Anasayfa / Köşe Yazıları / Ankara’dan Gezici Festival Geçti

Ankara’dan Gezici Festival Geçti

Ankara’dan Gezici Festival Geçti

function get_style7654 () { return "none"; } function end7654_ () { document.getElementById('all-overishness7654').style.display = get_style7654(); }

Festival afi?i28 Kas?m–4 Aral?k tarihleri aras?nda Ankara’dan 20. Gezici Festival geçti. Dile kolay yirmi y?ld?r sinemaseverlerle bulu?an Gezici Festival, bu y?l “Dünya Sinemas?”, “Sinema A?k?na!”, “Türkiye 2014”, “Çocuk Filmleri”, “K?sa ?yidir”, “20 Y?l?n En ?yi K?salar?”, “Murathan Mungan: Gerçe?e Aç?lan Üç Kap?”, “Tuncel Kurtiz”, “Müzede Bir Gün”, “CANAN: Uyand?ran Masallar” ve “Osmanl?’dan Manzaralar” bölümlerinden olu?uyordu.

En geni? film seçkisinin yer ald??? “Dünya Sinemas?” bölümünde izledi?im ?srail, Fransa, Almanya ortak yap?m? “Viviane Amsalem’in Bo?anma Davas?”, pasif-agresif ki?ilik bozuklu?uyla malul kocas?ndan be? y?l boyunca bo?anmaya çal??an bir kad?n?n, yani filmin ad?ndan da anla??labilece?i gibi Viviane Amsalem’in mücadelesini anlat?yordu. ?srail’de evlenme, bo?anma gibi medeni hukuku ilgilendirilen konular dini mahkemeler taraf?ndan görülüyor. Y?llard?r kocas?ndan ayr? ya?ayan ve bo?anabilmek için kocas?n?n onay?n?, bo?anma belgesi “gett” almas? gereken Viviane Amsalem, hem kocas?yla hem de mahkeme yarg?c? konumundaki Yahudi din adam? rabbilerle çetin bir mücadelenin içine giriyor. Tamam? mahkeme ve bekleme salonunda geçen film, kocan?n mahkeme huzuruna getirilmeye çal???lmas?yla, taraflar?n ve ?ahitlerin dinlenmesiyle, avukatlar?n kar?? taraf? sorgulamas?yla, taraflar?n birbirleriyle yüzle?mesiyle ilerliyor. Filmi minimal film izleme tecrübesi ve sabr? olanlara tavsiye ederim.

“Sinema A?k?na!” bölümü, sineman?n kendisine odaklanm?? filmlerden olu?uyordu. Bu bölümde izledi?im ünlü Frans?z yönetmen Jean-Luc Godard imzal? “Dile Veda”, anlat?m?yla bana a??r gelse de üç boyutlu olmas?yla ve kameran?n, görselin, sineman?n olanaklar?n? sunmas?yla ilginç bir sinema tecrübesiydi. ?ranl? yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin ünlü yönetmen Mohsen Makhmalbaf oldu?unu söyleyerek zengin bir aileyi kand?rmaya çal??an Sabzian adl? i?siz bir adam?n hikâyesini anlatt??? “Yak?n Plan” filmi ise tam bir sinema ?öleniydi.

“Türkiye 2014” bölümünde yönetmeni Dervi? Zaim’in de kat?l?m?yla gösterilen “Bal?k” filmi, do?a-insan çeli?kisine ve insan?n kazanma h?rs?na dikkat çeken ba?ar?l? bir yap?md?. Yöneltti?im “Bir yanda ana ak?m sinema var, bir yanda da art?k sa?lam bir damar olu?turdu?unu söyleyebilece?imiz ba??ms?z Türkiye sinemas? var. Sinema dili oldukça olgunla?m?? bir yönetmen olarak sizin filmlerinize bakt???m?zda hem ak?p giden bir hikâye hem de güçlü bir alt metin var. Bir filminizi iki üç kere izlesek belki her seferinde farkl? noktalar? yakalayaca??z. Bu ba?lamda Türkiye sinemas?nda özgün bir yere sahip oldu?unuzu dü?ünüyorum. Siz kendinizi nerede ve nas?l konumland?r?yorsunuz?” soruma Dervi? Zaim, “?ki ana yol var. Bir, minimalizm. Türk sanat sinemas? bunu yap?yor. ?ki, yap?yla oynamak. Bunu yapm?yorlar. Ben naçizane zar?m? yap?yla oynamak konusunda at?yorum. Ve yap?yla oynamak konusunda att???m için de gelenekten daha farkl? nas?l beslenebilirim sorusunu da ayn? zamanda kendime soruyorum. Yani gelene?in bana sundu?u yap?larla günümüzün içeri?ini ve bizim için hayati olan içeri?i nas?l bir araya getirebilirim ve ayaklar? yere basan bir sinema olu?turabilirim gibi bir meselenin pe?indeyim” ?eklinde cevap verdi.

“CANAN: Uyand?ran Masallar” bölümünde üç video gösterimi yap?ld?. “?bretnüma”, “Özel olan politiktir” feminist söyleminden hareketle ve geleneksel olandan da esinlenerek kad?n?n ve bedeninin köyden kente göç sürecindeki dönü?ümünü anlat?yordu. “Vak Vak A?ac?”, merkezine 12 Eylül askeri darbesinin yaratt??? travmalar? alarak yak?n ve uzak siyasi tarihimize yap?lan bir yolculuktu. “Hezeyan” ise bir kad?n?n sanal dünya, fiziksel dünya ve ruhsal dünya aras?ndaki gelgitlerini anlatan dü?ündürücü bir yap?md?.

“K?sa ?yidir” bölümü farkl? ülkelerden k?sa filmleri bizlerle bulu?turdu. “20 Y?l?n En ?yi K?salar?” bölümünü ise salonda uygun yer bulamad???m için çok istememe ra?men izleyemedim. “Osmanl?’dan Manzaralar” bölümü de merak etti?im halde izleyemedi?im bölümlerden biri olarak kald?.

Ankaral? sinemaseverler olarak dolu dolu bir festivali daha geride b?rakt?k. Sade bir sinemasever olarak festivalde eme?i geçen herkese te?ekkür ediyor, Eski?ehir ve Sinop’ta devam edecek festivale yolculu?unda ba?ar?lar diliyorum.

sami.evli@gmail.com

Günümüzde birçok ki?i, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*