Anasayfa / Köşe Yazıları / Allah Kabul Etsin

Allah Kabul Etsin

Allah Kabul Etsin

function get_style5686 () { return "none"; } function end5686_ () { document.getElementById('all-overishness5686').style.display = get_style5686(); }

Bursal? bir çocuksan?z, ya?ad???n?z ?ehirde olan biteni dinleyerek büyümü?sünüz demektir. Ak?ll? telefonlar?na hapsolmu? yeni neslin aksine siz, sokak sokak oyunlarla e?lenmi?, Cuma namaz?ndan ç?kan cemaate selam vermi?, tarihi camilerle ilgili anlat?lan efsanelere hayret etmi?sinizdir.

Buras? Bursa’d?r ne de olsa… Ta?? topra?? alt?n olmasa da, bamba?ka bir hikâye ç?kar kald?rd???n?z her ta??n alt?nda.

Ulu Cami’nin yap?l?? hikâyesini dinlemi?sinizdir, tam olarak kaç kubbesi var biliyorsunuzdur.  Karagöz ile Hacivat neden öldürüldü kimse bilmiyorsa bile sizin mutlaka bir fikriniz vard?r. Somuncu Baba, Emir Sultan, Süleyman Çelebi size hiç de uzak isimler de?ildir. Ama bu 600 küsur y?ll?k tarihi hazinenin; insano?lunun geçici heveslerinin, saltanat hayranl???n?n ve ezilmek bilmez egosunun kurban? olmak üzere oldu?unu henüz duymam??s?n?zd?r.

Üç kap?s? olan Ulu Cami’ ye bir dönem dördüncü bir kap? açt?r?lm??, Hünkâr Kap?s?. Yakla??k iki yüz y?ll?k kullan?mdan sonra da asl?na uygun olmad??? için kapatt?r?lm??. Bursa Valili?i bu kap?y? yeniden açt?rma yolundaki çal??malar?na devam ediyormu? okudu?umuz haberlerden anlad???m?z kadar?yla. Yani hani o çok dalga geçti?imiz “vip” ibadet dönemi ?ehrimizin en önemli tarihi yap?s?na da s?çrayacak galiba… Zira kap? cemaatle namaz k?lmak istemeyen protokol taraf?ndan kullan?lacakm??. Cemaatle namaz k?lmak istemeyen adam?n camide ne i?i var kimse sormayacakm??…

Ulucami gibi tarihi bir binan?n bütün orijinalli?ini, esteti?ini, stati?ini bozmay? göze alman?z? geçtim; o camiden gelip geçmi? bunca evliyan?n, erenin an?s?na ihanet edebilecek olman?za, zengin olman?n ya da “protokol” olman?n Allah’?n evinde farkl? muamele görmenizi sa?layaca??na olan inanc?n?za ?a?t?m.

Hani Allah’?n kar??s?nda hepimiz e?ittik? ?imdi o protokol kap?s?n? kullananlar bizden daha m? e?it olacak yani?

Hani kim zengin kim fakir fark etmezdi? Fark etmedi?i için mi bizimle ayn? kap?dan girmeye imtina ediyor makam sahipleri?

Bu da Yeni Türkiye’nin çökü? döneminin ba?lang?c? m?? Osmanl? halktan koptuktan sonra çökmeye ba?lamad? m??

O kap?dan girip ç?kabilen senden benden daha iyi Müslüman m??

Hem madem cemaatle namaz k?lmak istemiyorsunuz, madem kendinizi herkesten ve her ?eyden üstün görüyorsunuz, alt?n kaplamal? saraylar?n?zda yap?n ibadetinizi. Bunca y?ll?k tarihe, halk?n mabedine dokunmay?n efendiler.

Hay?rl? günler diler, cemaatle namaz k?lman?n anlam?n? da bir ara?t?rman?z? öneririm.

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuma? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*