Anasayfa / Köşe Yazıları / Acım İçin Seni Sorumlu Tutuyorum

Acım İçin Seni Sorumlu Tutuyorum

Acım İçin Seni Sorumlu Tutuyorum

function get_style7060 () { return "none"; } function end7060_ () { document.getElementById('all-overishness7060').style.display = get_style7060(); }

?????n iziEgonun söyledi?i budur. Öfke, endi?e, nefret, k?rg?nl?k, k?skançl?k vb. olumsuz olarak alg?lanmaz hep d??ar?da suçlu aran?r. Suçlayacak kimse yoksa havay? suçlar?z, s?cakt?r, so?uktur, ya?murludur, kasvetlidir. Ya da kendimize ac?maya ba?lar?z.

Geçen gün yine bir Osho kitab?ndan bir bölümü sesli okurken arkada??m ?unu sordu. “S?k?lm?yor musun? Sanki hep ayn? sözler gibime geliyor.” Y?llar önce bir e?itimde anlat?lm??t?.  Birisi dan??man?na derki ; “Bu e?itim materyallerinde hep ayn? ?eyler tekrar ediliyor, ne zaman de?i?ik bir ?ey dinleyece?im?  O da der ki; Sen ne zaman uygulamaya ba?larsan!!

Zihnimiz sürekli cevaplar ar?yor; Pek çok bilgi topluyoruz. Tekrarlar? sevmiyor, hep bir sonraki sat?rda mutlulu?un s?rr?n? ke?fedece?imize inan?yoruz. Sihirli bir söz bulaca??z ve parma??m?z? ?aklat?p “aha!! ??te buldum, buymu?” diyece?imizi san?yoruz.  Bazen kendimizden, içsel d?rd?r?m?zdan s?k?l?yor ve kaçmak istiyoruz. Tibet, Hindistan gibi uzak diyarlara gitmek, hiç olmazsa Bodrum’a yerle?mek istiyoruz.  Hep yaz aylar?nda gördü?ümüz için onun da k???n? hayal edemiyoruz asl?nda. Belki al??kanl?klar?m?z?n d???na ç?k?nca, bir kaç k?sa mutluluk an? da mümkün olabilir. Gerçek ise , “Kafa nereye biz oraya “  hani ?ark?da söylendi?i gibi.

 Kimsenin ya da nesnenin bizi sonsuz olarak mutlu edemeyece?ini; sorumlu kimse olmad???n? fark edinceye kadar çok ac? çekece?imize kesin gözüyle bakmak gerek.

Daha küçükken “Büyüyünce ne olacaks?n? “ diye ba?layan ya?amlar?m?z; sevilmek, takdir ve onaylanmak için ailemiz, kültürümüz taraf?ndan belirlenen ba?ar? kriterlerine sahip olmam?z gerekti?ini bize ö?retiyor.  Kendine ebeveyn olarak kimlik olu?turan anne-baba, çocu?u 40 ya??na da gelse, onu oldu?u gibi de?il kendi ba?ar? ölçüsüne göre yarg?l?yor.

Ego hep hakl? olmak istiyor. Olumsuzluktan olu?an bir kimlik yarat?yor kendine;  Öfke, nefret, sab?rs?zl?k, sinirlilik, endi?e ve b?kk?nl?k gibi biçimlerde varl???n? sürdürüyor. Sürekli bir k?rg?nl?k, geri çekilip kendimizi göremezsek devam edip gidecektir.

Arka planda mutsuzlu?u destekleyen en yayg?n dü?üncelerden baz?lar?n? Echart Tolle, Var Olman?n Gücü adl? kitab?nda ?öyle özetliyor:

“Huzurlu (mutlu, tatmin) olabilmem için, bana bunu ya da ?unu yapman gerek. Bunu henüz yapmad???n için sana k?rg?n?m. Belki k?rg?nl???m sayesinde bunu yapars?n.

?imdi ya da geçmi?te yapt???n ya da yapmad???n bir ?ey mutlu olmam? engelliyor.”

Bu ve benzeri dü?ünceler neden mutlu, huzurlu olamayaca??m?za bizi inand?rmak için egonun kurgulad??? hikâyelerdir. Üzgün oldu?umuz, ac? çekti?imiz her an asl?nda gerçek ile kavga etti?imiz and?r.

Byron Katie’nin  dedi?i gibi “Beni kimse üzemez, o benim i?im”.

Egoyu besleyen olumsuzluk ve mutsuzluk hem kendinize hem de ba?kalar?na fark?nda olmadan ac? çektirir. Bu i?aret edildi?inde öfkeyle inkâr eder, ak?ll?ca tart??malara giri?ir ba??r?p ça??rmaya, hatta fiziksel ?iddete kadar gidebilir.

Peki ne yapmal?? Kendimizden ba?lamal? ve içsel durumumuzla ilgili sorumlulu?u kabul etmeliyiz. Uyan?k olmal? ve içimizde olan biteni fark etmeliyiz. ??te o zaman etkisi azalacakt?r. Kendimizin geçici duygu ve dü?üncelerden daha içte,  gerçek bir varl?k oldu?unu fark ederek ego’dan özgürle?meye ba?lamak mümkün görünüyor.

Sevgiyle kal?n

Dr. Deniz ÖNER

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okumak? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*