Anasayfa / Tüketici Rehberi / 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanuna göre AYIPLI MAL

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanuna göre AYIPLI MAL

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanuna göre AYIPLI MAL

function get_style5184 () { return "none"; } function end5184_ () { document.getElementById('all-overishness5184').style.display = get_style5184(); }

Ay?pl? Mal Nedir?

Ay?pl? mal;

1-Tüketiciye teslimi an?nda, taraflarca kararla?t?r?lm?? olan örnek ya da modele uygun olmayan,

2-Objektif olarak sahip olmas? gereken özellikleri ta??mamas? nedeniyle sözle?meye ayk?r? olan,

3-Ambalaj?nda, etiketinde, tan?tma ve kullanma k?lavuzunda, internet portal?nda ya da reklam ve ilanlar?nda yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlas?n? ta??mayan;

4-  Sat?c? taraf?ndan bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteli?e ayk?r? olan;

5- Muadili olan mallar?n kullan?m amac?n? kar??lamayan, tüketicinin makul olarak bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ay?pl? mald?r.

Sözle?meye konu olan mal?n, sözle?mede kararla?t?r?lan süre içinde teslim edilmemesi veya montaj?n?n sat?c? taraf?ndan veya onun sorumlulu?u alt?nda gerçekle?tirildi?i durumlarda gere?i gibi monte edilmemesi sözle?meye ayk?r? ifa olarak de?erlendirilir. Mal?n montaj?n?n tüketici taraf?ndan yap?lmas?n?n öngörüldü?ü hâllerde, montaj talimat?ndaki yanl??l?k veya eksiklik nedeniyle montaj hatal? yap?lm??sa, sözle?meye ayk?r? ifa söz konusu olur.

Ay?pl? Maldan Sorumluluk ve ?spat Yükü

Sat?c?, mal? sat?? sözle?mesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Sat?c?, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yap?lan aç?klamalardan haberdar olmad???n? ve haberdar olmas?n?n da kendisinden beklenemeyece?ini veya yap?lan aç?klaman?n içeri?inin sat?? sözle?mesinin akdi an?nda düzeltilmi? oldu?unu veya sat?? sözle?mesi kurulma karar?n?n bu aç?klama ile nedensellik ba?? içinde olmad???n? ispatlad??? takdirde aç?klaman?n içeri?i ile ba?l? olmaz. Ancak sat?c?n?n karine olarak satt??? mallarla ilgili yap?lan reklam ve aç?klamalardan haberdar oldu?u karine olarak kabul edilmelidir. Yine tüketicinin bu reklamlardan etkilenerek sözle?me yapt???n?n da karine olarak kabul edilmesi gerekir. Sat?c?n?n satt??? malla ilgili reklamlardan ve aç?klamalardan haberdar olmamas? zor rastlanabilecek istisnai bir durumdur.

Karine olarak teslim tarihinden itibaren alt? ay içinde ortaya ç?kan ay?plar?n, teslim tarihinde var oldu?u kabul edilir. Bu durumda mal?n ay?pl? olmad???n?n ispat? sat?c?ya aittir. Bu karine, mal?n veya ay?b?n niteli?i ile ba?da?m?yor ise uygulanmaz. Yani ay?b?n aç?kça tüketicinin kullan?m?ndan kaynakland??? anla??l?yorsa alt? ay içerisinde ortaya ç?kan ay?plardan sat?c? sorumlu tutulamaz.

Defolu mallar?n sat?ld???, uygulamada outlet gibi adland?rmalar yap?lan sat??larda ise tüketici maldaki ay?ptan önceden haberdar oldu?undan ve bu ay?b? bilerek mal? ald???ndan bu ay?ptan sat?c?y? sorumlu tutamaz. Yani tüketicinin, sözle?menin kuruldu?u tarihte ay?ptan haberdar oldu?u veya haberdar olmas?n?n kendisinden beklendi?i hâllerde, sözle?meye ayk?r?l?k söz konusu olmayacakt?r. Ancak bunlar?n d???ndaki ay?plara kar?? tüketicinin seçimlik haklar? sakl?d?r. Yani defolu olarak al?nan mal?n bilinen ay?b?ndan ba?ka bir ay?p söz konusu oldu?unda yine sat?c? sorumlu olacakt?r.

Sat??a sunulacak ay?pl? mal üzerine ya da ambalaj?na, üretici, ithalatç? veya sat?c? taraf?ndan tüketicinin kolayl?kla okuyabilece?i ?ekilde mal?n ay?b?na ili?kin aç?klay?c? bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ay?ba ili?kin aç?klay?c? bilginin tüketiciye verilen fatura, fi? veya sat?? belgesi üzerinde aç?kça gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir ?ekilde piyasaya arz edilemez.

