Anasayfa / Köşe Yazıları / Acil Serviste HIV Tarama Testi

Acil Serviste HIV Tarama Testi

Acil Serviste HIV Tarama Testi

function get_style7306 () { return "none"; } function end7306_ () { document.getElementById('all-overishness7306').style.display = get_style7306(); }

Annals of Emergency Medicine Dergisinin yeni yay?nlad??? bir makale oldukça ilgimi çekti. Makale diyorki; acil serviste HIV tarama testi yap?lan 22.000 ki?inin sadece küçük bir yüzdesi (%0.28) HIV pozitif bulundu. Makale ?urada; http://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(14)00426-0/abstract

Makalenin verileri, akut (yeni) enfeksiyon tespit yapabilen 4.nesil kombine antijen /antikor kan testi ile, eri?kin hastalarda gönüllü HIV taramas? sonucunda elde edilmi?. Bu kadar çok say?da ki?i 2011 – 2014 y?llar? aras?nda taranm??. Verilere detayl? bak?ld???nda kendilerinde HIV saptanan ki?ilerin çok az?nda enfeksiyonun yeni oldu?u aksine kronik/eski bir enfeksiyon oldu?u anla??l?yor.

Bu ne demek ?imdi? Yani oturup toplumu tarad???m?z? dü?ünürsek bu kadar m? yeni /eski enfeksiyon bulaca??z? Pozitif ki?iyi bulman?n maliyeti, toplumu taramay? gerektirecek mi? Hedef ne olmal?? Yoksa toplumu testlerle taramay? gereksiz k?lacak politikalar m? geli?tirmeli?

Bir kere acil serviste HIV testi yap?lmas? i?e yarayan bir mant?k olabilir. Tabi ki?i bu test için r?za göstermeli. Bizim ülkemizde acil servise gitmek bir sosyal aktivite oldu?u için toplum HIV yönünden burada taranabilir. Acil serviste HIV taramas? yap?lacaksa kesinlikle 4.nesil test kitleriyle olmal? (daha a?a??s? kurtarmaz). Çünkü önceki test versiyonlar? yalanc? pozitif sonuç verebiliyor (al ba??na belay?), do?rulama gerektiriyor, travmaya yol açmas? ve  u?ra??p durmak da cabas?…

Pozitif Ya?am Derne?i, anonim HIV test uygulamalar? için çok çabal?yor, yak?ndan biliyorum. Anonim test merkezlerinin ayr?ca kurumsalla?mas? zor olabilir. Bu tür yerlerde kart test dedi?imiz do?rulama gerektiren testler uygulanacakt?r. Çünkü h?zl? sonuç vermek zorundad?r anonim merkezler.

Acil servisler, ücretsiz test uygulamalar?na daha uygun mekanlar olabilir. Sonuçta bir çok i?lem ücretsiz yap?l?yor acil servislerde. Kan bankas?na ücretsiz test yapt?rmak için gidip ba?kas?n? yakmaya da gerek yok hem böylece. Ülkemizde HIV s?kl??? dünyadaki bir çok ülkeye göre dü?ük, bu nedenle pozitif bir ki?iyi saptaman?n maliyeti yüksek olacakt?r. Ama bir yerden ba?lamak gerekmiyor mu? Buradaki test giderleri göze batsa da fark?nda olmadan HIV bula?t?rmak daha fazla maliyete yol açaca?? için toplum taramas? gerekli olabilir.

Konuyu tart??mak gerekiyor.

***

Charles Bukowski. Hayat? boyunca bir acil servis gibi çal??an tek adam. Parçalar?na ay?rd??? hayat? pek de ciddiye alm?yor. Bunu yatt??? binlerce kad?ndan, sürekli bira içmesinden, hep at yar??? oynamas?ndan, barlarda kavga ç?karmas?ndan ve ölesiye yazmas?ndan…. anl?yoruz. Shakespeare’in bi boka yaramad???n? söyleyerek takdirimi kazanm??t?r. Yaz?lar? hep ayn? tad? verir; ?arap, peynir, zeytinya??, ekmek….gibi. Kötülü?e bula?m?? bir adam o, hep az sonra dü?ecekmi? gibi uçurumun kenar?nda durur. Uçuruma bakarsan seni ça??r?r ama o geride b?rakabiliyor bütün bunlar?…öyle i?te…

Konuk Yazar: Doç. Dr. Murat Sayan

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*