde toplan?r. Bu toplant?n?n d???nda önemli bir sebebin ç?kmas? halinde yönetici, denetçi ya da kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine kar malikleri kurulu her zaman toplanabilir. Bu toplant? için toplant? tarihinden en az on be? gün önce imzalatt?r?lacak bir ça?r? ya da iadeli taahhütlü mektupla toplant? sebebi, yeri ve tarihi bildirilmelidir. Ayr?ca ça?r? yap?l?rken toplant?da yeter say? sa?lanamazsa ikinci toplant?n?n da nerede, hangi tarihte yap?laca?? bildirilmelidir. ?ki toplant? aras?nda en az yedi gün ara olmas? kanunen zorunludur.

Kat Malikleri Kurulu Toplant?s?nda Yeter Say? Nedir?

Kat mülkiyeti kanunundaki özel haller hariç olmak üzere kat malikleri kurulu kat maliklerinin say? ve arsa pay? bak?m?ndan yar?s?ndan fazlas?yla toplan?r ve oy çoklu?u ile karar verir. Burada dikkat edilmesi gereken husus yeter say?n?n sa?lanmas? için hem arsa pay? hem de say? olarak yar?dan fazlan?n sa?lanmas? gereklili?idir. ?lk toplant?da yeter say? sa?lanamazsa en geç 15 gün içerisinde ikinci toplant? yap?l?r. Bu toplant?da ise karar yeter say?s? kat?lanlar?n salt ço?unlu?udur.

Kat Maliklerinin Oy Haklar? Nedir? Kat Malikleri Kurulunda Oylamada Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Her kat maliki arsa pay? oran?na bak?lmaks?z?n tek bir oy hakk?na sahiptir. Ancak birden fazla ba??ms?z bölüm sahibi olan kat malikinin her ba??ms?z bölüm için bir oy hakk? vard?r. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus bu oy hakk?n?n tüm oylar?n üçte birinden fazla olmamas?na dikkat edilmesi gerekti?idir. Oy hesab? yap?l?rken kesirler dikkate al?nmaz. Bunun d???nda bir ba??ms?z bölümün birden çok maliki varsa bu durumda bir oy haklar? olup ba??ms?z?n bölümün maliklerinin içlerin vekalet verece?i biri temsil eder. Kat maliklerinden ehliyetsiz olan varsa onu kanuni temsilcisi temsil eder.

Görü?melerde bir kat maliki hakk?nda karar al?nacaksa söz konusu kat maliki oy kat?lmaks?z?n toplant?da haz?r bulunabilir. Kat maliklerinden biri oyunu yetkili vekil oyu ile kullanabilir. Vekil tayin edilen ki?i oy say?s?n?n yüzde be?inden fazlas?n? kullanmak üzere vekil tayin edilemez. K?rk ve daha az say?daki kat mülkiyetine tabi ta??nmazlarda bir ki?i en  fazla iki ki?iye vekalet edebilir.

Kat Malikleri Kurulunda Al?nacak Karar Kimleri Ba?lar?

Anagayrimenkul kat malikleri kurulu taraf?ndan sözle?me, yönetim plan? ve kanun hükümlerine göre al?nacak kararlara göre yönetilir. Al?nan bu kararlar bütün kat maliklerini, külli ve cüzi haleflerini, yönetici ve denetçileri ba?lar. Anagayrimenkulle ilgili ç?kacak her türlü uyu?mazl?k kat malikleri kurulu taraf?ndan çözülür ve karara ba?lan?r. Bir husus hakk?nda daha sonra da benzeri bir sorun ç?karsa bu hususta al?nm?? olan daha önce karara göre çözülür.

Kat Malikleri Kurulu Kararlar?n?n Kayd? Nas?l Tutulur?

Kat malikleri kurulu kararlar? (1) den ba?lay?p s?rayla giden sayfa numaralar? ta??yan her sayfas? noter mühüriyle tasdikli bir deftere yaz?larak, toplant?da bulunan bütün kat maliklerince imzalan?r; karara ayk?r? oy verenler bu ayk?r?l???n sebebini belirterek imza koyarlar.

Kat Malikleri Kurulu Kararlar?na Kar?? Ba?vurulacak Hukuki Yol Var M?d?r?

Kat malikleri kurulu kararlar? al?n?rken ayk?r? oy kullanan kat maliki karar tarihinden itibaren 1 ay içinde gayrimenkulun bulundu?u sulh hukuk mahkemesinden karar?n iptalini için dava açabilirler. Toplant?ya kat?lmayan kat malikleri ise karar? ö?rendikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ve her halde karar tarihinden alt? ay içinde gayrimenkulun bulundu?u sulh hukuk mahkemesinden karar?n iptali için dava açabilirler. Kat malikleri kurulunda olumlu oy kullanan kat maliki karar?n iptali için dava açma hakk? yoktur. Kat malikleri kurulu kararlar?n?n yok hükmünde ya mutlak butlanla hükümsüz oldu?u hallerde süre ?art? aranmaz. Örne?in yeter say? kural?na uyulmadan karar al?nm??sa bu karara kar?? her zaman iptal davas? aç?labilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plan?na ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal karar?n? verir ve bunun, tesbit edece?i k?sa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebli? eder. Hakimin verdi?i karar?n yerine getirilmesi zorunludur. Hakimin karar? yerine getirilmedi?i takdirde karar? yerine getirmeyenlere 250 Türk Liras?ndan 2000 Türk Liras?na kadar idari para cezas? verilir.

Günümüzde çoklu ki?i, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*