Ay?pl? Mal Durumunda Tüketicinin Seçimlik Haklar?

Ay?pl? mal söz konusu oldu?unda Tüketicinin seçimlik haklar? 6502 say?l? Kanununn 11/1 maddesinde ?u ?ekilde düzenlenmi?tir;

Mal?n ay?pl? oldu?unun anla??lmas? durumunda tüketici;

a) Sat?lan? geri vermeye haz?r oldu?unu bildirerek sözle?meden dönme,

b) Sat?lan? al?koyup ay?p oran?nda sat?? bedelinden indirim isteme,

c) A??r? bir masraf gerektirmedi?i takdirde, bütün masraflar? sat?c?ya ait olmak üzere sat?lan?n ücretsiz onar?lmas?n? isteme,

ç) ?mkân varsa, sat?lan?n ay?ps?z bir misli ile de?i?tirilmesini isteme,

seçimlik haklar?ndan birini kullanabilir. Sat?c?, tüketicinin tercih etti?i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

 Ücretsiz onar?m veya mal?n ay?ps?z misli ile de?i?tirilmesi haklar? üretici veya ithalatç?ya kar?? da kullan?labilir. Bu haklar?n yerine getirilmesi konusunda sat?c?, üretici ve ithalatç? müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatç?, mal?n kendisi taraf?ndan piyasaya sürülmesinden sonra ay?b?n do?du?unu ispat etti?i takdirde sorumlu tutulmaz.

Tüketicinin sözle?meden dönme veya ay?p oran?nda bedelden indirim hakk?n? seçti?i durumlarda, ödemi? oldu?u bedelin tümü veya bedelden yap?lan indirim tutar? derhâl tüketiciye iade edilir.

Seçimlik haklar?n kullan?lmas? nedeniyle ortaya ç?kan tüm masraflar, tüketicinin seçti?i hakk? yerine getiren tarafça kar??lan?r. Tüketici bu seçimlik haklar?ndan biri ile 6098 say?l? Borçlar Kanunu hükümleri uyar?nca tazminat da talep edebilir. 

Tüketicinin Seçimlik Hakk?n?n S?n?rland?r?ld??? Haller 

Ücretsiz onar?m veya mal?n ay?ps?z misli ile de?i?tirilmesinin sat?c? için orant?s?z güçlükleri beraberinde getirecek olmas? hâlinde tüketici, sözle?meden dönme veya ay?p oran?nda bedelden indirim haklar?ndan birini kullanabilir. Orant?s?zl???n tayininde mal?n ay?ps?z de?eri, ay?b?n önemi ve di?er seçimlik haklara ba?vurman?n tüketici aç?s?ndan sorun te?kil edip etmeyece?i gibi hususlar dikkate al?n?r.

Tüketicinin Ücretsiz Onar?m Hakk?n? Kullanmas? ve Azami Tamir Süresi 

Ücretsiz onar?m veya mal?n ay?ps?z misli ile de?i?tirilmesi haklar?ndan birinin seçilmesi durumunda bu talebin sat?c?ya, üreticiye veya ithalatç?ya yöneltilmesinden itibaren azami otuz i? günü, konut ve tatil amaçl? ta??nmazlarda ise altm?? i? günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502  say?l? Kanunun 58 inci maddesi uyar?nca ç?kar?lan yönetmelik eki listede yer alan mallara ili?kin, tüketicinin ücretsiz onar?m talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Bakanl?k yönetmelikle her mal için azami tamir süresi belirlemi?tir. Aksi hâlde tüketici di?er seçimlik haklar?n? kullanmakta serbesttir.

Zamana??m? 

Kanunlarda veya taraflar aras?ndaki sözle?mede daha uzun bir süre belirlenmedi?i takdirde, ay?pl? maldan sorumluluk, ay?p daha sonra ortaya ç?km?? olsa bile, mal?n tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki y?ll?k zamana??m?na tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçl? ta??nmaz mallarda ta??nmaz?n teslim tarihinden itibaren be? y?ld?r. Tüketicinin mal? sat?n al?rken maldaki ay?ptan haberdar oldu?u haller sakl? olmak üzere ikinci el sat??larda sat?c?n?n ay?pl? maldan sorumlulu?u bir y?ldan, konut veya tatil amaçl? ta??nmaz mallarda ise üç y?ldan az olamaz.

Ay?b?n sat?c?n?n a??r kusuru ya da hilesi ile gizlendi?i hallerde zamana??m? hükümleri uygulanmayacakt?r.

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgiler nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*