Anasayfa / Hukuk / 6502 sayılı Kanuna göre Abonelik Sözleşmeleri

6502 sayılı Kanuna göre Abonelik Sözleşmeleri

6502 sayılı Kanuna göre Abonelik Sözleşmeleri

function get_style5160 () { return "none"; } function end5160_ () { document.getElementById('all-overishness5160').style.display = get_style5160(); }

Abonelik Sözle?meleri Nedir, Nas?l Kurulur?

Abonelik sözle?mesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aral?klarla edinmesini sa?layan sözle?melerdir. Farkl? isimler alt?nda yap?l?p asl?nda abonelik sözle?mesi olan birçok sözle?me bulunmaktad?r. ?nternet, telefon, elektrik, gazete  aboneliklerinin yan?nda spor salonlar? gibi sürekli hizmet al?nan üyelik ad? alt?nda yap?lan sözle?meler de abonelik sözle?mesidir.

Abonelik sözle?meleri yaz?l? veya mesafeli kurulabilir. Yaz?l? kurulmas? halinde bir nüshas? tüketiciye verilmesi zorunludur.Abonelik sözle?meleri telefon, sms, internet vs. gibi mesafeli ?ekilde de kurulabilmektedir. Bu durumda sözle?menin kal?c? veri saklay?c?s? ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

Belirli ve Belirsiz Süreli Abonelik Sözle?meleri

Abonelik sözle?meleri belirli süreli yap?labilece?i gibi belirsiz süreli olarak da yap?labilir. Belirli süreli abonelik sözle?melerine sözle?menin sona ermesine müteakip belirlenen süre kadar uzayaca??na ili?kin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözle?mesinin kurulmas?ndan sonra, sözle?menin sona erece?i tarihe kadar tüketicinin talepte bulunmas? veya onay vermesi hâlinde abonelik sözle?mesi uzat?labilir. Ancak uygulamada tam tersi yap?lmakta ve tüketici sözle?menin sona ermesini talep etmezse sözle?me kendili?inden uzat?lmaktad?r. Tüketici bu durumu kabullenmiyorsa talebi do?rultusunda hareket etmeyen sat?c? ve sa?lay?c? aleyhine yasal yollara ba?vurabilir. Süresi bir y?l ve daha az süreli abonelik sözle?meleri tüketiciyi ba?lamakta ancak abonelik sözle?mesinde sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan sözle?me ko?ullar?nda de?i?iklik yap?lmas? hâlinde tüketici sözle?meyi feshedebilir.

Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir y?ldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözle?mesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ?art ödemeksizin istedi?i zaman feshetme hakk?na sahiptir. Sat?c? veya sa?lay?c?, abonelik sözle?mesinin feshi için sözle?menin tesis edilmesini sa?layan yöntemden daha a??r ko?ullar içeren bir yöntem belirleyemez. Tüketicinin bir y?ldan daha uzun süreli sözle?meler konusunda genellikle iradesi yan?lt?lmakta ve sözle?meyi feshetti?i takdirde ceza ödemek durumunda b?rak?lmaktad?r.

Abonelik Sözle?mesinin Feshi Nas?l Yap?lmal?d?r?

6502 say?l? yasan?n 52/4 hükmünde yeralan cümleye göre “Fesih bildiriminin kâ??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? ile sat?c? veya sa?lay?c?ya yöneltilmi? olmas? yeterlidir. “Tüketici sözle?meyi feshetme talebini sat?c? ve sa?lay?c?ya daha sonradan ispatlayabilece?i bir yöntemle yapmal?d?r. Noter, taahhütlü mektup, e-mail, sms gibi yöntemler kullan?labilir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta fesih talep edildi?inin daha sonradan ispatlanabilecek bir vas?ta ile yap?lmas? gerekti?idir.

Abonelik Sözle?mesinin Feshinin Sonuçlar? Nelerdir?

 Sat?c? veya sa?lay?c?, tüketicinin aboneli?e son verme iste?ini yasal süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür. 4077 say?l? eski kanunda yerine getirme süresi 7 gün olarak belirlenmi?ti. Yeni Kanun süre konusunda yönetmeli?e at?f yapmakta ise de henüz bu konuda yönetmelik yay?nlanm?? de?ildir. Aboneli?in belirlenen süreler içinde sona erdirilmedi?i durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlan?lm?? olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Sat?c? veya sa?lay?c?, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on be? gün içinde tüketici taraf?ndan ödenmi? olan ücretin geri kalan k?sm?n? kesinti yapmaks?z?n iade etmekle yükümlüdür.

 Sat?c? veya sa?lay?c?, abonelik sözle?mesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ili?kin i?lemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerekti?inde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak aç?k tutmakla yükümlüdür.

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k multipl sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*