Anasayfa / Tüketici Rehberi / Apartman Giderleri ve Kat Maliklerinin Yükümlülükleri Konusunda Sık Sorulan Sorular

Apartman Giderleri ve Kat Maliklerinin Yükümlülükleri Konusunda Sık Sorulan Sorular

Apartman Giderleri ve Kat Maliklerinin Yükümlülükleri Konusunda Sık Sorulan Sorular

function get_style7278 () { return "none"; } function end7278_ () { document.getElementById('all-overishness7278').style.display = get_style7278(); }

Yaz?m?zda apartmanlar ve toplu yap?larda giderlerin kar??lanmas? ve bu giderler ile ilgili kat maliklerinin yükümlülükleri ile ilgili s?k sorulan sorular? cevaplamaya çal??aca??z.

Kat maliklerinin apartman giderleri ile ilgili yapaca?? ödemeler neye göre belirlenir?

Kat maliklerinin ne oranda giderlere kat?laca?? konusunda bir anla?ma varsa öncelikle bu uygulan?r. E?er kat malikleri aras?nda bir anla?ma yoksa bu durumda kat malikleri; kap?c?, kaloriferci, bahç?van ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa e?it olarak kat?l?r. Bununla birlikte kat malikleri anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bak?m, koruma, güçlendirme ve onar?m giderleri ile yönetici ayl??? gibi di?er giderlere ve ortak tesislerin i?letme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa pay? oran?nda kat?l?rlar.

Kat malikleri faydalanmad?klar? ortak giderlere kat?lmak zorundalar m??

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakk?ndan vazgeçmek veya kendi ba??ms?z bölümünün durumu dolay?s?yla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmad???n? ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans pay?n? ödemekten kaç?namaz.

Ortak giderler konusunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikine kar?? hangi yollara ba?vurulabilir?

Gider veya avans pay?n? ödemeyen kat maliki hakk?nda, di?er kat maliklerinden her biri veya yönetici taraf?ndan, yönetim plan?na, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava aç?labilir, icra takibi yap?labilir. Gider ve avans pay?n?n tamam?n? ödemeyen kat maliki ödemede gecikti?i günler için ayl?k yüzde be? hesab?yla gecikme tazminat? ödemekle yükümlüdür.

Ortak gidere kat maliklerinden birinin ya da ba??ms?z bölümden yararlanan?n kusuru sebep olmu?sa ne yap?labilir?

E?er ortak gidere kat maliklerinden biri ya da ba??ms?z bölümden yararlananlardan biri sebep olmu?sa di?er kat malikleri yapt?klar? ödemeler için kusuru olan kat maliki ya da ba??ms?z bölümden yararlanana rücu edebilirler.

Ortak giderler konusunda kirac?n?n yükümlülü?ü nedir?

Kirac? ortak giderler konusunda kat maliki ile birlikte mü?tereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kirac?n?n sorumlulu?u ödemekle yükümlü oldu?u kira miktar? ile s?n?rl? olup, yapt??? ödeme kira borcundan dü?ülür.

 

Borcunu ödemeyen kat malikine kar?? ba?vurulacak ba?ka yollar var m??

Mahkemece tesbit edilen borcunu ödemiyen kat malikinin ba??ms?z bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yaz?l? istemiyle bu borç tutar? için, di?er kat malikleri lehine kanuni ipotek hakk? tescil edilir.

Kat malikleri anagayrimenkulde yap?lacak faydal? de?i?ikliklere ne oranda kat?lmak zorundad?rlar?

Anagayrimenkulde yap?lacak faydal? de?i?ikliklerin giderleri yeniliklerden faydalanlar?n faydalanma oran?na göre kar??lan?r.

Kat malikleri anagayrimenkulde yap?lacak çok masrafl? ve lüks de?i?ikliklerin giderlerine kat?lmak zorundalar m??

Kat malikleri çok masrafl? ve lüks yeniliklerin giderlerine kat?lmak zorunda de?ildirler. Ancak giderlere kat?lmayan kat maliklerinin bu tesislerden yararlanma hakk? yoktur.

Binan?n ?s? sisteminin de?i?mesi halinde giderlere kat?lma nas?l olur?

Binan?n ?s?tma sistemindeki de?i?ikliklerinin giderleri kat maliklerince arsa pay? oranlar?na göre kar??lan?r.

 

Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgiler how okumak? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*