Adaptasyon

Adaptasyon

function get_style5561 () { return "none"; } function end5561_ () { document.getElementById('all-overishness5561').style.display = get_style5561(); }

Bugün seçim varm??, kim yüzde kaç oy alm??, sabaha nas?l uyan?lacakm?? ilgilenmeyece?im.

Ülkenin gelece?inde pay?m varm??, sorumlulu?un bir k?sm? da benim omuzlar?mdaym?? gibi davranmayaca??m.

Madem aptall?k ya da aptala yatmak prim yap?yor, madem böyle buldunuz rahat etmenin yolunu; ben de kendimi adapte etmek için u?ra?aca??m.

Yanda? medya kanallar?n?n verdi?i haberlerden ba?ka kimseye inanmayaca??m art?k. D?? borç bitti diyorsa muktedir, dört y?l ekonomi okumu? olmama ra?men bakmayaca??m reel rakamlara. Kimsenin özgürlü?üne kar??m?yoruz diyorsa da inanaca??m k?zl? erkekli sohbet etmek özgürlük kapsam?nda de?il ne de olsa.

Bundan sonra olaylara iyi yönlerinden yakla?aca??m, olumlu dü?üncelerle dolduraca??m beynimi.

I??D Kuran’? yeniden yazacakm?? mesela, ne güzel yazs?n tabi, nas?lsa biz ilk yaz?lan? da okumam??t?k ki diye avutaca??m kendimi. Hem buralara gelir de “haydi kad?nlar hepiniz sünnet oluyorsunuz” derlerse, evlenip de göremedi?imiz dü?ünü sünnetimizden sonra görürüz belki, fena m?? Erkeklerin erkekliklerini kutlad?k bunca y?l, bakars?n?z kafa kesenlerle birlikte bize de s?ra gelir.

Hem seçim geçti?ine göre ?u ne zamand?r ellerinde tuttuklar? 49 konsolosluk çal??an? da sal?n?r de?il mi, zaten I??D alt? üstü bir unsur, teröristler mi ki öldürsünler masumlar??

Filistin’de 4500 çocuk ölmü? diye de içlenmeyece?im. Sanki bizim ne suçumuz var ülke olarak ?srail’in yapt?klar?nda?

Kad?n cinayetlerini durduram?yoruz diye de dertlenmeyece?im, zaten dört kad?n dü?üyormu? adam ba??na, azaltmak laz?m kad?n nüfusunu da.

Saçlar?m? kestirece?im mesela, biraz daha kilo verece?im ki al??ay?m s?cak havalarda kara çar?af?n içinde bunalmamaya.

Ülke bölünecek diye üzülüyor millet, ne var ki bu kadar üzülecek, tamam?ndan ne hay?r gördük ki, de?il mi?

Kad?n?n yeri eviymi?, kaç çocuk yapaca??m?za iktidar karar verirmi?, tecavüze u?rasak da do?urmal?ym???z ki devlet bakarm??, niye tak?l?yorsunuz ki? Sanki hangi kad?n hakk? için sava? verdiniz bugüne kadar? Hem ne güzel i?te otural?m evimizde, beyimiz ya?as?n bizim yerimize, o baks?n her türlü derdimize de gökyüzüne de.

Bugün seçim varm??, millet seçimini yapm?? falan bunlarla ilgilenmeyece?im.

A?k? için din de?i?tiren mankenin edepli olmakla ilgili vaaz?n? okuyacak ve evlilik programlar?n?n sezon aç?l??? yapmas?n? bekleyece?im.

Magazin programlar?n? izleyip izleyip, bu kadar özgürlük de fazla can?m, iyi yapt?lar da ald?lar bunlar? uyu?turucudan içeri diye söylenece?im.

Osmanl? genleri ta??makla gurur duyacak ama aç?p tek sayfa tarih okumayaca??m.

Benim gibi olmayan herkesten nas?l nefret ediliyormu? en k?sa zamanda ö?renece?im, bunun için de bol bol miting izleyece?im. En az?ndan tekrarlar?n?.

Millet aya gitmi?, varolu?un s?rr?n? çözmü? falan hikâye. Siz gelin de anlats?n bizim mahalle, bir çaput ba?l?yorsun a?aca, ohhh arzular ?elale!

Milleti anlamaya çal??maktan yoruldum.

Anlatmaya çal??maktan helak oldum. Tel tel saçlar?m? döktüm. Bakt?m olmuyor, vazgeçtim.

Siz haber takip etmeye devam edin, ben Google’dan üç be? ayet payla??p âlemlerin gördü?ü en duyarl? Müslüman olaca??m. Bir de profil foto?raf?m? dört parmak yapt?m m? tamam. Tutmay?n küçük eni?teyi!

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini ebilmek. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*