Anasayfa / Köşe Yazıları / Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Oy Kullanırken Yapılması Gerekenler

Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Oy Kullanırken Yapılması Gerekenler

Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Oy Kullanırken Yapılması Gerekenler

YÜKSEK SEÇ?M KURULUNDAN B?LD?R?LM??T?R.

16 Nisan 2017 Pazar günü yap?lacak olan Anayasa De?i?ikli?i Halkoylamas?nda oy kullan?rken dikkat etmeniz gereken konular a?a??da belirtilmi?tir.

1. Oy Verme Saatleri :

Saat 07.00 – 16.00 aras? : Ad?yaman, A?r?, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbak?r, Elaz??, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümü?hane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmara?, Mardin, Mu?, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ?anl?urfa, Van, Bayburt, Batman, ??rnak, Ardahan, I?d?r ve Kilis
Saat 08.00 – 17.00 aras? : Yukar?daki illerin d???nda kalan di?er iller

2. Nerede Oy Kullanacaks?n?z?

Sadece Kay?tl? Oldu?unuz Sand?klarda Oy Kullanabilirsiniz.

Nerede ve hangi sand?kta oy kullanaca??n?z, adresinize gönderilen seçmen bilgi ka??d?nda yer almaktad?r. E?er seçmen bilgi ka??d?n?z elinize ula?mad?ysa; buradan, e-devlet kap?s?ndan veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamas?ndan kendinizin ve sizinle ayn? hanede oturan yak?nlar?n?z?n oy kullanaca?? yer ve sand?k numaras?n? ö?renebilirsiniz.

3. TC Kimlik Numaral? Kimli?inizi Unutmay?n?z!

Oy verme günü yan?n?za Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras?n? ta??yan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart? (TCKK), nüfus cüzdan?, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen so?uk damgal? kimlik kart?, pasaport, evlenme cüzdan?, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savc?lar ile yüksek yarg? organ? mensuplar?na verilen mesleki kimlik kart?, avukat, noter ve askerî kimlik kart? gibi kimli?ini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yan?n?zda bulundurmay? unutmay?n?z. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras? olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yan?nda ayr?ca seçmen bilgi kâ??d?n? veya nüfus müdürlüklerince verilmi? nüfus kay?t örne?ini ibraz etmesi ?artt?r.

4. Oyunuzu Kullan?rken

  • Sand?k kurulu görevlisi kimli?inizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yapt?ktan sonra birle?ik oy pusulas?, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanman?z? ister.

 

  • ÖNEML?: Cep telefonu, foto?raf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberle?me sa?lay?c? cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasakt?r ve cezas? bulunmaktad?r. Bu tür cihazlar?n oy verme i?lemi bittikten sonra iade edilmek üzere sand?k kuruluna b?rak?lmas? gerekmektedir.

 

  • Oyunuzu kullan?rken dikkat edece?iniz hususlar ile ilgili bilgi için buraya t?klay?n?z. (Geçerli Geçersiz Oy Pusulas? Örnekleri)

 

  • Mührü, tercih etti?iniz alan?n d???na ta??rmay?n. Birden fazla alana mühür basmay?n. Birle?ik oy pusulas?nda tercih etti?iniz alana “TERC?H” mührünü bas?n ve mührün kurumas?n? bekleyin. Mühürledi?iniz yer d??ta kalacak ?ekilde oy pusulas?n? katlay?p zarfa koyun.

 

  • Zarf? sand??a att?ktan sonra sand?k seçmen listesinde ad?n?z?n bulundu?u yerin kar??s?na imzan?z? at?n.

5. Engelli Seçmenler

Görme engelliler; felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelli aç?kça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o s?rada sand?k alan?nda bulunan akrabalar?ndan birinin, akrabas? yoksa di?er herhangi bir seçmenin yard?m? ile oylar?n? kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yard?m edemez.

Sand?k kurulu ba?kan veya üyeleri, engelli seçmenlere yard?m etmek amac?yla oy verme kabinine giremez oy kullanma s?ras?nda yard?m edemez.

?steyen görme engelli seçmen, yanlar?nda getirdikleri “Oy Pusulas? ?ablonu” arac?l??? ile oylar?n? kullanabilirler. .

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*