Anasayfa / Hukuk / Adli Sicil ( SABIKA ) kaydı konusunda sık sorulan sorular

Adli Sicil ( SABIKA ) kaydı konusunda sık sorulan sorular

Adli Sicil ( SABIKA ) kaydı konusunda sık sorulan sorular

Adli Sicil (Sab?ka) Kayd? Nedir?

Vatanda?lar?n kesinle?mi? ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ili?kin bilgilerinin bulundu?u kayda adli sicil kayd? denir.

Adli Sicil Kayd? Nereden Al?n?r, Ücretli Midir?

Adli Sicil Kayd? adliyelerden ücretsiz olarak temin edilebildi?i gibi e-devlet üzerinden de temin edilebilir.

Adli Sicil Kayd?na Neler Kaydedilir?

Adli sicil kayd?na hangi bilgilerin kaydedilece?i Adli Sicil Kanunu’nun 4 maddesinde düzenlenmi?tir. Türk mahkemeleri taraf?ndan vatanda? veya yabanc? hakk?nda verilmi? ve kesinle?mi? mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir.  Buna göre a?a??daki kararlar adli sicile kaydedilir;

1- Hapis cezas? karar?,

2-Hapis cezas?n?n ertelenmesi karar?,

3-Adli para cezalar?,

4-Seçenek yapt?r?ma çevrilen k?sa süreli hapis cezas?,

5- Belli haklar? kullanmaktan yoksun b?rak?lmal? ile ilgili karar,

6- Türk vatanda?? hakk?nda yabanc? mahkemeden verilmi? ve kesinle?mi? olan mahkûmiyet karar?n?n Türk hukuku bak?m?ndan do?urdu?u hak yoksunluklar?na ili?kin olarak Cumhuriyet savc?s?n?n istemi üzerine mahkemece verilen karar,

7- Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlar?yla ortadan kald?ran ?ikayetten vazgeçme veya etkin pi?manl?k dolay?s?yla verilen karar,

8- Ceza zamana??m?n?n doldu?unun tespitine ili?kin karar,

9- Genel veya özel affa ili?kin kanun; özel affa ili?kin Cumhurba?kanl??? karar?,

10- Askerî Ceza Kanununa göre verilmi? mahkûmiyet kararlar?ndaki ferî cezalar,

Adli Sicil Kayd?na Kaydedilmeyecek Bilgiler

A?a??daki bilgiler adli sicile kaydedilmez;

a) Disiplin suçlar?na ve s?rf askerî suçlara ili?kin mahkûmiyet hükümleri,

b) Disiplin veya tazyik hapsine ili?kin kararlar,

c) ?darî para cezas?na ili?kin kararlar,

Adli Sicil Kayd? Nerede Tercüme Ettirilir?

Yurtd??? men?eili firmalar, farkl? ülkelerin vatanda?l?k ve yurtd???nda evlilik i?lemleri, yurtd???nda oturma izni al?nmas? gibi konularda pek çok ülkenin konsolosluklar? veya resmi idareleri sizden i?lemler s?ras?nda yeminli tercümesi ve noter onay? yap?lm?? adli sicil kayd? istemektedir. Bu konuda gerek e-devletten, gerekse size yak?n bir adliyeden alaca??n?z adli sicil kayd? için tercüme ihtiyac? do?du?unda bu i?lemleri kolayl?kla Protranslate.net gibi online hizmet de veren profesyonel bir tercüme firmas?ndan faydalanarak halledebilirsiniz. Evinizi veya i?yerinizi terketmeden gerek yeminli gerekse noterli adli  sicil kayd? (sab?ka kayd?) tercüme i?lemlerinizi hallederek belgeleri adresinize ayn? gün kargolatabilir, kuryeyle gönderilmesini sa?layabilir veya online olarak teslim alabilirsiniz.

 Hükmün Aç?klanmas?n?n Geri B?rak?lmas? Adli Sicile Kaydedilir Mi?

 Hükmün aç?klanmas?n?n geri b?rak?lmas?na ili?kin kararlar, ancak bir soru?turma veya kovu?turmayla ba?lant?l? olarak mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Ba?savc?l???

veya askerî savc?l?k taraf?ndan istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir. Yani yarg? organlar? haricinde ali sicil kayd?nda hükmün aç?klanmas?n?n geri b?rak?lmas?na ili?kin kararlar gözükmez. Ayn? durum kamu davas?n?n aç?lmas?n?n ertelendi?i hallerde de söz konusudur.

Adli Sicildeki Bilgiler Ne Zaman Silinir? 

Adli Sicil Kanunu’nun 9 maddesi uyar?nca  Adlî sicildeki bilgiler;

a) Cezan?n veya güvenlik tedbirinin infaz?n?n tamamlanmas?,

b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlar?yla ortadan kald?ran ?ikayetten vazgeçme veya etkin pi?manl?k,

c) Ceza zamana??m?n?n dolmas?,

d) Genel af,

Halinde Adlî Sicil ve ?statistik Genel Müdürlü?ünce silinerek, ar?iv kayd?na al?n?r.

(2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

(3) Türk vatanda?lar? hakk?nda yabanc? mahkemelerce verilmi? olup 4 üncü maddenin birinci f?kras?n?n (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti ba?lay?c? cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinle?ti?i tarihten itibaren mahkûmiyet karar?nda belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve ?statistik Genel Müdürlü?ünce adlî sicil kay?tlar?ndan ç?kart?larak ar?iv kayd?na al?n?r. Adlî para cezas?na mahkûmiyet hükümleri ile cezan?n ertelenmesine ili?kin hükümler, adlî sicil kayd?na al?nmadan do?rudan ar?ive kaydedilir., 

Adli Sicil Kayd? ve Adli Sicil Ar?iv Kayd? Aras?ndaki Fark Nedir? 

Kesin çizgilerle bir ayr?m yap?lamasa da genel olarak adli sicil kayd?, infaz? tamamlanmam?? sonuçlar? devam eden kay?tlar? ihtiva ederken, adli sicil ar?iv kayd? infaz? tamamlanm??, etkisi ortadan kalkm?? kay?tlar? ihtiva eder. Örne?in sürücü belgesine el konuldu?unda, el konulma süresince bu kay?t adli sicil kayd?nda görünecek olup, el koyma süresi tamamlan?p sürücü belgesi kullan?lma hakk? tekrar do?du?unda bu kay?t ar?iv kayd?na al?nacakt?r. Bunun d???nda adli sicil ar?iv kayd?na ula?ma yetkisi s?n?rl? ki?ilere verilmi?tir. Kanunun 10 maddesine göre

Ar?iv bilgileri;

a) Kullan?l?? amac? belirtilmek suretiyle, ki?inin kendisi veya vekâletnamede aç?kça belirtilmi? olmak ko?uluyla vekili,

b) Bir soru?turma veya kovu?turma kapsam?nda Cumhuriyet ba?savc?l?klar?, hâkim veya mahkemeler,

c) Yetkili seçim kurullar?,

d) Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kurulu?lar? taraf?ndan istenebilir.

 

Adli Sicil Ar?iv Kayd? Ne Zaman Silinir? 

Adli Sicil Kanunu’nun 13’üncü maddesinde ar?iv bilgilerinin ne zaman silinece?i düzenlenmi?tir. Buna göre ar?iv bilgileri;

a) ?lgilinin ölümü üzerine,

b) Anayasan?n 76 nc? maddesi ile Türk Ceza Kanunu d???ndaki kanunlarda bir hak yoksunlu?una neden olan mahkûmiyetler bak?m?ndan kayd?n ar?ive al?nma ko?ullar?n?n olu?tu?u tarihten itibaren;

1. Yasaklanm?? haklar?n geri verilmesi karar? al?nmas? ko?uluyla onbe? y?l geçmesiyle,

2. Yasaklanm?? haklar?n geri verilmesi karar? al?nmas? ko?ulu aranmaks?z?n otuz y?l geçmesiyle,

c) Di?er mahkûmiyetler bak?m?ndan kayd?n ar?ive al?nma ko?ullar?n?n olu?tu?u tarihten itibaren be? y?l geçmesiyle, tamamen silinir.

(2) Fiilin kanunla suç olmaktan ç?kar?lmas? halinde, bu suçtan mahkûmiyete ili?kin adlî sicil ve ar?iv kay?tlar?, talep aranmaks?z?n tamamen silinir.

(3) Kanun yarar?na bozma veya yarg?laman?n yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmad??? karar?n?n kesinle?mesi halinde, önceki mahkûmiyet karar?na ili?kin adlî sicil ve ar?iv kayd? tamamen silinir. 

Adli Sicil Ar?iv Kayd?ndan Silinmeyen Suçlar Hangileridir? 

3682 say?l? Adli Sicil Kanunu ve 5 Nisan 2012 tarihindeki kanun de?i?ikli?i öncesinde 5352 say?l? kanunda ar?iv kayd?ndan silinmesi mümkün olmayan suçlar mevcuttu. Hatta önceden ar?iv kayd?n?n silinmesi için Asliye Ceza Mahkemesine ba?vurulmas? gerekiyordu. Anayasan?n 76 maddesinde belirtilen milletvekilli?ine engel suçlardan mahkumiyetler ile özel kanunlardaki suçlardan mahkumiyetler ar?iv kayd?ndan silinemiyordu. 5 Nisan 2012’deki kanun de?i?ikli?i ile 5352 say?l? kanunun Geçici 2’nci maddenin 2 f?kras? ?u ?ekilde düzenlenmi?tir; “Bu Kanunun yay?m? tarihinde, Anayasan?n 76 nc? maddesi ile baz? özelkanunlarda yer alan ve bir hak yoksunlu?una neden olan mahkûmiyetler bak?m?ndan, ar?ive al?nan veya ?artlar? olu?tu?u halde ya da henüz ?artlar? olu?mad??? için ar?ive al?nmayan kay?tlar hakk?nda 12 nci maddenin birinci f?kras? hükmü uygulan?r.” 

5 Nisan 2012 tarihinde getirilen düzenleme ile yasa da belirtilen sürelerin geçmesi ile tüm suçlar?n ar?iv kayd?ndan silinmesi mümkün hale gelmi?tir.

Adli Sicil Ar?iv Kayd?n?n Silinmesi ?çin Nereye Ba?vurulur? 

Adli Sicil Ar?iv Kayd?n?n Silinmesi için 5 Nisan 2012’deki kanun de?i?ikli?i öncesinde Asliye Ceza Mahkemesine ba?vurulmas? gerekiyordu. Son de?i?iklikle birlikte adli sicil ar?iv kayd?n?n silinmesi için Adlî Sicil ve ?statistik Genel Müdürlü?üne ba?vurulmas? suretiyle ko?ullar vaki oldu?u takdirde adli sicil ar?iv kayd? sildirilebilir.

 

 

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

17 yorum

 1. Avatar

  İyi gunler efendm ben uyusturucu kullanmaltan d.s. burosunda psikologla grsyorum bu sicile islermi. Mahkemeye flanda ckmadm hic 1 sene boyunca denetmli serbestlik burosuna gdp psikologla goruscem . sicilime isleemi ozel guvennlik belgesi alacam adli sicil kaydi temimez ckarmi beni aydinlatin simdiden tesekkrler

 2. Avatar

  Birde bn pisikologla gorusecem 2 gun snraa ordaki gorevliye sordm amareme gdecekmiyim dye hayr dedi sadece rehberle gorseceksn dediler amateme gtme gbi bi durumum varmi bnm uyustruxu bundrmak da degl sucum

  • Avatar

   Merhabalar benim bi sorum olacak gecen gün psikoloktan rapor aldım bana siciline yansir dedi peki bu durumda sicilimi nasıl temizleye bilirim lütfen yardımcı olun tşkler

 3. Avatar

  slm @ sicil kaydımda 2 tane aynı dosya neden var cvp veriismsnz şimdiden tşk Y: 001802015Y0061104(01846599-15) 10.10.2013 5237SA 142/1,B,1;647SA 6.
  BAKIRKÖY;7.ASLCM 19/03/2014 2013/493-2014/175 5A H;1Y DENSER.
  27/03/2015
  3 C: 006802014C0501408(06889651-14) 21.11.2007 5237SA 142/1:B 53/1:
  A-B-C-D-E 143 63 35 62. İSTANBUL;46.ASLCM 5A25G H.12/06/2014
  2014/40-2014/488 09/09/2014

 4. Avatar

  selam size cok acil bir sorum olacak simdiden tsk ederim.
  almanyada irkcilik nedeniyle cikan kavgadan sonra bana dava acilmis ve iftiralar raka arkaya dizilmis bir kac mahkemeye ciktim baktim olmuyor kendimi savundugum halde ellerinden hic bir delil yok. yalanci ifadeler 3 defa ifade degistirdi karsi taraf. ama bana 3 yil hapis verildi ve ben turkiyeye geldim yasal yollarla hic bir sikinti yok 2013 de.. 2014 de askerligime gittim 2015 de geldim ise besladim adli sicil kaydi temizdi. 2016 2ci ayda adli sicil kaydi almaya gittigimde. adli sicil kaydi Vardir diye bir yazi aldim. Bu Bana Nasil Bir slklnti yaratir calistigim is yerinde sorun yasarmiyim. adli sicil kaydinda
  (**) bu isaret var
  MERNİS KİMLİK BİLGİLERİNE GÖRE ALINMIŞ OLAN BU SORGULAMA SONUCU ADLİ
  SİCİL VERİ TABANINDA MEVCUT KAYITLARIN İÇERİĞİ ESAS ALINARAK OLUŞTURULAN
  KRİTERLERİN İŞLETİLMESİ NETİCESİNDE BULUNAN ADLİ SİCİL KAYITLARINI
  GÖSTERMEKTEDİR.

 5. Avatar

  Merhaba hocam birşey soracağım hakkımda hakaret davası var ve savcılık mahkemeye onay vermiş galiba eve polis gelip hakkımda bilgi almış ve mahkeme var demiş böyle birşey olur mu bide sicile işler mi ve %90 engelliyim ben

 6. Avatar

  Merhabalar Rıdvan bey bir vatandaş mülteci taşımaktan içeri girdi ve cezası halen devam etmektedir. sabıka kaydını e-devlet sisteminden çıkartsak sabıka kaydı üzerinde cezası görelmeye devam etmektedir veya beraat kararı çıkmamıştır, cezası devam etmektedir gibi ibareler yer alır mı? teşekkürler

 7. Avatar

  İyi günler. Şahsım adıma 2014 de açılan bir dava da serbest bırakıldım bir sene sonra başka bir olay yüzünden savcılığa ifade verdim ama kağıt dahi gelmedi eve sadece 45 lira para ödedim ama hangi olay için olduğu yazmıyordu. 2016 da büyük bir iftiraya maruz kaldım ve savcılıkta ifade verdim mahkeme kağıdı geldi şu an 17 yaşındayım cezam ne olur aylar kaldı 18’e girmeme ceza 18’den sonra nasıl olur.? Polislik için başvuracağım ama adli sicil kaydımm çıkar mı var mi öğrenmek istiyorum lütfen yardımcı olur musunuz şu an ygsye hazırlanıyorum o zaman hrdefimden vazgeçerim şimdiden teşekkürler

 8. Avatar

  Merhaba benim eşim etek altı görüntüsü çekmekten ceza aldı ve bu ceza para cezasına çevrildi sımdı bir iş için teklif aldı fakat başlayacak olursa adlı sicil kaydı istenecek bu sicil kaydında verilen para cezası görünür mü yada doldurmak icin nasıl bir yol izlemeliyiz desteğiniz icin şimdiden teşekkür ederim

 9. Avatar

  Selamunaleykum benim 1 ay sonra darptan dolayi mahkemem var fakat ben magdur durumdayim ve darp raporum var. Karsi tarafin darp raporu yok. Ben sikayetci olmayacam. Bu durum benim sicilime islenirmi. Ayrica bu sene polis mulakatlarina basvuracam bu duruma da zarar verir mi. Simdiden tesekkurler.

 10. Avatar

  1995 yılında hırsızlık suçundan hapis cezası para cezasına çevrilerek ERTELENDİ.5 yıl bir suç işlemediğimde SABIKA KAYDIMIN silineceği söylendi.2000 yılında sabıka kaydım dilekçe ile başvurmam sonucu silindi.Bu yıl adli sicil kayıtlarıma baktığımda “ Adli Sicil Kaydı Yoktur…ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI VARDIR” ibaresini gördüm.

  Memnu Hakları İadesi Kararı alarak arşiv kaydımı sildirebileceğim söylendi.Fakat mahkeme YASAKLANMIŞ HAKLARIM OLMADIĞI bu nedenle MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI veremeyeceğini yazılı olarak bildirdi.

  1- Arşiv Kaydı nasıl silinir?

  2- 2005 den önce işlenen suçlar için uygulama nasıl olmalıdır?
  3-En son Kasım ayında bir dilekçe yazdım. İkamet adresimden güvenlik soruşturmasına başlanmış.Bu araştırmanın yapılma sebebi nedir?
  Arşiv kaydım nasıl silinebilir?
  SAYGILARIMLA… TEŞEKKÜRLER…

 11. Avatar

  ayşe duman hanım size nasıl ulaşabilrim. konu hakkında bilgi alış verişinde bulunmak içi.

 12. Avatar

  Merhaba.
  Ben 1 hafta önce bir hata yapıp marketten zimmeti ufak derecede para geçirdim.Şirket beni disiplin kuruluna verip alınan karara göre çıkışımı verdiler ve sicilime işleneceği söylendi fakat herhangi bir mahkeme olmadı ve mahkeme kararı olmadan bu suç sicil kaydıma işlenirmi? Herhangi bir kurumsal firmada işe girmeme engel olurmu?

 13. Avatar

  meraba ben fabrikada çalısıyordum , ama amir yüzünden işi bırakmak zorunda kaldım ve bilgi vermesini söyledim ama bilgi söylememiş kimseye devamsız olarka ay sonuna kadar girmişler , beni aradılar siciline işler bu dediler sicil dedikleri bu sicil mi yoksa fabrikanın baglı oldugu kurum mesela iskur sicili mi ?

 14. Avatar

  meraba benim 2012 yılinda üzerime hırsızlık sucu atıldi mahkeme 5 denetim serbesligi verdi aceba dosya nezaman silinir adli sicil kaydindan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*